ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหาร โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยใช้นวัตกรรม “SCHOOL MODEL”

การบริหาร โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยใช้ นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ให้โอกาสนักเรียนที่มีความขาดแคลนและส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดให้นักเรียนที่มีความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนเอง มีวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมคือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อพัฒนา นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” โดยมีกระบวนการคิด และการพัฒนานวัตกรรมเป็นลำดับขั้นตอน การพัฒนานวัตกรรม “SCHOOL MODEL” แบ่งระยะการพัฒนานวัตกรรมเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2. การจัดทำนวัตกรรม

3. การนำนวัตกรรมไปปฏิบัติ

4. การติดตามและควบคุม

5. การประเมินนวัตกรรม

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา จากรายงานปฏิบัติการประจำปี การประชุมวิเคราะห์องค์กร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของนักเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิพระราชทานเพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ได้ข้อสรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนานวัตกรรม

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำนวัตกรรม

ระดมสมองจากทุกฝ่าย เพื่อออกแบบร่างนวัตกรรม โดยมีการพัฒนาปัจจัยเกื้อกูลที่จะส่งผลให้ นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ ระบบการจัดการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการจัดการศึกษา ระบบการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายวิชาชีพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นตอนที่ 3 การนำนวัตกรรมไปปฏิบัติ

นำ นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” ไปใช้ในโรงเรียน ประเมินผลนวัตกรรม โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ในการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ เช่น วิทยากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะในเชิงวิชาการ สื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ ทุนการศึกษา เป็นต้น

2. จัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

3. พัฒนาศักยภาพครู ให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีจิตอาสา

4. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

5. บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม

การพัฒนา นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการ ประเมินและสรุปผลทุกระยะของการดำเนินการและนำความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงนวัตกรรมเป็นระยะ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้คำแนะนำและให้ความเห็นชอบ ในการจัดทำนวัตกรรม ติดตามผลการดำเนินการทุกระยะ ครู มีการประชุมครูทุกสัปดาห์เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคและความสำเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียน มีการตรวจสอบความต้องการและความพึงพอใจในรูปแบบไม่เป็นทางการ ทั้งจากครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง มีการสอบถามความคิดเห็นแบบสุ่มถาม การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามในการประชุมผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนในการเสนอแนะความคิดเห็นและให้กำลังใจในการพลิกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและควบคุม

กำกับ ติดตามและควบคุมการใช้ นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” โดยคณะกรรมการกำกับ ติดตามและควบคุม ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุม ดังนี้

1. คณะกรรมการติดตามและควบคุมการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีการนำไปใช้ถูกต้อง ตามระเบียบ ตรงตามวัตถุประสงค์

2. คณะกรรมการติดตามการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

3. คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน

4. คณะกรรมการประเมินศักยภาพครูและนักเรียน

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินนวัตกรรม

หลังจากการนำ นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” ไปใช้ ปรากฏผลอย่างชัดเจน คือ จากการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ในการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาครู เพื่อพัฒนานักเรียน ให้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่านักเรียนมีคุณภาพชีวิตในการเรียนเพิ่มมากขึ้น อัตราการมาสายและการขาดเรียนลดลง ผลการเรียนตกค้างลดลงและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ จัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมนี้จึงมีความสำคัญต่อการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง โดยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนรวมพลังบวร บ้าน – วัด – โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ที่ร่วมระดมสมองอย่างเป็นขั้นตอน ครบวงจร มีระบบและต่อเนื่อง หลังจากที่มีการนำนวัตกรรมไปใช้ พบว่า โรงเรียนมีระบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการมีส่วนร่วมศึกษาสภาพปัญหาและแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ครูเกิดการพัฒนาตนเองอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาส ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น นวัตกรรม “SCHOOL MODEL” จึงเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้เพื่อบริหารสถานศึกษา ตามบริบท โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้อย่างชัดเจน

โพสต์โดย ชลารักษ์ : [12 ก.พ. 2564 เวลา 19:35 น.]
อ่าน [1306] ไอพี : 1.20.10.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 97,884 ครั้ง
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 6,979 ครั้ง
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

เปิดอ่าน 2,105 ครั้ง
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน
กรมอนามัย เผย 6 วิธี ป้องกันโควิด-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน

เปิดอ่าน 10,397 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7

เปิดอ่าน 28,578 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เปิดอ่าน 39,347 ครั้ง
คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เปิดอ่าน 11,963 ครั้ง
20 วิธีที่คุณควรลอง ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของคุณไม่ทำงาน
20 วิธีที่คุณควรลอง ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของคุณไม่ทำงาน

เปิดอ่าน 29,530 ครั้ง
พายุไต้ฝุ่น
พายุไต้ฝุ่น

เปิดอ่าน 7,715 ครั้ง
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร

เปิดอ่าน 10,581 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)

เปิดอ่าน 13,274 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

เปิดอ่าน 18,645 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557

เปิดอ่าน 14,811 ครั้ง
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี

เปิดอ่าน 13,400 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง

เปิดอ่าน 11,244 ครั้ง
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,891 ครั้ง
กำนันสิตาย(MV) คลิปเลียนแบบ กังนัมสไตล์ ฮาแค่ไหน ดูเอาเอง
กำนันสิตาย(MV) คลิปเลียนแบบ กังนัมสไตล์ ฮาแค่ไหน ดูเอาเอง

เปิดอ่าน 12,758 ครั้ง
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 16,259 ครั้ง
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ

เปิดอ่าน 23,912 ครั้ง
เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป
เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป

เปิดอ่าน 9,669 ครั้ง
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส
9 ทริคดี ๆ เพิ่มความจำ อัพสมองให้สดใส เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ