ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
Phonics Flipbook นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกด

ที่มาและความสำคัญ

จากการสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง พบว่าปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นพื้นฐานอันนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ คือ นักเรียนไม่สามารถอ่านและสะกดคำภาษาอังกฤษได้ สังเกตได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่เขียนภาษาไทยกำกับไว้ใต้คำ ดังนั้น เมื่อนักเรียนอ่านคำใด ๆ จึงมักอ่านภาษาไทยแทนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถอ่านคำนั้นด้วยตนเองได้จริง ในทางกลับกัน นักเรียนที่อ่านคำได้อย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจ จะสามารถสะกดคำเป็น ซึ่งนำไปสู่การอ่านและเขียนคำได้ตามลำดับ ดังนั้นการสะกดคำจึงเป็นพื้นฐานสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องวางพื้นฐานการสะกดคำให้นักเรียนเข้าใจโดยแท้จริง รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสะกดคำภาษาอังกฤษได้นั้นมีผลทำให้ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้านอื่น ๆ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของโรงเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2559 ของโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง พบว่า ผลการทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับประเทศ คือ 31.78, 34.64 และ 29.45 ในปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 ตามลำดับ โดยเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอ่านและสะกดคำภาษาอังกฤษได้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม Phonics Flipbook เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านสะกดคำ

การวางแผนการดำเนินงาน

1.ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาและวางแผนออกแบบการสร้างนวัตกรรม

2.สร้างนวัตกรรม

3.ทดสอบการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษกับนักเรียนก่อนใช้นวัตกรรม

4.นำนวัตกรรมไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนวงจรคุณภาพ PDCA

5.ทดสอบการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษกับนักเรียนหลังใช้นวัตกรรมและเปรียบเทียบผลทดสอบก่อนหลัง

6.สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้นวัตกรรมหลังจบบทเรียน

7.สรุปสะท้อนผลการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเสนอแนะร่วมกับกลุ่มทุกวันศุกร์และบันทึกลงใน logbook

วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินงาน/ กระบวนการทำงาน

การปฏิบัติสู่นวัตกรรม

1.ข้าพเจ้านำข้อมูลสรุปที่ได้จากการแลกเปลี่ยนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการออกแบบนวัตกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนโฟนิคส์ ได้ Phonics Flip Book

2.สร้างนวัตกรรม ดังรายละเอียด วัสดุ / อุปกรณ์ ดังนี้

2.1 กระดาษ (สีตามต้องการ) ขนาด 5x5 ซ.ม.

2.2 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 30x8 ซ.ม. (สามารถดัดแปลงขนาดได้ตามความเหมาะสม) 1 แผ่น

2.3 ห่วงทอง / เงิน หรือห่วงจากพวงกุญแจ จำนวนตามต้องการ ขึ้นอยู่กับจำนวนพยางค์หรือตัวอักษร

2.4 ปากกาเคมี / ดินสอ / ที่เจาะกระดาษ / แผ่นรองตัด / คัตเตอร์

ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม :

1.ตัดกระดาษ (สีตามต้องการ) ขนาด 5x5 ซ.ม. จำนวนขึ้นอยู่กับจำนวนพยางค์หรือตัวอักษร

2.เขียนตัวอักษรลงบนกระดาษแต่ละแผ่น แบ่งเป็น 4 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 คือ พยัญชนะ / พยัญชนะผสม

ชุดที่ 2 คือ สระ / สระผสม (เสียงสั้น / เสียงยาว)

ชุดที่ 3 คือ ตัวสะกด

ชุดที่ 4 คือ พยางค์ที่ทำให้คำเปลี่ยนความหมายเปลี่ยน

3.ตัดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 20x8 ซ.ม. เจาะรูด้านบนฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 5 รู ความห่างแต่ละรู 6 ซ.ม.

4.นำกระดาษที่เตรียมไว้ 4 ชุดใส่ในห่วง ชุดละ 1 ห่วง ห่วงที่ 5 อาจใส่รูปภาพหรืออื่น ๆ ได้

นำใช้ในการฝึกอ่านสะกดคำ โดยนักเรียนสามารถสลับ (flip) แผ่นกระดาษที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรที่สามารถสร้างคำได้ตามต้องการ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนตัวอักษรในแต่ละตำแหน่ง คำที่ได้ก็จะเปลี่ยนรูปเสียงและการสะกดรวมทั้งความหมายด้วยเช่นกัน

การดำเนินงาน

1. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง จำนวน 67 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น คือ Phonics Flip Book นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำ

ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอ่านสะกดคำ

3. ระยะเวลา 21 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์

4. เนื้อหาที่ใช้ในการสอน ประกอบไปด้วย 3 หน่วย ได้แก่

หน่วยที่ 1 คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเดี่ยว b, d, g, p และ s ลงท้ายด้วยพยัญชนะเดี่ยว b, d, m, n และ t โดยมี a, e, i, o และ u เป็นสระ

หน่วยที่ 2 คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะผสม bl, cl, gl, pl และ dr และลงท้ายด้วย ck, nk, ss, st และ sm โดยมี a, e, i, o และ u เป็นสระ

หน่วยที่ 3 นำตัวอักษร 3 ชุดจากหน่วย 1 สร้างคำแล้วเติมคำลงท้ายด้วย ic, ing, ed, en และ er

หลักการดำเนินงาน

ผู้สอนได้นำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้เพื่อเป็นหลักในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลจากการนำ Phonics Flipbook นวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านสะกดคำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้

เชิงปริมาณ

ทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2560 หลังการพัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนา

เชิงคุณภาพ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2560 มีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม Phonics Flipbook เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านสะกดคำในระดับมากที่สุด

ผลงานดีเด่นที่เป็นที่ประจักษ์ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

จากการนำนวัตกรรม Phonics Flipbook และรูปแบบการสอนโฟนิกส์ไปใช้จัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2562 ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 7.81 และร้อยละ 10.75 ตามลำดับ ทั้งนี้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.29 และร้อยละ 7.96 ตามลำดับ

ผลสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานต่อ นักเรียน / ครู / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลสำเร็จต่อนักเรียน

ข้าพเจ้าได้นำนวัตกรรมและเทคนิคการสอนนี้ไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้นที่ข้าพเจ้าสอน ร่วมถึงนำไปใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ และกิจกรรมภาษาอังกฤษหน้าเสาธง ทั้งนี้ได้แนะนำนำนวัตกรรมและเทคนิคการสอนนี้ให้แก่ครูท่านอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาการสอนของตนได้ เช่น รายวิชาภาษาไทย รายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น

ผลสำเร็จต่อครู

ข้าพเจ้าได้นำเทคนิคการสอนและนวัตกรรมนี้ไปเผยแพร่และแบ่งปันต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัดกาญจนบุรีในงานการประกวดผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2560 ประเภทนวัตกรรมการพัฒนานักเรียน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2560 ประเภทนวัตกรรมการพัฒนานักเรียน รางวัลคุณภาพดีเยี่ยม ในงานดังกล่าวอีกด้วย

ผลสำเร็จต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีนั้น บริติช เคาซิล (ประเทศไทย) ผู้ดูแลการอบรมดังกล่าวร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้ข้าพเจ้าสาธิตการสอนในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อวิดีโอประกอบการอบรมในปีงบประมาณ 2561ผู้สอนได้นำนวัตกรรม Phonics Flipbook นี้มาใช้ในการเรียนการสอน ณ ขณะที่มีการถ่ายทำ เพื่อเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ได้ผลจริงกับผู้เรียน คณะผู้ถ่ายทำได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผู้สอนได้นำเสนอเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการนำนวัตกรรมชิ้นนี้ไปใช้ในชั้นเรียนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ British Council ได้นำวิดีโอการสอนดังกล่าว ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วโลก

3. สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน และข้อเสนอแนะ

ผลแห่งการพัฒนาการเรียนการสอนทำให้เกิดนวัตกรรม Phonics Flipbook ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีเทคนิคและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2560 ประเภทนวัตกรรมการพัฒนานักเรียน รางวัลคุณภาพดีเยี่ยม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์บริติช เคาซิล ประเทศไทย

การสอนแบบโฟนิคส์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อนำไปสอนนักเรียนกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล ทั้งนี้ควรเริ่มสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย และผู้สอนควรใช้เวลานอกชั้นเรียนเพื่อฝึกฝนนักเรียนเพิ่มเติม นวัตกรรม Phonics Flipbook เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านสะกด การเตรียมนวัตกรรมต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นผู้สอนจำเป็นต้องวางแผนตามขั้นตอน PDCA ให้ดีเพื่อไม่ให้กระบวนการดำเนินงานติดขัด ทั้งนี้ สามารถใช้นวัตกรรมนี้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ ทักษะการเขียนสะกดคำและการเขียนประโยคต่อไป

โพสต์โดย Puppy : [28 ก.พ. 2563 เวลา 14:22 น.]
อ่าน [6764] ไอพี : 125.27.10.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 56,324 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก

เปิดอ่าน 60,890 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 576 ครั้ง
นวัตกรรมใหม่น่าสนใจของ Power Bank ในรูปแบบเข็มขัด แปลกแค่ไหน
นวัตกรรมใหม่น่าสนใจของ Power Bank ในรูปแบบเข็มขัด แปลกแค่ไหน

เปิดอ่าน 17,372 ครั้ง
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท

เปิดอ่าน 17,670 ครั้ง
ดวงจันทร์ (Moon)
ดวงจันทร์ (Moon)

เปิดอ่าน 18,739 ครั้ง
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร

เปิดอ่าน 11,999 ครั้ง
เห็ดนางนวล
เห็ดนางนวล

เปิดอ่าน 11,071 ครั้ง
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย

เปิดอ่าน 64,508 ครั้ง
วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า

เปิดอ่าน 14,810 ครั้ง
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 12,029 ครั้ง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง
เชื่อไหมว่าเรามียาดีประจำบ้าน ก็เกลือที่อยู่ในครัวนี่เอง

เปิดอ่าน 3,402 ครั้ง
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร

เปิดอ่าน 23,134 ครั้ง
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว
เผย 14 รอยเลื่อนมีพลังในไทย ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว

เปิดอ่าน 90,135 ครั้ง
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 11,277 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 8,887 ครั้ง
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
เปิดอ่าน 105,460 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
เปิดอ่าน 13,881 ครั้ง
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
เปิดอ่าน 15,694 ครั้ง
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย
เปิดอ่าน 9,885 ครั้ง
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ