ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการฯ อย่างเป็นระบบ 5 ด้าน คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 2) เพื่อประเมินปัจจัยป้อนเข้าของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน บ้านโสกน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และเพื่อวิพากษ์ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการจากแบบสอบถาม ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 68 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 68 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมทั้งหมด 151 คน ซึ่งผลการประเมินโครงการฯ ปรากฏผล ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการฯ พบว่า ภาพรวมทั้งโครงการ อยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ซึ่งผลการประเมินเป็นรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ ดังนี้

1.1 การประเมินบริบทตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความต้องการจำเป็นของโครงการ ส่วนผลการประเมินบริบท

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

1.2 ด้านผลการประเมินปัจจัยป้อนเข้า พบว่า ผลการประเมินปัจจัยป้อนเข้า ตาม

ความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมาก

ไปหาน้อย คือความพร้อมของบุคลากร อาคารสถานที่มีความพร้อมและเพียงพอในการจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินโครงการ ตามลำดับ ส่วนผลการประเมินปัจจัยป้อนเข้า

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพร้อมของบุคลากร อาคารสถานที่มีความพร้อมและพอเพียงในการจัดกิจกรรม และความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินโครงการ ตามลำดับ

1.3 ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ผลการประเมินกระบวนการตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การดำเนินการ การพัฒนาบุคลากร และการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการ ตามลำดับ และผลการประเมินกระบวนการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การดำเนินการ การพัฒนาบุคลากร และการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการ ตามลำดับ

1.4 ผลการประเมินผลลัพธ์ พบว่า ผลการประเมินผลลัพธ์ตามความคิดเห็น ของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การสอนแบบโครงงาน

การใช้แหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ และการวิจัยในชั้นเรียน ตามลำดับ ส่วนผลการประเมินผลลัพธ์ตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การสอนแบบโครงงาน การใช้แหล่ง

การเรียนรู้ กิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัด

ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้ปกครองนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

1.5 ผลการประเมินผลกระทบ พบว่า ผลการประเมินผลกระทบตามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ พฤติกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน

การสอน ความรู้ความสามารถในการทำโครงงานของผู้เรียน พฤติกรรมการสอนของครูที่จัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามลำดับ ผลการประเมินผลกระทบตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ พฤติกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมการสอนของครูที่จัดการเรียนรู้เชิงรุก พฤติกรรมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนความรู้ความสามารถในการทำโครงงานของผู้เรียน ตามลำดับ

2. ผลการวิพากษ์ผลการประเมินโครงการฯ ของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้เชี่ยวชาญ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผลการประเมินโครงการฯ ใน 4 มิติ คือโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดำเนินการตามขอบข่ายของ 1) อรรถประโยชน์หรือความเป็นประโยชน์ 2) การประเมินโครงการนี้มีความเป็นไปได้ 3) การประเมินโครงการนี้มีความชอบธรรมหรือความเหมาะสม และ 4) การประเมินโครงการนี้ มีความถูกต้อง

โพสต์โดย chao : [27 ต.ค. 2563 เวลา 16:13 น.]
อ่าน [1824] ไอพี : 223.206.216.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,683 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เปิดอ่าน 10,021 ครั้ง
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"

เปิดอ่าน 71,049 ครั้ง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง

เปิดอ่าน 24,279 ครั้ง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 15,029 ครั้ง
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก
ใครเป็นหนี้???..มีทางออก

เปิดอ่าน 1,291 ครั้ง
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?

เปิดอ่าน 10,384 ครั้ง
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ

เปิดอ่าน 10,333 ครั้ง
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ

เปิดอ่าน 9,660 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 1,247 ครั้ง
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 791 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 26,306 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ

เปิดอ่าน 52,880 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

เปิดอ่าน 11,005 ครั้ง
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

เปิดอ่าน 6,493 ครั้ง
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก
รื้อระบบ - แก้ยกแผงดันมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,112 ครั้ง
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59

เปิดอ่าน 14,978 ครั้ง
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 33,436 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners

เปิดอ่าน 2,923 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 30,625 ครั้ง
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ