ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ 5) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาไคร้ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาไคร้ จำนวน 7 คน นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 73 คน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 61 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก จำนวน 1 ข้อ คือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ส่วนข้อที่เหลือทั้งหมดอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไคร้ รองลงมาคือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของโรงเรียนบ้านนาไคร้ และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านนาไคร้ ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก จำนวน 1 ข้อ คือ โรงเรียนบ้านนาไคร้มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ โรงเรียนบ้านนาไคร้มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้ รองลงมาคือ บริหารโรงเรียนบ้านนาไคร้ มีเจตคติที่ดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีเจตคติที่ดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไคร้ มีเวลาเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับนักเรียนเมื่อมีความจำเป็น

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีทุกข้อ โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ รองลงมาคือ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม และครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมร่วมแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมของนักเรียน ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ให้ความช่วยเหลือการทำกิจกรรมของนักเรียนตามโอกาส

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาไคร้ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก จำนวน 3 ข้อ เรียงตามข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มีผลผลิตของโครงการ คือ ไข่ไก่ มีผลผลิตของโครงการ คือ ผักปลอดสารพิษ และมีผลผลิตของโครงการ คือ เห็ดนางฟ้า ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดี โดยข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ มีผลผลิตของโครงการ คือ น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ รองลงมาคือ มีผลผลิตของโครงการ คือ หมู และมีผลผลิตของโครงการ คือ ไก่เนื้อ ส่วนข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ คนในชุมชนมีความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไคร้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการดำเนินโครงการฯ (ปีการศึกษา 2562) เทียบกับหลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2563) โดยภาพรวมของโรงเรียน เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระฯ ซึ่งกลุ่มสาระที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับแรกคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลำดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้

1. จากผลการประเมินด้านบริบท พบว่า เป็นโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรกำหนดรายละเอียดของโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติมากขึ้น

2. จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีเวลาไม่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับนักเรียนเมื่อมีความจำเป็น ดังนั้นจึงควรให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินโครงการฯ มากขึ้น

3. จากผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ให้ความช่วยเหลือการทำกิจกรรมของนักเรียนตามโอกาสน้อยมาก ดังนั้นจึงควรให้ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้ความช่วยเหลือการทำกิจกรรมของนักเรียนมากขึ้น

4. จากผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า คนในชุมชนยังขาดความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ไปพร้อมกับการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินของ CIPP Model ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการฯ

2. ควรมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน

โพสต์โดย นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์ : [17 เม.ย. 2564 เวลา 18:08 น.]
อ่าน [1554] ไอพี : 49.230.243.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,657 ครั้ง
ข้อห้ามของคนอกหัก
ข้อห้ามของคนอกหัก

เปิดอ่าน 20,766 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ

เปิดอ่าน 14,852 ครั้ง
ปะการัง
ปะการัง

เปิดอ่าน 32,953 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.

เปิดอ่าน 13,507 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก

เปิดอ่าน 14,532 ครั้ง
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......

เปิดอ่าน 11,197 ครั้ง
9 อันดับโน้ตบุ๊กเริ่ม"เอ๋อ"ภายใน 3 ปี
9 อันดับโน้ตบุ๊กเริ่ม"เอ๋อ"ภายใน 3 ปี

เปิดอ่าน 12,595 ครั้ง
หนอนไหม
หนอนไหม

เปิดอ่าน 15,141 ครั้ง
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว

เปิดอ่าน 9,545 ครั้ง
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ

เปิดอ่าน 11,133 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 11,827 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย

เปิดอ่าน 14,483 ครั้ง
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี

เปิดอ่าน 52,225 ครั้ง
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

เปิดอ่าน 14,234 ครั้ง
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,374 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 15,433 ครั้ง
ฤกษ์ออกรถปี 2555
ฤกษ์ออกรถปี 2555

เปิดอ่าน 14,824 ครั้ง
สุดทึ่ง นักโบราณคดีอึ้ง รูปปั้นนักรบเฝ้าสุสานจีน 7 พันตัว ถูกปั้น"ตามใบหน้าจริงแต่ละคน
สุดทึ่ง นักโบราณคดีอึ้ง รูปปั้นนักรบเฝ้าสุสานจีน 7 พันตัว ถูกปั้น"ตามใบหน้าจริงแต่ละคน

เปิดอ่าน 13,607 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"

เปิดอ่าน 17,974 ครั้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ