ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้ จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้

จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา นางสำราญ สันโสภา

หน่วยงาน โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ปีที่ศึกษา พ.ศ.2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จำนวน จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 58 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด ประกอบด้วย

1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 แผน

2) หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง สินค้าที่จำเป็นของฟ้าใส เล่มที่ 2 เรื่อง บริการที่ฟ้าใสได้รับ เล่มที่ 3 เรื่อง ได้มาโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ เล่มที่ 4 เรื่อง ต้องเสียเงินซื้อถึงได้มา เล่มที่ 5 เรื่อง เงินยี่สิบบาทของฟ้าใส เล่มที่ 6 เรื่อง ภูผาใช้เงินเกินตัว เล่มที่ 7 เรื่อง เด็กๆ ต้องรู้จักออมเงิน เล่มที่ 8 เรื่อง เด็กๆ ต้องรู้จักวางแผนใช้เงิน

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ อย่างคุ้มค่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.50-0.80 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40-0.76 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .70

4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบ การสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2) เปรียบเทียบคะแนน ก่อนเรียน–หลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 89.86/97.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.95 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.00

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้า

และบริการอย่างคุ้มค่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือนิทานประกอบการสอน ชุด การใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 2.53)

ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้มีสื่อนวัตกรรมประเภทหนังสือนิทานประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่เป็นการสร้างหนังสือนิทานประกอบการสอนในกลุ่มสาระอื่น ๆ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย สำราญ : [9 เม.ย. 2563 เวลา 22:21 น.]
อ่าน [816] ไอพี : 49.228.137.180
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ