ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาบทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเ

งานวิจัย การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาบทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางประไพวรรณ ละอินทร์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องดำเนินการศึกษาและพัฒนาบทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ศึกษาเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาปัญหาและความต้องการ ของผู้ปกครอง ครูคอมพิวเตอร์ และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการใช้บทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์ พาวเวอร์พอยต์ 2016 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในจุดประสงค์ ข้อที่ 1 มี 3 ส่วน ดังนี้ 1.สอบถามความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ ด้วย Google Form ในห้องสนทนาออนไลน์ 3 ห้อง ได้แก่ 1) กลุ่ม ครูคอม คศ.3 ประกอบไปด้วยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 17 คน 2) กลุ่ม คบ.เพชรบุรี 426150/1 ประกอบไปด้วยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สพม. และอปท. จำนวน 14 คน 3) กลุ่ม Sites ร.ร.เทศบาล ประกอบไปด้วยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ และบุคลากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 15 คน 2. ผู้ปกครองนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ปีการศึกษา 2560 และ 3. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล วัดเหมืองแดง ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้จุดประสงค์ข้อที่ 2-4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 42 คน ในขั้นทดสอบประสิทธิภาพเดี่ยว กลุ่ม และภาคสนาม และปีการศึกษา 2561 จำนวน 39 คน ในการทดลองใช้จริง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 1)แบบสอบถามความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ ด้วย Google Form ในห้องสนทนาออนไลน์ 3 ห้องผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ปีการศึกษา 2560 และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ปีการศึกษา 2560 ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) บทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

1. จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน ของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยสอบถามความคิดเห็นของครูคอมพิวเตอร์ ด้วย Google Form การสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้จากบทเรียนเครือข่าย บทเรียนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบที่กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ที่ทำการจัดการสอนต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญยิ่งในการพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข และมีคุณภาพแนวทางการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้เป็นข้อๆดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ เช่นการให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทั้งในเวลาเรียนและนอก เวลาเรียน

2. ศึกษารูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง

3. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้แสดงความคิดเห็น ปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเพื่อน ผู้เรียนกับผู้ปกครอง และผู้เรียนกับครูผู้สอน

4. จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรีย กลับด้าน ในการการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายมีค่าเท่ากับ 83.22/82.91 ซึ่งแสดงว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 16.67 คะแนนค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนเท่ากับ 24.87 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.20 คะแนน

4. นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนบทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Gift : [31 ก.ค. 2562 เวลา 08:21 น.]
อ่าน [1692] ไอพี : 223.24.160.23
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 36,718 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม

เปิดอ่าน 11,289 ครั้ง
เหรียญราชนิยม
เหรียญราชนิยม

เปิดอ่าน 59,856 ครั้ง
หน้ามน-หน้ามล
หน้ามน-หน้ามล

เปิดอ่าน 11,156 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 20,311 ครั้ง
ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"
ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"

เปิดอ่าน 20,551 ครั้ง
วิธีเลือกซื้อปลาทู
วิธีเลือกซื้อปลาทู

เปิดอ่าน 12,578 ครั้ง
เสาวรสบำรุงสายตาและแก้อาการนอนไม่หลับ
เสาวรสบำรุงสายตาและแก้อาการนอนไม่หลับ

เปิดอ่าน 9,397 ครั้ง
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน

เปิดอ่าน 13,814 ครั้ง
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’

เปิดอ่าน 27,121 ครั้ง
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย

เปิดอ่าน 25,601 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)

เปิดอ่าน 7,992 ครั้ง
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน

เปิดอ่าน 8,134 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 8,880 ครั้ง
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70

เปิดอ่าน 11,073 ครั้ง
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,511 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้

เปิดอ่าน 15,546 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 20,161 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

เปิดอ่าน 17,564 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

เปิดอ่าน 25,398 ครั้ง
ลายมือมหาเศรษฐี
ลายมือมหาเศรษฐี



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ