ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหร

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เพื่อใช้เป็นกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะเรื่องอักษรประสม จำนวน 9 เล่ม และแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (pair)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา มีประสิทธิภาพ 85.59/86.98 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.74

2. กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้ โดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสมร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28

คำสำคัญ: เทคนิคการเรียนรู้แบบ NHT, อักษรประสม

ABSTRACT

The purposes of this research were (1) to develop of learning activities using the practice subject “The Combination of Thai Alphabet” in conjunction with cooperative leaning model NHT for Sriharak Wittaya Municipal 5 School’ s Primary 3 Students to have a required efficiency of 80/80 and effectiveness Index : E.I of 0.5, (2) to compare the learning achievement between before and after learning activities using the practice subject “The Combination of Thai Alphabet” in conjunction with cooperative leaning model NHT for Sriharak Wittaya Municipal 5 School’ s Primary 3 Students, and (3) to examine Primary 3 students’ satisfaction with organization of learning activities using the practice subject “The Combination of Thai Alphabet” in conjunction with cooperative leaning model NHT. The cluster random sampling was applied for 32 Primary 3 students attending Sriharak Wittaya Municipal 5 School in the second semester of the academic year 2018. The instruments used in this study were : (1) 9 the practice subject “The Combination of Thai Alphabet” and 9 plans with cooperative leaning model NHT, (2) 30 items with 4 multiple choices of the achievement test which its difficulty index is from 0.20-0.80, the discrimination is over 0.20 and the reliability is 0.760, and (3) 10 items of 5-point rating scale questionnaire used for student’s satisfaction towards the learning. The data were subsequently analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test (pair)

The results of the research revealed that :

1. to develop of learning activities using the practice subject “The Combination of Thai Alphabet” in conjunction with cooperative leaning model NHT for Sriharak Wittaya Municipal 5 School’ s Primary 3 Students was found to be 85.59/86.98 which was higher than the established requirement of standard criterion, and effectiveness Index : E.I of 0.74

2. The learning achievement between before and after learning activities using the practice subject “The Combination of Thai Alphabet” in conjunction with cooperative leaning model NHT for Sriharak Wittaya Municipal 5 School’ s Primary 3 Students was higher than before the organization of 4 MAT learning activities at the significant level of .05.

3. The participants were satisfied with with organization of learning activities using the practice subject “The Combination of Thai Alphabet” in conjunction with cooperative leaning model NHT was evidently found at a high level. The mean was 4.28.

KEYWORDS: cooperative leaning model NHT, The Combination of Thai Alphabet

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้ชาวไทยสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานแก่ผู้เข้าประชุมทางวิชาการชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เรื่องความสำคัญของภาษาไทย พระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่สำคัญซึ่งคนไทยใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นคนไทยจึงควรภาคภูมิใจที่มีภาษาไทยเป็นของตนเองมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งคนเราทุกคนควรจะรักษาไว้” (กรมวิชาการ, 2545)

ในการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องเสริมสร้างคุณลักษณะที่สำคัญให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน นั่นคือ การทำให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเรียนรู้เชิงการคิดวิเคราะห์และยึดตัวผู้เรียนเองเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนจะมีบทบาทหน้าที่ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นจากที่แล้วมาที่เคยยึดครูเป็นสำคัญ และผูกขาดการดำเนินกิจกรรมการสอนแต่เพียงผู้เดียว กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะของการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพราะจะทำให้เกิดความแม่นยำและเกิดประโยชน์ต่อตนเองสูงสุด (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

บริบทของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นที่สำคัญ เพราะเปรียบเสมือนการวางรากฐานของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2551-2561) พบว่า ผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถพัฒนาการเล่าเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ สะท้อนจากผลการเรียน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ร้อยละเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ 65.34 ไม่เป็นที่น่าพอใจนัก (รายงานสรุปผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา, 2560) เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายทักษะ พบว่า ทักษะการอ่าน การเขียน โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรื่อง การแจกลูกและการประสมคำ นักเรียนส่วนมากไม่สามารถทำได้ เพราะมีช่วงหนึ่งที่กำหนดให้ครูสอนภาษาไทยสอนอ่านออกเสียงเป็นคำ ๆ โดยไม่บอกที่มาของการอ่านออกเสียงคำหรือประโยคนั้น ๆ นักเรียนใช้วิธีการจดจำอย่างเดียวว่า คำหรือประโยคเหล่านั้นอ่านออกเสียงแบบใด ซึ่งนักเรียนส่วนมากจดจำได้ไม่นาน ทำให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือได้ไม่คล่องและเขียนคำไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อตัวนักเรียนเอง เมื่อศึกษาในระดับสูงต่อไป ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้พบกับปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกัน สำนักการศึกษาจึงกำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินงานตามโครงการอ่านออกเขียนได้ โดยครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันรับผิดชอบ ดำเนินการสอบตามโครงการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และร่วมกันแสวงหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา จึงร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนา และกำหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไว้ที่ร้อยละ 80 และต้องพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าประสงค์นั้นในทุกระดับชั้น

จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วในข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงมีความคิดว่าหากมีการนำสื่อการสอนที่เป็นแบบฝึกหรือชุดฝึก ซึ่งแตกต่างจากการเรียนโดยใช้ตำราเรียนแต่เพียงอย่างเดียว มาใช้จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบร่วมกันคิด (Numbered Heads Together : NHT) คงจะเกิดประโยชน์และสามารถช่วยใน การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการแจกลูกและประสมคำ ส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน เขียน และใช้ภาษาไทยใน การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำแบบฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้ และดำเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ทั้งเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม NHT

โพสต์โดย ตุ๊กตา : [22 ม.ค. 2563 เวลา 10:46 น.]
อ่าน [3666] ไอพี : 184.22.111.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,051 ครั้ง
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า

เปิดอ่าน 9,164 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 11,663 ครั้ง
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย

เปิดอ่าน 14,231 ครั้ง
ชม MV เพลง "ชีวิตยังคงสวยงาม" ของ บอดี้แสลม เชียร์นักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย
ชม MV เพลง "ชีวิตยังคงสวยงาม" ของ บอดี้แสลม เชียร์นักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย

เปิดอ่าน 23,761 ครั้ง
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

เปิดอ่าน 10,442 ครั้ง
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก

เปิดอ่าน 31,897 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 24,607 ครั้ง
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 16,051 ครั้ง
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ

เปิดอ่าน 14,742 ครั้ง
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี

เปิดอ่าน 29,361 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 32,925 ครั้ง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง

เปิดอ่าน 70,672 ครั้ง
มหัศจรรย์ เลข 11
มหัศจรรย์ เลข 11

เปิดอ่าน 8,236 ครั้ง
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย

เปิดอ่าน 17,912 ครั้ง
ชมคลิปฮ็อต เปิดใจ "น้องมันตรา-พริตตี้สาว" คู่กรณีวลีเด็ด "แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.-ไม่ช็อต!"
ชมคลิปฮ็อต เปิดใจ "น้องมันตรา-พริตตี้สาว" คู่กรณีวลีเด็ด "แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.-ไม่ช็อต!"

เปิดอ่าน 28,559 ครั้ง
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย
เปิดอ่าน 18,823 ครั้ง
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 746 ครั้ง
ประโยชน์ของการเดิน
ประโยชน์ของการเดิน
เปิดอ่าน 182,217 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
เปิดอ่าน 57,195 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ