ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์

(แจ่มวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ผู้ประเมิน สิบเอกหญิงเมคินี เพชรไพรินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์

(แจ่มวิทยาคาร)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ปีที่ประเมิน 2563

_____________________________________________________________

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการรวมทั้งทราบปัญหาเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จานวนทั้งสิ้น 165 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 จานวน 59 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จานวน 92 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม จานวน 9 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จานวน 1 ฉบับ แบบประเมิน จานวน 2 ฉบับ และแบบบันทึก 1 ฉบับ รวม จานวน 13 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือใช้สูตร IOC ใช้แอลฟา หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการครั้งนี้ สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน และนาเสนอผลของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเพื่อให้เห็นความเป็นมา ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ความต้องการจาเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า พบว่ามีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ระดับความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2.2 ระดับความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2.3 ระดับความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

3.2 ระดับความเหมาะสมของขั้นตอนการดาเนินงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้นผลผลิต

4.1 ร้อยละของนักเรียนมีน้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีน้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.95% ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับปานกลาง

4.2 ร้อยละของนักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมาก

4.3 ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีสมรรถนะทางกาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.23 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมากที่สุด

4.4 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีขึ้น พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.09 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมากที่สุด

4.5 ร้อยละของนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมาก

4.6 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะชีวิตดีขึ้น พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีทักษะชีวิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.04 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมากที่สุด

4.7 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับปานกลาง

4.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

4.9 ระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผลการดาเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ผ่านการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มากและปานกลาง ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ โดยประเด็นที่ผ่านมากที่สุดมี 1 ประเด็น คือประเด็นด้านกระบวนการ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับมากที่สุดทั้ง 2 ตัวชี้วัด รองลงมา คือด้านปัจจัยนาเข้า ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับมากที่สุด 1 ตัวชี้วัด และมาก 2 ตัวชี้วัด ด้านผลผลิต ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัด ระดับมาก 4 ตัวชี้วัด และระดับปานกลาง 2 ตัวชี้วัด ประเด็นด้านบริบท ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับมากทั้ง 2 ตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นผลผลิตตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนที่มีน้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์การการประเมิน ในระดับปานกลาง จึงควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถทาให้นักเรียนมีน้าหนักที่สมส่วน ไม่ผอม ไม่อ้วน โดยอาจเพิ่มเวลาในการออกกาลังกายใช้นวัตกรรมการออกกาลังกายอื่นๆที่เหมาะสม

2. จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นผลผลิตร้อยละของนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ มาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อยังต้องมีการพัฒนานักเรียนด้านนี้ จึงควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา ให้นักเรียน ดี เก่ง สุข

3. จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นผลผลิตระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับปานกลาง จึงควรจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจและให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างตรงจุด

โพสต์โดย เมคินี เพชรไพรินทร์ : [16 เม.ย. 2564 เวลา 08:11 น.]
อ่าน [1482] ไอพี : 171.97.113.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,863 ครั้ง
หมอแนะกินผัก ผลไม้ป้องกันไข้หวัดใหญ่
หมอแนะกินผัก ผลไม้ป้องกันไข้หวัดใหญ่

เปิดอ่าน 3,026 ครั้ง
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT

เปิดอ่าน 11,976 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2552
นางสงกรานต์ ปี 2552

เปิดอ่าน 12,797 ครั้ง
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว
อย.เตือนหยุดใช้ลิปสติกดังบางรุ่นชั่วคราว หลังสื่อนอกตีข่าวพบปนเปื้อนสารตะกั่ว

เปิดอ่าน 17,121 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 25,397 ครั้ง
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?

เปิดอ่าน 14,513 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%

เปิดอ่าน 10,199 ครั้ง
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์

เปิดอ่าน 11,172 ครั้ง
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก

เปิดอ่าน 25,343 ครั้ง
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,526 ครั้ง
LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)

เปิดอ่าน 60,080 ครั้ง
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้

เปิดอ่าน 13,280 ครั้ง
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"

เปิดอ่าน 27,773 ครั้ง
อาหรับ มาจากไหน?
อาหรับ มาจากไหน?

เปิดอ่าน 9,661 ครั้ง
สีสันกับสุขภาพจิต
สีสันกับสุขภาพจิต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,994 ครั้ง
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"

เปิดอ่าน 55,804 ครั้ง
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
การวัดความชื้นในบรรยากาศ

เปิดอ่าน 12,763 ครั้ง
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา
7 อาหารอร่อยช่วยเยียวยา

เปิดอ่าน 12,285 ครั้ง
การปลูกต้นไม้ตามทิศ
การปลูกต้นไม้ตามทิศ

เปิดอ่าน 21,928 ครั้ง
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน"
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ