ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริม

ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนวัดวงฆ้อง

ผู้ศึกษา นายเจนพจน์ หวงกำแหง

ประเภทสารนิพนธ์ ผลงานทางวิชาการ

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง เป็นการประเมินโครงการโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ และประเมินผลกระทบของโครงการ โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ของโรงเรียนวัดวงฆ้อง

ปีการศึกษา 2562 – 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน

6 คน นักเรียน จำนวน 58 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 58 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง ได้แก่ แบบสอบถามโครงการ จำนวน 6 ฉบับ

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินความสอดคล้องด้านบริบทของโครงการ ด้านความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและการวัดและประเมินผลของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ( ≥ ร้อยละ 80) พบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 89.13 เห็นด้วยกับบริบทของโครงการ

2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านความเหมาะสมของ

บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจัดการโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนภาษาไทย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( ≥ ร้อยละ 80) โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วย

เท่ากับ 90.48

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นนิเทศติดตาม ขั้นประเมินและรายงานผล ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนภาษาไทย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( &#8805; 3.51 < 1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.14

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้กำหนดขอบเขตของการประเมิน

ไว้ 4 ส่วน ได้แก่

4.1 ผลการประเมินครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

จำนวน 6 คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( &#8805; 3.51 < 1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53

4.2 ผลการประเมินทักษะการใช้รูปแบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดวงฆ้องของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( &#8805; 3.51 < 1)

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.00

4.3 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนที่มีความพร้อมด้านการอ่านการเขียนน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 9 คน พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

( &#8805; ร้อยละ 80) ร้อยละ 100

4.4 ผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน (ปกติ) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 49 คน พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( &#8805; ร้อยละ 80)

ร้อยละ 100

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนวัดวงฆ้อง ผู้ประเมินได้กำหนดขอบเขตของการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ได้แก่

5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 130 คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( &#8805; 3.51 < 1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29

5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวงฆ้อง ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ และสูงกว่าระดับประเทศ) โดยผลการประเมินรวม 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 46.72 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพื้นที่เท่ากับ +2.41 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศเท่ากับ +1.02 ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 46.90 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพื้นที่เท่ากับ +2.64 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศเท่ากับ +1.96 และด้านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 46.55 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับเขตพื้นที่เท่ากับ +2.21 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศเท่ากับ +0.09 ตามลำดับ

5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน

(O-NET) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดวงฆ้อง ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สูงกว่า

ปี 2561 และสูงกว่าระดับประเทศ) โดยผลการประเมินวิชาภาษาไทย มีผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละปี 2562 สูงกว่าปี 2561 เท่ากับ +5.29 มีผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละปี 2562 สูงกว่าระดับประเทศเท่ากับ +13.10 ผลการประเมินวิชาภาษาอังกฤษ มีผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละปี 2562 สูงกว่าปี 2561 เท่ากับ +9.79 มีผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละปี 2562 สูงกว่าระดับประเทศเท่ากับ +8.50 ผลการประเมินวิชาคณิตศาสตร์ มีผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละปี 2562 สูงกว่าปี 2561 เท่ากับ +5.83 มีผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละปี 2562 สูงกว่าระดับประเทศเท่ากับ +10.43 ผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละปี 2562 สูงกว่าปี 2561 เท่ากับ +9.08 มีผลต่างค่าเฉลี่ยร้อยละปี 2562 สูงกว่าระดับ

ประเทศเท่ากับ +10.53 ตามลำดับ

5.4 ผลที่เกิดขึ้น/รางวัลที่โรงเรียน/ผู้บริหารครูผู้สอน/นักเรียน ได้รับระหว่าง

ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( เกียรติบัตรรางวัล

&#8805; 3 รางวัล )

โพสต์โดย นายเจนพจน์ หวงกำแหง : [20 ม.ค. 2564 เวลา 11:54 น.]
อ่าน [1038] ไอพี : 110.171.111.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ