ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

ผู้ประเมิน นางประนัดดา วงศ์ถิรวรรธน์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ระยะเวลาการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของต้นสังกัด นโยบายของโรงเรียน และความเหมาะสมของกิจกรรมที่กำหนดขึ้น 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานของวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วยการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามรายการประเมินด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จในการประเมินโครงการพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ด้านนักเรียน ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางากรศึกษา และด้านสถานศึกษา 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 191 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 191 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 429 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษา พอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านผู้เรียน,ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน จัดเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย ดังนี้

1. เป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ต่อนักเรียน

2. ต้องการให้โรงเรียนดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียงต่อไป โดยให้เพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย

3. การจัดโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะพอเพียง

4. การดำเนินกิจกรรมควรเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง

5. ควรนำผลผลิตจากกิจกรรมแปลงเกษตรมาประกอบอาหารให้นักเรียน

โพสต์โดย ฟูฟ่องล่องลอย : [23 ก.ค. 2562 เวลา 17:43 น.]
อ่าน [2105] ไอพี : 1.2.201.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,354 ครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับ
เคล็ด(ไม่)ลับ'หัวกะทิ'

เปิดอ่าน 15,781 ครั้ง
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

เปิดอ่าน 15,214 ครั้ง
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม

เปิดอ่าน 5,699 ครั้ง
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 19,099 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 10,580 ครั้ง
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด

เปิดอ่าน 15,163 ครั้ง
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน

เปิดอ่าน 11,656 ครั้ง
"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก
"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 16,209 ครั้ง
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี

เปิดอ่าน 1,183 ครั้ง
วันไหว้ครู ที่มาและความสำคัญของวันไหว้ครู และพิธีปฏิบัติ
วันไหว้ครู ที่มาและความสำคัญของวันไหว้ครู และพิธีปฏิบัติ

เปิดอ่าน 17,552 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 22,993 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 30,983 ครั้ง
ความหมายยันต์
ความหมายยันต์

เปิดอ่าน 68,647 ครั้ง
สมการและอสมการ
สมการและอสมการ

เปิดอ่าน 15,659 ครั้ง
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน

เปิดอ่าน 24,348 ครั้ง
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
เปิดอ่าน 17,894 ครั้ง
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"
เปิดอ่าน 1,125 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
เปิดอ่าน 36,840 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร
เปิดอ่าน 12,963 ครั้ง
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ