ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี)โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

ระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี)โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

ผู้ศึกษา วราพร สุริยะดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์

สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี) โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจ้าทองทิพย์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน เป็นเด็กชาย 7 คน เด็กหญิง 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี) จำนวน 7 เล่ม ๆ ละ 4 กิจกรรม รวม 28 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี) ดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 7 สัปดาห์ เก็บและรวบรวมข้อมูลโดยประเมินก่อนและหลังการจัดกิจกรรมหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง รวบรวมผลการประเมินไว้วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของคะแนนและรวบรวมผลการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม 7 สัปดาห์ ๆละ 4 วัน รวม 28 แผน จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง วิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 28 แผน แบบประเมิน วัดทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี) จำนวน 4 ชุด ๆละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) และค่าร้อยละ

ผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี) ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม พบว่าทักษะด้าน สนทนาโต้ตอบคำถามประโยคสั้นๆและเล่าเรื่องจากเรื่องที่ฟังได้ ฟังแล้วปฏิบัติท่าทางตามคำสั่งง่าย ๆได้ ตอบคำถามง่าย ๆได้และพูดคำศัพท์และความหมายของคำได้ และพูดคำศัพท์และความหมายของคำได้ ในภาพรวมสัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ 7 มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการพัฒนาของเด็กมีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ดังนี้ 1.58, 1.62, 1.64 , 1.57 ตามลำดับ จากนั้น มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 7 ผลปรากฏว่า เด็กมีผลการพัฒนา คือ 1.69,2.07,2.36,2.47,2.76,2.92,3.00 ตามลำดับมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลพัฒนาการรายด้าน ผลปรากฏว่า ทักษะด้านสนทนาโต้ตอบคำถามประโยคสั้นๆและเล่าเรื่องจากเรื่องที่ฟังได้ ระหว่างสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 ได้ค่าเฉลี่ย 1.58,1.98,2.35,2.42 และสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี คือ 2.90,3.00,3.00 ทักษะด้านฟังแล้วปฏิบัติท่าทางตามคำสั่งง่าย ๆได้ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 3 ได้ค่าเฉลี่ย 1.58,2.09,2.47 สัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี คือ 2.52,2.65,2.83,3.00 ทักษะด้านตอบคำถามง่าย ๆได้ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 3 ได้ค่าเฉลี่ย 1.64,2.14,2.50 สัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี คือ 2.52,2.62,2.83,3.00 และ ด้านการพูดคำศัพท์และความหมายของคำได้ ในสัปดาห์ ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 ได้ค่าเฉลี่ย 1.57,2.05,2.25,2.42 และสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี คือ 2.85,3.00,3.00 ในภาพรวมเริ่มสัปดาห์แรกเด็กได้คะแนนอยู่ในระดับพอใช้(1.69)ต่อมามีการจัดกิจกรรมปรากฏว่า เด็กมีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามลำดับ สัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 4 อยู่ในระดับพอใช้ ดังนี้ 2.07,2.36,2.47 ในสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์ที่ 7 มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับอยู่ในระดับดี ดังนี้ 2.76, 2.92,3.00 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 7 สัปดาห์ อยู่ที่ 2.47 อยู่ในระดับพอใช้

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นเด็กเล็ก(3ปี) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ทั้งรายด้านและภาพรวม ด้านสนทนาโต้ตอบคำถามประโยคสั้นๆและเล่าเรื่องจากเรื่องที่ฟังได้ ก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.67 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.53 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 2.86 คิดเป็นร้อยละ 57.20 ด้านฟังแล้วปฏิบัติท่าทางตามคำสั่งง่าย ๆได้ ก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.60 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.60 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.00 คิดเป็นร้อยละ 60.00 ด้านตอบคำถามง่าย ๆได้ ก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.60 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.60 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.00 คิดเป็นร้อยละ 60.00 ได้และด้านการพูดคำศัพท์และความหมายของคำได้ ก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.40 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.30 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 2.90 คิดเป็นร้อยละ 58.00 และโดยภาพรวมทักษะทั้ง 4 ด้าน หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองคิดเป็นร้อยละ 58.80

โพสต์โดย พร : [22 มี.ค. 2563 เวลา 08:13 น.]
อ่าน [1834] ไอพี : 124.120.84.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,628 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ

เปิดอ่าน 25,434 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 25,390 ครั้ง
MegaDict สุดยอดพจนานุกรมอัจฉริยะ
MegaDict สุดยอดพจนานุกรมอัจฉริยะ

เปิดอ่าน 22,829 ครั้ง
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล

เปิดอ่าน 17,336 ครั้ง
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..

เปิดอ่าน 19,102 ครั้ง
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ

เปิดอ่าน 8,110 ครั้ง
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว

เปิดอ่าน 13,204 ครั้ง
รับชมที่นี่ "ครูภูเขา" รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2559
รับชมที่นี่ "ครูภูเขา" รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2559

เปิดอ่าน 14,305 ครั้ง
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี

เปิดอ่าน 15,973 ครั้ง
Download "ส.ค.ส."พระราชทาน ให้กำลังใจพสกนิกร "ตั้งอยู่ในความเพียร"
Download "ส.ค.ส."พระราชทาน ให้กำลังใจพสกนิกร "ตั้งอยู่ในความเพียร"

เปิดอ่าน 4,601 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 17,874 ครั้ง
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 8,154 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู

เปิดอ่าน 7,070 ครั้ง
อ่านอะไร...คนไทย?
อ่านอะไร...คนไทย?

เปิดอ่าน 17,815 ครั้ง
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,666 ครั้ง
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"

เปิดอ่าน 23,442 ครั้ง
แมงมุม
แมงมุม

เปิดอ่าน 95,806 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 46,566 ครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

เปิดอ่าน 46,947 ครั้ง
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ