ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ชื่อผู้วิจัย อรุณรัตน์ ระวิโชติ

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย(โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย(โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย(โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย(โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

ผลการวิจัย พบว่า

1) ผลการศึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ พบว่า โดยภาพรวม พบว่าทุกฝ่ายมีความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยตระหนักถึงความสำคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 4P2C Model ที่จะนำมาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น โดยภาพรวมพบว่า ควรมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และนักเรียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (โอเน็ต) สูงขึ้น ด้านข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ ทุกคนให้ข้อเสนอแนะไปในทางเดียวกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ศึกษา ใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การวางแผนการจัดกิจกรรมควรดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน

2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาภาษาไทย (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาภาษาไทย (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.84/84.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

3) ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาภาษาไทย (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4) ผลการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model พบว่า ผลการประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model ของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ได้สรุปว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้ และผลการประเมินผลของนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านบรรยากาศการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านประโยชน์ของการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model ตามลำดับ มีการปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4P2C Model โดยปรับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ซึ่งมีเนื้อหาที่มาก และยาก ผู้สอนจะต้องปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาในการทำกิจกรรม

โพสต์โดย นก : [1 ก.ย. 2562 เวลา 19:33 น.]
อ่าน [1659] ไอพี : 115.87.128.146
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ