ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน

โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ชื่อผู้ประเมิน นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ ๑) เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ๒) เพื่อประเมินผลด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ๓) เพื่อประเมินผลด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ๔) เพื่อประเมินผลด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และ

๕) เพื่อประเมินผลด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน

บ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก การดำเนินการประเมินโครงการ

แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นการประเมินประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNIModified) ตอนที่ ๒ เป็นการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ประชากร

และกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน จำนวน ๑๗๒ คน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗ คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๙ คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๗๒ คน และนักเรียน จำนวน ๘๔ คน ระยะเวลาการประเมินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) จำนวน ๕ ฉบับ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และ ความต้องการจำเป็น (PNIModified)

ผลการประเมิน พบว่า

๑) ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า สภาพปัจจุบันของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีสภาพการปฏิบัติของผู้เรียนในปัจจุบันอยู่ในระดับ

ปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีสภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินค่าดัชนีความต้องการจำเป็นและจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการ (PNIModified) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕๐ (PNIModified ≥ ๐.๕๐) ตามที่ตั้งเกณฑ์ไว้ แสดงว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

๒) ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับความเหมาะสม คือ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ

๓) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับความเหมาะสม คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ

๔) ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับความเหมาะสม คือ ด้านการประเมินผล ด้านการวางแผน และด้านการดำเนินงาน

๕) ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะการนำผลการประเมินโครงการไปใช้

๑) ควรนำผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินโครงการในบริบทด้านต่าง ๆ ที่ค้นพบ โดยควรปรับปรุงการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย กระตุ้น

ความสนใจของผู้เรียน สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น

๒) ควรมีการศึกษาและนำเสนอกิจกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย และค้นหากิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมาจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน

๓) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมและกระตือรือร้นในการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการครั้งต่อไป

๑) ควรมีการนำรูปแบบการประเมินในประเมินแบบอื่น ๆ มาใช้ควบคู่ในการประเมินโครงการร่วมด้วย เช่น การประเมินแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมิน และการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา หรือการประเมินแบบรอบด้าน ทำให้ได้ข้อมูลจากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินได้อย่างรอบด้านและสามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๒) ควรมีการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โพสต์โดย สัตถามุติ : [30 เม.ย. 2563 เวลา 18:15 น.]
อ่าน [1241] ไอพี : 223.204.238.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ