ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสาน ที่ส่งผลต่อความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา และเจตคติ ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนัก

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา แบบผสมผสาน ที่ส่งผลต่อความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา และเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

ผู้วิจัย นางสาวจิตรา รัตนบุรี

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสาน ที่ส่งผลต่อความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อ 1)ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสาน ที่ส่งผลต่อความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสาน ที่ส่งผลต่อความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสาน ที่ส่งผลต่อความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน และ 4) ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ใช้รูปแบบวิจัย R&D ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน, ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้, ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และ ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสาน จำนวน 8 แผน รวมใช้เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ และข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐาน

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่งเพราะเป็นวิชาที่ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน รู้จักค้นหาความเป็นจริงและเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ แต่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจโดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.73/86.08

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.8115 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 81.15

4. ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปได้ว่าการศึกษาครั้งนี้ ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาแบบผสมผสาน ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และแก้โจทย์ปัญหาเรื่องอื่น ๆ ได้

โพสต์โดย โจ : [31 ส.ค. 2562 เวลา 10:39 น.]
อ่าน [1404] ไอพี : 182.232.220.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ