ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรีย

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา : นางประภาพร เอียดดำ

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน.บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่.21.สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่.5.มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพความต้องการในด้าน การใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่.21.สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5.4).ประเมินผลและปรับปรุงการใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.5.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย.(Simple..Random..Sampling).ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน สภาพความต้องการในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) รูปแบบ การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.3) แผน การจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5) แบบประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ6) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัยพบว่า

1..ข้อมูลพื้นฐาน สภาพความต้องการในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีพบว่านักเรียนต้องการนำสื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาด้านการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67.ด้านเทคนิค วิธีการสอน พบว่านักเรียนต้องการให้ครูผู้สอนนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.74 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า นักเรียนมีความต้องการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.85

2. รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ชื่อรูปแบบว่า “5 PRE Model”.ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียน การสอน หลักการตอบสนอง ระบบสังคม สิ่งสนับสนุน สาระความรู้ และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 7ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นนำเสนอ (Presenting) 2) ขั้นการกำหนดปัญหาและจุดมุ่งหมาย (Problem) 3) ขั้นวางแผน (Planning) 4) ขั้นการลงมือปฏิบัติกิจกรรม (Practice) 5) ขั้นการเขียนรายงาน (Report) 6.ขั้นการนำเสนอ (Presentation) 7) ขั้นประเมินผล (Evaluate)

3. หลังทดลองใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ระดับดี

4. ผลการประเมินและปรับปรุงการใช้รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการนำไปขยายผลกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 พบว่า

4.1 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อยู่ระดับดี

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ประภาพร เอียดดา : [11 ก.พ. 2564 เวลา 03:20 น.]
อ่าน [1279] ไอพี : 171.7.248.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,420 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 11,263 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษาความจำยืนยาว
7 เคล็ดลับ รักษาความจำยืนยาว

เปิดอ่าน 28,945 ครั้ง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 40,424 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 8,681 ครั้ง
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น

เปิดอ่าน 11,006 ครั้ง
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 6,866 ครั้ง
คัดเลือกคนจากสถาบัน
คัดเลือกคนจากสถาบัน

เปิดอ่าน 7,710 ครั้ง
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร

เปิดอ่าน 37,793 ครั้ง
โปรแกรม สื่อการสอน วิทยาศาสตร์
โปรแกรม สื่อการสอน วิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 40,100 ครั้ง
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)

เปิดอ่าน 7,866 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 13,382 ครั้ง
10 กิจที่ต้องทำ วันตรุษจีน
10 กิจที่ต้องทำ วันตรุษจีน

เปิดอ่าน 8,076 ครั้ง
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้

เปิดอ่าน 12,725 ครั้ง
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์

เปิดอ่าน 11,669 ครั้ง
"การผลิต" กับการศึกษาประเทศสิงคโปร์
"การผลิต" กับการศึกษาประเทศสิงคโปร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,843 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

เปิดอ่าน 40,424 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 15,972 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?
ไขข้อข้องใจ กินเห็ดมีประโยชน์จริงหรือ?

เปิดอ่าน 280,507 ครั้ง
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่

เปิดอ่าน 12,490 ครั้ง
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ