ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ(Abstract)

บทคัดย่อ(Abstract) ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จังหวัดนครราชสมีา

นายณรงค์ แก้วกัญญา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ ๑) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนการด าเนินงาน ตามโครงการ ๒) เพื่อประเมินปัจจยัเบือ้งต้นที่มีผลต่อการด าเนินงานตามโครงการ ๓) เพื่อประเมิน กระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการ ๔) เพื่อประเมินผลผลิตในการด าเนินงานตามโครงการ ๕) เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม (Daniel L. stuffelbeam) และ การประเมินผลกระทบ กล่มุเป้าหมายที่ศกึษา ครัง้นีม้ี จ านวน ๘๘ คน ประกอบด้วยบคุลากรโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ปีการศกึษา ๒๕๖๑ แยกเป็น ครูที่ปรึกษา จ านวน ๒๓ คน นกัเรียนที่มีพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ จ านวน ๖๕ คน และผ้มูีส่วนเกี่ยวข้องในปี การศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษาขนั้พืน้ฐาน จ านวน ๑๕ คน และผ้ปูกครองนกัเรียน ที่มีนกัเรียนในความปกครอง มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จ านวน ๖๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ๑) แบบประเมิน ซึ่งเป็นแบบประมาณคา่ (Rating Scale) จ านวน ๘ ฉบบั ๒) แบบรายงานการ จดักิจกรรมตามโครงการ ๓) แบบสมัภาษณ์ ๔) แบบบนัทกึการตดิตามนกัเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ๕) แบบบนัทึกผลการเรียนของนกัเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ๑) คา่ดชันีความสอดคล้อง ๒) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ๓) คา่ร้อยละ ๔) คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดงันี้

๑. สภาวะแวดล้อมก่อนการด าเนินงานตามโครงการ ตามการประเมินของครูที่ปรึกษาและ คณะกรรมการสถานศกึษาขนั้พืน้ฐาน มีความเหมาะสมอยใู่นระดบัมากที่สดุ แ๔. ผลผลิตในการด าเนินงานตามโครงการ ตามการประเมินของครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สถานศกึษาขนั้พืน้ฐาน มีคณุภาพอยใู่นระดบัดีมาก และผา่นเกณฑ์การประเมิน ๕. ผลกระทบที่เกิดขนึ้จากการด าเนินโครงการ พบวา่ - นกัเรียนกล่มุที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีความพึงพอใจมากที่สุดในกิจกรรมการสอน ซอ่มเสริมเก็บความรู้ กิจกรรมการแขง่ขนักีฬาตอ่ต้านยาเสพตดิ และกิจกรรมบนัทกึความดี - นกัเรียนกลมุ่ที่มีพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์หลงัเสร็จสิน้โครงการ ลดลงร้อยละ 100 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลงัเสร็จสิน้โครงการมีค่าเฉลี่ยสูงขนึ้ และระดบั ผลการเรียน 0 มีคา่ร้อยละลดลง - ผ้ปูกครองนกัเรียนที่นกัเรียนในความปกครองมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีความพึงพอใจ ตอ่การด าเนินโครงการในระดบัมากที่สดุ สรุปได้ว่า การประเมินโครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จงัหวดันครราชสีมา ท าให้นกัเรียนมีพฤตกิรรมที่พงึประสงค์

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขนึ้ ละผา่นเกณฑ์การประเมิน ๒. ปัจจยัเบือ้งต้นที่มีผลตอ่การด าเนินงานตามโครงการ ตามการประเมินของครูที่ปรึกษาและ คณะกรรมการสถานศกึษาขนั้พืน้ฐาน มีความพร้อมอยใู่นระดบัมากที่สดุ และผ่านเกณฑ์การประเมิน ๓. กระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการ ตามการประเมินของครูที่ปรึกษาและ คณะกรรมการสถานศกึษาขนั้พืน้ฐาน มีความเหมาะสมอยใู่นระดบัมากที่สดุ และผา่นเกณฑ์การประเมิน

Abstract

The purposes of this program evaluation were: 1) to evaluate the circumstance before operating the program; 2) to evaluate the primary factor affecting the operation of the program; 3) to evaluate the process of the operation of the program; 4) to evaluate the product of the operation of the program; and 5) to evaluate the impact caused from the operation of the program. Daniel L. Stuffelbeam’s CIPP Model and impact assessment were employed in this study. The target group used to study in this research included 88 personnel derived from 23 advisory teachers, 65 unwanted behavior students, 15 concerned members of the basic educational institution committee in the academic year 2018, and 65 guardians of unwanted behavior students at Talardsai Pittayakhom school in the academic year 2018. The instruments used to evaluate the program were: 1) 8 rating scale evaluation forms; 2) a report on the operation of the program; 3) an interview; 4) a record of the follow-up of unwanted behavior students; and 5) a student’s learning achievement record. Data were analyzed by applying 1) index of congruence, 2) Alpha coefficient, 3) percentage, 4) mean, and 5) standard deviation. The results of the study indicated that: 1. The circumstance before operating the program according to the evaluation of the advisory teachers and the basic educational institution committee was appropriate at the highest level and passed the evaluation criteria. 2. The primary factor affecting the operation of the program according to the evaluation of the advisory teachers and the basic educational institution committee was ready at the highest level and passed the evaluation criteria. 3. The process of the operation of the program according to the evaluation of the advisory teachers and the basic educational institution committee was appropriate at the highest level and passed the evaluation criteria. 4. The product of the operation of the program according to the evaluation of the advisory teachers and the basic educational institution committee was qualitative at the best level and passed the evaluation criteria. 5. The impact caused from the operation of the program indicated that: The satisfaction of the group of unwanted behavior students was at the highest level in remedial activity, sport-against-drug competition activity, and goodness record activity. The group of unwanted behavior students after completing the program was decreased 100 percent. The mean of the student’s learning achievement after completing the program was increased and the percentage of grading ‘0’ was decreased. The satisfaction of the guardians of unwanted behavior students toward the operation of the program was at the highest level. It could be concluded that the program evaluation on the development of the student aid and supervision system at Talardsai Pittayakhom school in Nakhon Ratchasima province made the students have wanted behavior and increased the learning achievement.

โพสต์โดย kruau sarinrat : [7 ม.ค. 2563 เวลา 13:56 น.]
อ่าน [129] ไอพี : 223.204.54.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ