ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านวินัยด้านความซื่อสัตย์และด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านวินัยด้านความซื่อสัตย์และด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

ผู้จัดทำ : นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยด้านความซื่อสัตย์และด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการประเมินครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 164 คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ปีการศึษา 2563 จำนวน 76 คน ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ จำนวน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ จำนวน 73 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการนี้ จำนวน 13 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 10 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ และแบบทดสอบ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ t-Test แบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือ ใช้สูตร IOC หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ( ) ตามสูตรของ Cronbach และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

1. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น และ ทุกตัวชี้วัด โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

2. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ด้านบริบท พบว่าผลการประเมินโครงการ ด้านบริบท ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ และ ตัวชี้วัดความเป็นไปได้ของโครงการ

3. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดความเหมาะสมของบุคลากร และ ตัวชี้วัดความเหมาะสมของกิจกรรม

4. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ด้านกระบวนการ พบว่า ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ดำเนินการ และตัวชี้วัดการติดตามโครงการ

5. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ด้านผลผลิต พบว่า ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 7 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ตัวชี้วัด คือ 1.ตัวชี้วัดความรู้ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ พบว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักเรียนมีความรู้ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2.ตัวชี้วัดนักเรียนมีวินัย พบว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักเรียนมีวินัยเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 3.ตัวชี้วัดนักเรียนมีความซื่อสัตย์ พบว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักเรียนมีความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 4.ตัวชี้วัดนักเรียนมีความรับผิดชอบ พบว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 5.ตัวชี้วัดความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู 6. อยู่ในระดับมาก มี 1 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักเรียน และ 7.อยู่ในระดับปานกลาง 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ปกครอง

โพสต์โดย เชิดพงศ์ ราชสมบัติ : [18 เม.ย. 2564 เวลา 12:04 น.]
อ่าน [1267] ไอพี : 171.6.250.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 839,733 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 9,857 ครั้ง
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า

เปิดอ่าน 24,040 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 14,355 ครั้ง
ระวัง! ท่านอาจจะทำร้ายสมองลูกโดยไม่รู้ตัว
ระวัง! ท่านอาจจะทำร้ายสมองลูกโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 12,607 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 8,263 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์

เปิดอ่าน 10,248 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เปิดอ่าน 10,695 ครั้ง
อาหารที่ทำให้ดูสวย
อาหารที่ทำให้ดูสวย

เปิดอ่าน 16,781 ครั้ง
พระสงฆ์กับความเป็นครู
พระสงฆ์กับความเป็นครู

เปิดอ่าน 17,004 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 9,766 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค

เปิดอ่าน 21,029 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน

เปิดอ่าน 39,245 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 17,613 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 10,200 ครั้ง
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,070 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

เปิดอ่าน 18,643 ครั้ง
เหมือนอย่างกับแกะ! หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ตัวล่าสุด (มีคลิป)
เหมือนอย่างกับแกะ! หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ตัวล่าสุด (มีคลิป)

เปิดอ่าน 13,834 ครั้ง
คุณครูจะช่วยเพิ่มสมาธิและความสนใจของนักเรียน ได้ด้วยเทคนิคนี้
คุณครูจะช่วยเพิ่มสมาธิและความสนใจของนักเรียน ได้ด้วยเทคนิคนี้

เปิดอ่าน 11,188 ครั้ง
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555

เปิดอ่าน 9,540 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ