ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้วิจัย นวพรรณ มะลิรักษ์

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการส่งเสริม

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่

21 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 3) ทดลองใช้รูปแบบ

การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนอง

ถ่มวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ 4) ประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อ

ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการ

สถานศึกษา จำนวน 1 คน 2) ครูผู้สอนโรงเรียนหนองถ่มวิทยา จำนวน 18คน 3) ครูพี่เลี้ยงที่ร่วม

กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และนิเทศในการดำเนินการ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบทดสอบ แบบสอบถาม การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สภาพปัจจุบันของการจัดการ

เรียนการสอนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าครูผู้สอนยังขาดเทคนิค

วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการจัดการเรียนรู้

ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนยังเป็นลักษณะ

บรรยาย ทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ การบริหารโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้นผู้บริหารควรมุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาค นักเรียนทุกคน

จะได้รับความรู้อย่างทั่วถึงไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล ผลการศึกษาความต้องการ

ในการพัฒนาครูผู้สอนจากการศึกษาเอกสารพบว่าสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ของครูต้อง

ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับครูในการวางแผน ออกแบบการเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูเป็นปัญหาสำคัญที่มีความต้องการในการที่ควรได้รับการพัฒนา ทั้งนี้

สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกันว่า การจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนยังยึดผู้สอนเป็นสำคัญ ครูขาดเทคนิควิธีการ

ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียน

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับ

ครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มี 4 องค์ประกอบ

1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเสริมพลังอำนาจ ซึ่งมีกระบวนการย่อย คือ

(1) การวิเคราะห์สภาพองค์กร(Analysis : A) (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Traning : T) (3)

การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Problem Based Learning : P) (4) การวัดผล

และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (Evaluation : E) (5) การทบทวนหลังกิจกรรม

(Professional Learning Community : P) และ 4) เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ผู้วิจัย

เรียกชื่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนตามอักษรตัวแรกของแต่ละกระบวนการ คือ ATPEP

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

3.1) ผลการประเมินผลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3.2) ผลการ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของครู

หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.3) ผลการประเมิน

ความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็น ครูมีความสามารถ

อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3.4) ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหา

เป็นฐานครูมีความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

4.1) ผลการสอบถามความพึงพอใจของครูพบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนเรียนรู้สำหรับครูสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองถ่ม

วิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษอยู่ในระดับมากที่สุด 4.2) ผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ความ

คิดเห็นว่า องค์ประกอบของเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ

เรียนเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมและสอดคล้อง กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น

กระบวนการที่มีประโยชน์ มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันของแต่ละขั้นตอน ทำให้เกิดการพัฒนาทั้ง

ด้านการพัฒนางานและองค์ความรู้ และ 4.3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักเรียนมีผลการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แตกต่างกันโดยปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปี

การศึกษา 2561

โพสต์โดย Jun : [27 ม.ค. 2564 เวลา 16:27 น.]
อ่าน [3337] ไอพี : 101.51.81.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,144 ครั้ง
ดื่มน้ำ 8 แก้วไม่เพียงพอแล้ว
ดื่มน้ำ 8 แก้วไม่เพียงพอแล้ว

เปิดอ่าน 8,718 ครั้ง
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย
ใช้ร้านเน็ตให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 13,919 ครั้ง
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?

เปิดอ่าน 21,866 ครั้ง
แนวทางในการพัฒนาระบบ
แนวทางในการพัฒนาระบบ

เปิดอ่าน 18,994 ครั้ง
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี

เปิดอ่าน 12,167 ครั้ง
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี

เปิดอ่าน 8,188 ครั้ง
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน

เปิดอ่าน 35,635 ครั้ง
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เปิดอ่าน 55,514 ครั้ง
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา

เปิดอ่าน 75,474 ครั้ง
งดข้าวเช้า…ตายเร็ว
งดข้าวเช้า…ตายเร็ว

เปิดอ่าน 18,638 ครั้ง
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เปิดอ่าน 28,713 ครั้ง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง

เปิดอ่าน 11,766 ครั้ง
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด

เปิดอ่าน 96,074 ครั้ง
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์

เปิดอ่าน 19,326 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ

เปิดอ่าน 9,306 ครั้ง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
เปิดอ่าน 20,683 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF
เปิดอ่าน 10,943 ครั้ง
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก
เปิดอ่าน 18,383 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เปิดอ่าน 2,523 ครั้ง
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ