ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาเป็นแนวทางเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษระยะที่ 3 สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และระยะที่ 4 ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ พบว่า มี 6 องค์ประกอบ คือ (1) การศึกษาและกำหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (3) การพัฒนาครูและบุคลากร (4) การสร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(5) การจัดการเรียนการสอน และ (6) การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งทั้ง 6 องค์ประกอบมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ̅=4.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การศึกษาและกำหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ X ̅=5.00) รองลงมา คือ การสร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (X ̅=4.82) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การพัฒนาครูและบุคลากร (X ̅=4.65)

2. สภาพปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (X ̅=2.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (X ̅=2.84) รองลงมา คือ การศึกษาและกำหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (X ̅=2.88) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การกำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(X ̅=2.72) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (X ̅=4.73) รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอน (X ̅=4.75) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การศึกษาและกำหนดความต้องการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (X ̅=4.68) เมื่อพิจารณาตามค่าความต้องการจำเป็น พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ การกำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PNImodified=0.75) รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอน (PNImodified=0.72) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PNImodified=0.64)

3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คือ รูปแบบ PANGMU Model ประกอบด้วย Participation : P การกำหนดแนวทางหรือวิธีการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรต้องร่วมกัน Achievement Motivation :A โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง Network : N มีความเป็นกัลยาณมิตร ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Good Teamwork : G แต่งตั้งทีมงานในการตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นระยะเพื่อพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งทีมงานนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระ ทีมงานวัดและประเมินผล Memorandum of Understanding (MoU) : M ผู้บริหารและครูร่วมกันทำ บันทึกข้อตกลงในการยกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 และ Unit management :U แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ Network : N มีความเป็นกัลยาณมิตร ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (X ̅=4.80) รองลงมา คือ Participation : P การกำหนดแนวทางหรือวิธีการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรต้องร่วมกัน (X ̅=4.75) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ Memorandum of Understanding (MoU) : M ผู้บริหารและครูร่วมกันทำ บันทึกข้อตกลงในการยกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 (X ̅=4.70)

4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ทุกด้าน ดังนี้ ด้านภาษา (Literacy) เพิ่มขึ้น 32.5 ด้านคำนวณ (Numeracy) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.00 ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.01 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) โดยรวมปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งรายด้านและโดยรวม ส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Ordinary National Education Test : O-NET) โดยรวมปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 6.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติเพิ่มขึ้น 3 วิชา และลดลง 1 วิชา โดยวิชาที่มี ค่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 คือ วิชาภาษาไทย (61) ร้อยละ 15.09 วิชาภาษาอังกฤษ (63) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 และวิชาคณิตศาสตร์ (64) ร้อยละ 6.59 ส่วนวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 ลดลงจากปีการศึกษา 2560 คือ วิชาวิทยาศาสตร์ (65) ลดลงร้อยละ 2.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 2.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา วิชา โดย วิชาภาษาไทย (91) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 วิชาคณิตศาสตร์ (94) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 วิชาภาษาอังกฤษ (93) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 วิชาวิทยาศาสตร์ (95) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 0.75 โดยวิชาที่มี ค่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(02) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 วิชาภาษาอังกฤษ (03) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.84 และวิชาคณิตศาสตร์ (04)เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 ส่วนวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 ลดลงจากปีการศึกษา 2560 คือ วิชาภาษาไทย(01) ลดลงร้อยละ 0.1 และวิชาวิทยาศาสตร์(05) ลดลงร้อยละ 0.4

โพสต์โดย โกสินทร์ : [17 ก.ย. 2562 เวลา 08:40 น.]
อ่าน [2308] ไอพี : 1.1.164.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,510 ครั้ง
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

เปิดอ่าน 75,979 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์
ระบบโทรทัศน์

เปิดอ่าน 10,298 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 18,061 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity
การแพ้ยา Drug Hypersensitivity

เปิดอ่าน 10,882 ครั้ง
ทายนิสัยจากคำนาม ที่คุณเรียกแทนชื่อตัวเอง
ทายนิสัยจากคำนาม ที่คุณเรียกแทนชื่อตัวเอง

เปิดอ่าน 437 ครั้ง
น้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาต่างกันอย่างไร
น้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 611 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata

เปิดอ่าน 188,228 ครั้ง
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning

เปิดอ่าน 15,310 ครั้ง
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 19,127 ครั้ง
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5

เปิดอ่าน 16,883 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ผักแพว"
ประโยชน์ของ "ผักแพว"

เปิดอ่าน 14,306 ครั้ง
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน

เปิดอ่าน 19,026 ครั้ง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

เปิดอ่าน 4,494 ครั้ง
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022

เปิดอ่าน 25,521 ครั้ง
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เปิดอ่าน 7,790 ครั้ง
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน
เปิดอ่าน 12,778 ครั้ง
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด
เปิดอ่าน 21,321 ครั้ง
บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย (Father of Thai E-learning)
บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย (Father of Thai E-learning)
เปิดอ่าน 20,930 ครั้ง
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52
เปิดอ่าน 22,821 ครั้ง
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ