ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี

ผู้รายงาน นายพงษ์เดช เสริฐศรี

ปีที่รายงาน 2562

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน 1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนำเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ครู 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 7 คนและผู้ปกครองนักเรียน 83 คน และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ แบบสอบถามการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านสภาวะแวดล้อม สภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า

1.1 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับแผนงาน โดยรวมสภาพ การดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก

1.2 ความต้องการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมสภาพ การดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก

2. การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านปัจจัยนำเข้า สภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า

2.1 บุคลากร โดยรวมสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตาม ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง

2.2 งบประมาณ โดยรวมสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง

2.3 วิธีดำเนินโครงการ โดยรวมสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก

3. การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านกระบวนการ สภาพ การดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า

3.1 การบริหารโครงการ โดยรวมสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนก ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก

3.2 การติดตามโครงการ โดยรวมสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนก ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 การปฏิบัติตามโครงการ โดยรวมสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก

3.4 การปรับปรุงวิธีการดำเนินการ โดยรวมสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก

4. การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านผลผลิต สภาพ การดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า

4.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย โดยรวมสภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย โดยรวมสภาพ การดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก

4.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย โดยรวมสภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย โดยรวมสภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก

4.5 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โดยรวมสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

4.6 เด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน โดยรวมสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก

5. แนวทางการพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี

5.1 แนวทางการพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี 1 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย

5.1.1 จัดทำแผนควบคุม ติดตามและกำกับงานประกันคุณภาพ

5.1.2 โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

5.1.3 ครูมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

โพสต์โดย โจ้ : [8 ม.ค. 2563 เวลา 17:54 น.]
อ่าน [121] ไอพี : 110.168.55.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ