ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

ที่ส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย นางเบญจรัตน์ เมธะปัญญา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ตามวงจรคุณภาพ PDCA (Deming cycle) คือ 1) ขั้นการวางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Plan) 2) ขั้นการลงมือปฏิบัติการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Do) 3) ขั้นการตรวจสอบ กำกับติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Check) และ 4) ขั้นการนำผลไปพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Act) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสังเกตการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ คือ

1. สภาพปัจจุบัน และความต้องการในการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน พบว่า โรงเรียนมีจุดแข็งที่สำคัญคือ มีเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนจำนวนมาก มีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แต่มีจุดอ่อนที่สำคัญ คือ ครูไม่ได้นำแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเท่าที่ควร ครูขาดข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ ไม่มีตารางการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน และขาดคู่มือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครู

2. ความต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวม มีความต้องการในการพัฒนาด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ครูสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ต้องการพัฒนา จำนวน 5 แหล่ง คือ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ห้องการงานอาชีพ สนามกีฬาเอนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น

3. แนวทางในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน นักการภารโรง และนักเรียน

มีโครงการจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการพัฒนาห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องการงานอาชีพ โครงการพัฒนาสนามกีฬาเอนกประสงค์ และโครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น

4. ผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมที่ส่งเสริม การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่า

4.1 ผลการดำเนินตามวงจรคุณภาพ PDCA ในขั้นการวางแผน ใช้การประชุมผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และแต่งตั้งกรรมการขั้นการปฏิบัติ ใช้การประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และดำเนินการตามโครงการ ขั้นการตรวจสอบ กำกับติดตาม และประเมินผลใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบการรายงานความก้าวหน้าจำนวน 3 ไตรมาส และขั้นการสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ ใช้วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

4.2 ผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า โรงเรียนมีคู่มือข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่สามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับ STEM ศึกษา และมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและเพียงพอ มีร้านค้าฝึกฝนอาชีพ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ที่สามารถใช้บูรณาการการสอนในวิชาต่าง ๆ ได้ มีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

4.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล วัดเชียงยืนตามวงจรคุณภาพ PDCA ในระดับมากที่สุด

4.4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในทางบวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โดยส่วนใหญ่ระบุว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ทำงานเป็นกลุ่ม มีความน่าตื่นเต้น

4.5 ความคิดเห็นของผู้ปกครอง และชุมชนที่มีต่อการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า มีผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามาใช้บริการในช่วงหลังเลิกเรียน โดยแหล่งที่มาใช้บริการได้แก่ สนามกีฬาเอนกประสงค์ สนามเด็กเล่น และห้องสมุด โดยส่วนใหญ่ระบุว่า มีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง และชุมชน ทำให้ได้มีโอกาสอ่านหนังสือช่วงรอรับลูก บุตรหลาน และตนเองได้ออกกำลังกายในช่วงเย็น ชุมชนมีสถานที่ออกกำลังกายใกล้บ้าน

โพสต์โดย เบญ : [17 ก.ค. 2562 เวลา 15:13 น.]
อ่าน [1808] ไอพี : 171.101.62.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ