ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผลงานทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน นายพงษ์ศักดิ์ ขวัญมา ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

บทคัดย่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 34 คน

ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีดังนี้

1.1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามเกณฑ์ 80 / 80 ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 3 ชุด จำนวน 60 คะแนน ทำการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบประจำบท ทั้ง 3 ชุด เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.54 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน

หลังจากทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้นำคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกทักษะมาทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน ตามเกณฑ์ 80 / 80 พบว่า คะแนนจากการทำแบบฝึกทักษะก่อนเรียน เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน ทั้ง 3 ชุด มีค่าเฉลี่ย 51.54 คิดเป็นร้อยละ 85.90 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 54.20 คิดเป็นร้อยละ 90.33 สรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 85.90 / 90.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

1.2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล โดยใช้สูตร E.I. พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่องการเรียนรู้กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีค่าเท่ากับ 0.82 หรือคิดเป็นร้อยละ 82

1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้กระบวนการทำงาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง พบว่า ระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทุกด้าน มีระดับความพึงพอใจสูงมาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 โดยมีระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหามากที่สุด รองลงมาคือด้านการวัดและประเมินผล และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลำดับสุดท้าย

สรุปได้ว่า ผลการวิจัยทำให้ได้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สมควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง

โพสต์โดย LENG : [18 ก.ค. 2562 เวลา 00:02 น.]
อ่าน [1625] ไอพี : 124.122.16.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ