ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ของนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการการดำเนินโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ ประเมินผลกระทบของโครงการ ประเมินประสิทธิผลของโครงการ ประเมินความยั่งยืนของโครงการ ประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งสิ้น 731 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา 19 คน ครูและบุคลากรการศึกษา 92 คน นักเรียน 310 คน ผู้ปกครองนักเรียน 310 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ผลการประเมินรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

1.1 ระดับผู้ร่วมดำเนินการพร้อมให้ความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ระดับกิจกรรมโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

2.1 ระดับผู้บริหาร มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

3. กระบวนการดำเนินโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

3.1 มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการหลักการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลผลิตของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

4.1 โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาตามแนววิถีพุทธ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 สถานศึกษามีหลักการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวโรงเรียน

วิถีพุทธอย่างมีระบบ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 โรงเรียนมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 ครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

5. ด้านผลกระทบของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

5.1 นักเรียนมีจิสาธารณะโดยการ “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในครอบครัวและใน

การดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

5.2 นักเรียนมีจิตสาธารณะ “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

6. ด้านประสิทธิผล ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

6.1 นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตนให้อยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีความสุข ผ่านเกณฑ์

การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

6.2 นักเรียนมีวินัยในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตนตามกติกาต่าง ๆ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

7. ด้านความยั่งยืน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

7.1 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

7.2 โรงเรียนพัฒนาโครงการสร้างจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

8. ด้านการถ่ายโยงความรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

8.1 โรงเรียนถ่ายทอดแนวคิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “เราทำดีด้วยหัวใจ” ของนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

8.2 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบด้านจิตสาธารณะ “เราทำดีด้วยหัวใจ” สำหรับให้ผู้อื่นเรียนรู้ได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป ควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. จากผลประเมินพบว่า ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งใน

การดำเนินโครงการ เพราะปัจจัยนำเข้าเปรียบเสมือนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบที่จะส่งผลคุณภาพของสินค้า ปัจจัยนำเข้าของโครงการจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน และวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนโครงการ

ความแตกต่างของบริบทโรงเรียนย่อมส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงต้องประเมินความพร้อมของปัจจัยที่จะส่งผลถึงความสำเร็จ

2. จากผลประเมินพบว่า ด้านกระบวนการในการดำเนินกิจกรรม การปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการทำกิจกรรมมีหลายกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการจึงควรมีการประสานงาน การติดตามผลในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผล

ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

3. จากผลประเมินพบว่า ด้านผลกระทบของโครงการเกิดจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียน สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมมีส่วนส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ

การดำเนินโครงการจึงควรเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทางด้านภูมิสังคม เพื่อใช้ประกอบใน

การวางแผนจัดกิจกรรม เพื่อที่จะทำให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

4. จากผลประเมินพบว่า ด้านการถ่ายโยงความรู้ควรศึกษากระบวนการถ่ายโยงความรู้ของโรงเรียน ซึ่งมีวิธีการหรือกระบวนการหลากหลายให้นำมาปรับใช้ในการพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

โพสต์โดย ผอ.ภิรมย์ : [31 ก.ค. 2562 เวลา 10:20 น.]
อ่าน [1668] ไอพี : 113.53.61.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,718 ครั้ง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง

เปิดอ่าน 12,194 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2553

เปิดอ่าน 51,322 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

เปิดอ่าน 10,896 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง

เปิดอ่าน 19,881 ครั้ง
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน

เปิดอ่าน 7,950 ครั้ง
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน

เปิดอ่าน 25,966 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

เปิดอ่าน 15,411 ครั้ง
วิธีกินอย่างฉลาด
วิธีกินอย่างฉลาด

เปิดอ่าน 27,648 ครั้ง
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน

เปิดอ่าน 19,272 ครั้ง
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?

เปิดอ่าน 16,586 ครั้ง
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้

เปิดอ่าน 20,812 ครั้ง
คำศัพท์ OOP
คำศัพท์ OOP

เปิดอ่าน 20,914 ครั้ง
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข)
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข)

เปิดอ่าน 18,955 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก

เปิดอ่าน 8,751 ครั้ง
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,956 ครั้ง
หวิดโดนรถทับ สาวลืมดึงเบรคมือ
หวิดโดนรถทับ สาวลืมดึงเบรคมือ

เปิดอ่าน 246,089 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 28,837 ครั้ง
จำนวนตรรกยะ
จำนวนตรรกยะ

เปิดอ่าน 154,179 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model

เปิดอ่าน 25,645 ครั้ง
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ