ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558-2559

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559 ครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาคุณลักษณะ ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายองค์กรในชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ฉรัต ไทยอุทิศ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดร.ศิริลักษณ์ เส็งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศี วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางดอน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ที่ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือทุกท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย

ขอขอบคุณเพื่อนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายองค์กรในชุมชน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จนทำให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ประทีป ศรีรักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559

ชื่อผู้วิจัย : นายประทีป ศรีรักษา

ปีการศึกษา : 2558-2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2558-2559 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559 3) เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรฐานที่ 2) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558-2559 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายองค์กรในชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 815 คน และปีการศึกษา 2559 จำนวน 802 คน ครู ปีการศึกษา 2558 จำนวน 73 คน และปีการศึกษา 2559 จำนวน 76 คน ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 จำนวน 815 คน และปีการศึกษา 2559 จำนวน 802 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน และเครือข่ายองค์กรในชุมชน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งสิ้น 4 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.98-0.99 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows V.18

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนที่เกิดจากการใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง-มาก ปีการศึกษา 2559 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่ม ที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนที่เกิดจากการใช้ เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง-มาก ปีการศึกษา 2559 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก-มากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดี – ดีมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง-มาก ปีการศึกษา 2559 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้

1.1 สถานศึกษาควรชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงความสำคัญของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีและควรใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อีกทั้งใช้การวิจัยเป็นฐาน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี

1.2 หลังการพัฒนาโรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรม/คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มความยั่งยืนหรือความคงทนถาวร ของความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น

โพสต์โดย สรยุทธ เดือนฉาย : [21 ม.ค. 2563 เวลา 10:12 น.]
อ่าน [3527] ไอพี : 159.192.139.102
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,280 ครั้ง
พายุไต้ฝุ่น
พายุไต้ฝุ่น

เปิดอ่าน 25,493 ครั้ง
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

เปิดอ่าน 32,207 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 23,170 ครั้ง
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า

เปิดอ่าน 10,598 ครั้ง
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit

เปิดอ่าน 10,725 ครั้ง
 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ
ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 19,670 ครั้ง
เรียนรู้จากนิราศ
เรียนรู้จากนิราศ

เปิดอ่าน 25,043 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning

เปิดอ่าน 23,120 ครั้ง
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ

เปิดอ่าน 8,998 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก

เปิดอ่าน 9,059 ครั้ง
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่

เปิดอ่าน 10,725 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 24,920 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง

เปิดอ่าน 27,417 ครั้ง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง

เปิดอ่าน 8,899 ครั้ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้

เปิดอ่าน 22,415 ครั้ง
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เปิดอ่าน 2,142 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
เปิดอ่าน 4,237 ครั้ง
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ
เปิดอ่าน 32,135 ครั้ง
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
เปิดอ่าน 15,539 ครั้ง
ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อใหม่ไม่ยากอย่างที่คิด
ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อใหม่ไม่ยากอย่างที่คิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ