ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก KHOSILA Model

การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก KHOSILA Model ของโรงเรียนบ้านคชศิลา

อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2

โดย นายยศกร ภัทรธนาพรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคชศิลา

บทคัดย่อ

การพัฒนาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ โดยใช้หลัก KHOSILA Model ของโรงเรียนบ้านคชศิลา ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา และเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ทราบถึงรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติ

ระยะเวลาดำเนินงาน ในช่วงปีงบประมาณ 2562-2563 (มีนาคม 2562-มีนาคม 2563) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยแบบสอบถาม สัมภาษณ์ แบบติดตามประเมินผล และแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป

2 ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้น ร้อยละ๔

3 ผู้ปกครองไว้วางใจ นำบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนในปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ดี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ ผู้ปกครองไว้วางใจในการบริหารสถานศึกษาส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านคชศิลาเพิ่มขึ้น

วิธีการดำเนินการ

การบริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านคชศิลาโดยใช้หลัก KHOSILA Model มีหลักการที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ

1. SWOT Analysis เป็นการสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน

2. หลักการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย

P คือ Plan (วางแผน)

D คือ Do (ปฏิบัติ) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะนำหลัก KHOSILA Model เข้ามาปฏิบัตร่วมด้วยได้แก่

K : Knowledge Management คือ การจัดการความรู้โดยการรวบรวม จัดเรียงหรือสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งในตัวบุคคลและเอกสาร เพื่อให้คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และนำมาพัฒนาตนเองรวมถึงพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกด้าน

H : Human Resources คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยนำมาวิเคราะห์ทั้งจุดเด่น จุดด้อย ความต้องการและความถนัด เพื่อนำเอาศักยภาพในตัวของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารเข้ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากที่สุด โดยการเลือกบุคคลให้เหมาะกับงาน (Put the right man on the right job) เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความรู้ ความสามารถ มีการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเอง

O : Organizing คือ การจัดการที่ดี มีการจัดระเบียบองค์กรอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามเป้าหมายองค์กร

S : Sufficiency Economy คือ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต

I : Identity คือ ความมีลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องของโรงเรียนวิถีธรรม โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือที่เน้นการปฏิบัติจริง

L : Leadership คือ ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำ สามารถนำพาองค์กรไปสู่อนาคตอย่างมีเป้าหมาย ทันต่อสถานการณ์โลก

A : Achievement Motivation คือ การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่แต่ละฝ่ายได้รับมอบหมาย

C คือ Check (ตรวจสอบ)

A คือ Action (ดำเนินการแก้ไข)

3. หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ผลการดำเนินงานพบว่า

1. ผลการดำเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มีดังนี้

ครูจำนวน 10 คน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบ้านคชศิลา ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.83 เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคชศิลาจำนวน 10 คนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบ้านคชศิลาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.19 เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 40 คนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบ้านคชศิลาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 3.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.13 เป็นไปตามเป้าหมาย

บุคคลอื่น ๆ (ตำรวจ,ทหาร,เจ้าที่อำเภอ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, โต๊ะบิหลั่น,พระภิกษุ และ ครูในกลุ่มเครือข่าย) จำนวน 10 คน มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนบ้านคชศิลาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.11 เป็นไปตามเป้าหมาย

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม มีดังนี้

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านคชศิลา ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 72.71 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 68.56 อยู่ร้อยละ 4.15 เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 100.00 ซึ่งสูงกว่าในปีการศึกษา 2561 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 95.73 เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับผ่านขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 88.56 ซึ่งสูงกว่าในปีการศึกษา 2561 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83.34 เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้เรียนกล้าแสดงความสามารถโดยเข้าแข่งขันได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 กิจกรรม , เหรียญเงิน 1 กิจกรรม , เหรียญทองแดง 1 กิจกรรม และเข้าร่วม 2 กิจกรรม จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา 2 และได้รางวัลชนะเลิศ 1 กิจกรรม และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 กิจกรรมจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิวิภาวดีรังสิตจำนวน 2 คน

ผู้ปกครองไว้วางใจในการบริหารสถานศึกษาส่งบุตรหลานเข้ามารับเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้น โดยปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียนจำนวน 106 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562) สูงกว่าในปีการศึกษา 2561 ที่มีผู้เรียนจำนวน 88 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2561) จำนวนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.45 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและอื่น ๆ ในด้านการมีส่วนร่วมในระดับน้อย ให้มีระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น

2. ควรให้ผู้บริหารสถานศึกษา กำชับและติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ โดยกระบวนการ PDCA เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

3. ควรมีการเสริมแรงผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ร่วมงานโดยการให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย

โพสต์โดย กอล์ฟ : [21 เม.ย. 2563 เวลา 10:59 น.]
อ่าน [2938] ไอพี : 171.7.234.21
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,371 ครั้ง
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว

เปิดอ่าน 7,945 ครั้ง
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน

เปิดอ่าน 16,560 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1

เปิดอ่าน 8,014 ครั้ง
ฝึกหายใจให้หายง่วง
ฝึกหายใจให้หายง่วง

เปิดอ่าน 13,589 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 79,063 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 29,954 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"

เปิดอ่าน 20,429 ครั้ง
สนามเด็กเล่น แหล่งรวมเกมส์ ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้
สนามเด็กเล่น แหล่งรวมเกมส์ ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้

เปิดอ่าน 17,749 ครั้ง
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 10,152 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 9,454 ครั้ง
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ

เปิดอ่าน 21,399 ครั้ง
เผด็จการคืออะไร
เผด็จการคืออะไร

เปิดอ่าน 23,049 ครั้ง
ขนมถังแตก
ขนมถังแตก

เปิดอ่าน 16,984 ครั้ง
คลิปสาธิตเทคนิคการพับผ้า แบบประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋า
คลิปสาธิตเทคนิคการพับผ้า แบบประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋า

เปิดอ่าน 11,666 ครั้ง
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s

เปิดอ่าน 14,310 ครั้ง
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม
เปิดอ่าน 16,829 ครั้ง
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)
เปิดอ่าน 96,241 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 20,034 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
เปิดอ่าน 44,548 ครั้ง
การทอดผ้าป่า
การทอดผ้าป่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ