ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาติง

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้ศึกษา นายอัสลามี หนูเบ๊ะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาติง

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาติง ในปีการศึกษา 2562 ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 114 คน (N=114) ประกอบด้วย ครูและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 43 คน ผู้ปกครอง จำนวน 43 คน และผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 10 คน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัพเฟิลบีม (Stufflebeam) ประกอบด้วยการประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สร้างตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Type) ซึ่งมี 5 ระดับ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

ตอนที่ 1 การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 จากความคิดเห็นของครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า

1.1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42,S.D.= 0.55) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด น่าพอใจ

1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49,S.D.= 0.56) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดน่าพอใจ

1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาติง ในปีการศึกษา 2562 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D.= 0.49) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดน่าพอใจ

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38,S.D.= 0.59) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดน่าพอใจ

ตอนที่ 2 การประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 เป็นการประเมินจากความคิดเห็นของครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า

2.1 การประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64, S.D.= 0.48) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดน่าพอใจ

2.2 ผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากสภาพจริงของการดำเนินโครงการ พบว่า จากการที่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับรางวัล ทางด้านวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านคุณธรรมจริยธรรม ในระดับต่างๆ แสดงว่าการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาติงมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 จากความคิดเห็นของครูคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า

3.1 ครูและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค การดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 โดยเสนอปัญหาและอุปสรรคเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ บางกิจกรรมขาดการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 19.30) รองลงมา คือ ครูมีภาระงานสอนมาก (ร้อยละ 17.54) และยังมีนักเรียนบางคนที่ไม่ร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 16.67) ส่วนที่มีความถี่น้อย 3 อันดับสุดท้าย คือ เวลาที่ใช้ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันมากเกินไปอาจกระทบเวลาเรียน (ร้อยละ 11.40) ถังขยะหน้าร้านสหกรณ์มีน้อยเกินไป (ร้อยละ 10.53) และงบประมาณไม่เพียงพอ (ร้อยละ 8.77) ตามลำดับ

3.2 ครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 โดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ให้จัดกิจกรรมที่เน้นสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน (ร้อยละ 16.67) รองลงมาคือ ควรมีการประกวดเกี่ยวกับผลงานของนักเรียน และนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ (ร้อยละ 14.91) จัดให้มีมุมความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุก ๆ ห้อง (ร้อยละ 14.04) ส่วนที่มีความถี่น้อย 3 อันดับสุดท้าย คือ ควรเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน (ร้อยละ 6.14) จัดให้มีถังขยะตามจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น (ร้อยละ 4.39) และควรให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกคน (ร้อยละ 3.50) ตามลำดับ

กิตติกรรมประกาศ

เอกสารการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเขาติง ปีการศึกษา 2562 ตามความเห็นของครู คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการส่งเสริม การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ เพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และได้คุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลให้การประเมินภายนอกของ สมศ. มาตรฐานด้านผู้เรียนผ่านทุกมาตรฐาน เกิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ นายมนัสพงค์

ไชยรุตม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม นางพรพนา สมัยรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน

หยงสตาร์ นายอนุแสน ใจจ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทอง นายประมวล นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร ซึ่งผู้ประเมินขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาติง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาติง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในการให้ข้อมูลสำหรับการประเมินโครงการครั้งนี้ คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานเล่มนี้

ผู้ประเมินขอมอบให้ผู้มีพระคุณทุกท่านและเพื่อประโยชน์แก่วงการศึกษาต่อไป

อัสลามี หนูเบ๊ะ

โพสต์โดย อัสลามี : [24 ส.ค. 2563 เวลา 07:47 น.]
อ่าน [1836] ไอพี : 61.7.143.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,280 ครั้ง
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?

เปิดอ่าน 46,555 ครั้ง
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด
หนังสือดี 100 เล่ม ที่ควรอ่าน-มีไว้ในห้องสมุด

เปิดอ่าน 15,622 ครั้ง
ดื่มนม ยืดอายุ
ดื่มนม ยืดอายุ

เปิดอ่าน 16,300 ครั้ง
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ

เปิดอ่าน 2,218 ครั้ง
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)
แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยลองโควิด (Long COVID)

เปิดอ่าน 30,787 ครั้ง
"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ
"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ

เปิดอ่าน 22,974 ครั้ง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง

เปิดอ่าน 8,737 ครั้ง
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?

เปิดอ่าน 12,712 ครั้ง
รังนก
รังนก

เปิดอ่าน 16,792 ครั้ง
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที

เปิดอ่าน 9,366 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

เปิดอ่าน 57,210 ครั้ง
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ13ประการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 13,753 ครั้ง
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก

เปิดอ่าน 11,381 ครั้ง
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009

เปิดอ่าน 9,141 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,110 ครั้ง
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด

เปิดอ่าน 17,264 ครั้ง
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.
แฉกลโกง40ขายตรงตุ๋นผู้บริโภคหมื่นล.

เปิดอ่าน 16,174 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 17,768 ครั้ง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 49,573 ครั้ง
เทคนิคเก่งอังกฤษ
เทคนิคเก่งอังกฤษ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ