ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน วัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ผู้รายงาน นางสาวชุฎา ปาลโมกข์

หน่วยงาน โรงเรียนวัดวาลุการาม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ปีที่รายงาน 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ใช้รูปแบบ CIPP Model เป็นแนวทางในการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์ ประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)

3. ด้านกระบวนการ (Process)

4. ด้านผลผลิตของโครงการ (Product)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยครูและบุคลากรจำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 6 คน คณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 16 คน นักเรียน จำนวน 33 คน รวม 76 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นจำนวน 4 ฉบับ แบ่งออก 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม (Context) จำนวน 10 ข้อ ความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า (Input) จำนวน 10 ข้อ ความเหมาะสมด้านกระบวนการ (Process) จำนวน 20 ข้อ และการประเมินด้านผลผลิต (Product) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จำนวน 40 ข้อ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ จำนวน 10 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .960 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( "x" ̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.31, S.D. = 0.672) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเอื้อต่อการจัดกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการประเมินแสดงว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่ดี

2. ความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ("x" ̅ = 4.40, S.D. = 0.693) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ เห็นความสำคัญและการสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ด้านความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ และชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.64, S.D. = 0.315) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อ คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ มีการประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามโครงการ 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

4.1 ผลการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.51, S.D. = 0.199) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 4.2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.89, S.D. = 0.217) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ข้อ คือ นักเรียนมีพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีควรมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวคิดการประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP Modelของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดวาลุการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ("x" ̅ = 4.55, S.D. = 0.346) การประเมินด้านผลผลิต (Product) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม (Context) มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

โพสต์โดย Indy : [22 ก.พ. 2564 เวลา 07:15 น.]
อ่าน [3614] ไอพี : 1.10.147.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,465 ครั้ง
คอกาแฟมีหวังอายุยืนกว่าคนไม่ดื่ม ช่วยป้องกันภัยโรคหัวใจหลอดเลือด
คอกาแฟมีหวังอายุยืนกว่าคนไม่ดื่ม ช่วยป้องกันภัยโรคหัวใจหลอดเลือด

เปิดอ่าน 22,532 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เปิดอ่าน 2,023 ครั้ง
เว็บไซต์หางาน กับ บริษัทจัดหางาน ครูต่างชาติ
เว็บไซต์หางาน กับ บริษัทจัดหางาน ครูต่างชาติ

เปิดอ่าน 29,904 ครั้ง
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ

เปิดอ่าน 5,517 ครั้ง
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก

เปิดอ่าน 14,093 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

เปิดอ่าน 9,594 ครั้ง
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย

เปิดอ่าน 1,229 ครั้ง
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้
ซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพให้โลกใบนี้

เปิดอ่าน 8,966 ครั้ง
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล

เปิดอ่าน 10,741 ครั้ง
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้

เปิดอ่าน 30,132 ครั้ง
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล

เปิดอ่าน 10,358 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 10,432 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 15,873 ครั้ง
การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง
การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง

เปิดอ่าน 17,403 ครั้ง
งานประเพณีรับบัว 2552
งานประเพณีรับบัว 2552

เปิดอ่าน 10,068 ครั้ง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง
เปิดอ่าน 24,426 ครั้ง
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
เปิดอ่าน 22,561 ครั้ง
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
เปิดอ่าน 41,342 ครั้ง
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
เปิดอ่าน 10,808 ครั้ง
อุจจาระบอกสุขภาพ
อุจจาระบอกสุขภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ