ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นกระบวนการคิด แบบเชื่อมโยงความรู้ทางคณ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นกระบวนการคิด แบบเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ผู้วิจัย นางศิริโชค นาคดิลก

ปีการศึกษาที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

ในการจัดการเรียนการสอนได้มีการพัฒนากระบวนการเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ตัวผู้เรียน ตามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทาง คณิตศาสตร์มีหลากหลายวิธีการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดแบบเชื่อมโยง ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นวิธีฝึกคิดอย่างเป็นระบบวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ จึงต้องการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน 12 กิจกรรม ที่เน้นกระบวนการคิดแบบเชื่อมโยง ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 วงจร วงจรละ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ชั้นวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกต (Observation) ขั้นสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 33 คน จาก 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการและเรื่องความยาวพื้นที่ และปริมาณ ตามรูปแบบกิจกรรม การเรียนแบบเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ จำนวน 12 แผน ทำการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง แบบสัมภาษณ์นักเรียนหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ จำนวน 5 ข้อ แบบสังเกต 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ใช้สังเกตครูผู้สอนมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด จำนวน 4 ข้อ ฉบับที่ 2 ใช้สังเกตพฤติกรรมการเชื่อมโยง ของนักเรียน ขณะทำกิจกรรมครั้งละ 1 กิจกรรม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นกระบวนการคิดแบบเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ชนิดอัตนัย จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 6 ข้อ ที่มีความเป็นคู่ขนานกัน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ปัญหาทางพฤติกรรมการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในแต่ละวงจร พบว่า วิธีหาคำตอบของนักเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรูปของกิจกรรมที่ครูผู้สอนกำหนดขึ้น นักเรียนยังสับสน ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน เนื่องจากนักเรียนไม่ได้นำข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้มาพิจารณา ประกอบอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน และยังหาคำตอบโดยใช้วิธีลองผิดลองถูก

ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาก็คือ ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาเงื่อนไขที่โจทย์ กำหนดให้และซักแนวทางการคิดหาคำตอบ จากนั้นครูแนะนำให้นักเรียนลองตรวจสอบคำตอบใหม่ อีกครั้งหนึ่ง

2. พฤติกรรมการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

2.1 ผลการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาความสามารถจากต่ำไปสูงได้ตามลำดับ การจัดกิจกรรม คือ จากกิจกรรมเริ่มต้น ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.10 จนถึงกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมที่ 9 ค่าเฉลี่ย 1.85

2.2 ผลการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาความสามารถจากต่ำไปสูงได้ตามลำดับ การจัดกิจกรรม คือ จากกิจกรรมเริ่มต้น ได้แก่ กิจกรรมที่ 3 ค่าเฉลี่ย 1.15 จนถึงกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมที่ 12 ค่าเฉลี่ย 2.45

2.3 ผลการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาความสามารถจากต่ำไปสูงได้ตามลำดับ การจัดกิจกรรม คือ จากกิจกรรมเริ่มต้น ได้แก่ กิจกรรมที่ 4 ค่าเฉลี่ย 1.35 จนถึงกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมที่ 11 ค่าเฉลี่ย 2.25

3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับ วิชาอื่น และระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดแบบเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในลักษณะต่างๆ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ครูผู้สอนสามารถนำกิจกรรมลักษณะนี้ไปใช้ในการเรียนการสอน ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

โพสต์โดย มดตะนอย : [18 ม.ค. 2564 เวลา 12:08 น.]
อ่าน [1271] ไอพี : 182.53.201.200
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ