ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนพื้นที่เครือข่ายเกาะพะงัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการนิเทศ (2) เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพื้นที่เครือข่ายเกาะพะงัน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 259 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนในพื้นที่เครือข่ายเกาะพะงัน จำนวน 9 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบประเมินความสอดคล้องของการสร้างและพัฒนากระบวนการนิเทศ แบบประเมินสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมินผลการพัฒนาครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมินเครื่องมือนิเทศ แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ แบบเก็บข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสังเคราะห์เนื้อหา นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย และเขียนบรรยายผลจากการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า

(1) กระบวนการนิเทศการศึกษา ที่เกิดจากการสร้างและพัฒนากระบวนการนิเทศ มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการนิเทศ ขั้นตอนที่ 4การปฏิบัติการนิเทศ และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล สรุปและรายงานผลการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง 0.92 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

(2) ผลการใช้กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ทุกโรงเรียนมีความต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับมากที่สุดทุกรายการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา และการนำหลักสูตรสถานศึกษาลงสู่ห้องเรียน มีเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ มีผลการประเมินหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาในทุกด้าน ส่วนของคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษามีระดับคุณภาพมากที่สุดทุกโรงเรียน คุณภาพของเครื่องมือนิเทศซึ่งสามารถนำไปใช้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง 0.82 ส่วนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมากที่สุด ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความพึงพอใจที่มีต่อนิเทศการพัฒนาสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ และการมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลการนิเทศและสรุปผลการนิเทศ สำหรับคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.07 ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nation Education Test : O-NET) ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.25 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nation Education Test : O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.83 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.57 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.65 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.19 ระดับคุณภาพ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญผู้เรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.03

คำสำคัญ กระบวนการนิเทศ การพัฒนาครู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Abstract

Objectives of this study (1)to establish and develop the supervisory process (2) to study the results of the supervision process to develop teachers in the development of the school curriculum of the Koh Phangan network schools .The population studied was 259 teachers and administrators them individually from the schools in the Koh Phangan 9schools, The tools used in the study consisted of (1) Assessment form for the construction and development of the supervisory process (2) the current condition assessment form, the problem of the need for educational institution curriculum development, (3) the teacher development evaluation form in the school curriculum development (4) Quality assessment curriculum school (5)Supervision tool evaluation (6)The evaluation to use of the school curriculum (7) the teacher satisfaction assessment form for supervision of the school curriculum development and (8) the form to collect the results of the assessment of learner quality. statistics used to analyze the data, percentage, mean and standard deviation. The qualitative data were used to synthesize content. Presented in the form of a table with subtitles. And wrote a lecture on the results of the study.

(1) Results of creation and development of supervisory processes By synthesizing the supervisory process of educators, a 5step supervisory process was obtained, consisting of: Step 1 problem status and need Requirements studies , Step 2, Pre-Supervision Knowledge, Step 3, Supervision Planning, Step 2. 4 Supervision doing And step 5, evaluation, summary and reporting of supervisory results And then find the content consistency index Which has an average of 0.92 conformance index to meet the specified criteria.

(2) The results of using the supervision process for teacher development in curriculum development school were found that every school had to develop a curriculum , teacher teachers and school administrators in the development of the school curriculum Check out the school curriculum And bringing the school curriculum into the classroom The participants had higher attitudes, knowledge, understanding and skills with higher post-development assessment results than before in all areas of development. quality of the curriculum school is of the highest level of quality in every school Quality of supervision tools that can be used and required criteria with the mean, consistency index of 0. 82 Part of the evaluation of the process of the school curriculum in the process factors And productivity Of all schools have the highest level of quality In this regard, the school administrators and teachers were satisfied with the overall school formula development supervision at the highest level except the participation in supervisory planning of the supervisor and the supervisor. And participation in the reflection of supervision results and summary of supervision results. National Test (NT) results of the third grade students in the academic, 2018, the average score was 51.07%. (Ordinary Nation Education Test: O - NET) Grade 6, 2018, has an average score of 45.25%, higher than the national average. Ordinary Nation Education Test results: O - NET) for secondary 3, 2018 with an average score of 35.83% with the average score in Thai, Science and Foreign Language Higher than the national level In addition to the achievement of 8 subjects With a grade level 3 or more, with an average of 61.57%. Think, analyze and write The quality level has gone up. The average was 77.65%. The results of the evaluation of desirable characteristics, quality level, better level. There was an average of 92.19%. The quality level. The results of assessment of the key competencies of the learners had better quality level. Has an average score 81.03 % Desirable Characteristic Assessment Results Level Quality Level Better There was an average of 92.19%. The quality level. The results of the assessment of the key competencies of the learners had better quality level. Has an average score of 81.03

Keyword : Supervisory processes, teacher development, curriculum school development,

โพสต์โดย addji : [1 พ.ค. 2564 เวลา 11:30 น.]
อ่าน [1370] ไอพี : 171.6.226.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,806 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 6,697 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 8,045 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา วันแม่
ประวัติความเป็นมา วันแม่

เปิดอ่าน 27,510 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม

เปิดอ่าน 1,141 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี

เปิดอ่าน 110,180 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 20,534 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 8,409 ครั้ง
กำยาน
กำยาน

เปิดอ่าน 16,270 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 11,122 ครั้ง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง

เปิดอ่าน 8,822 ครั้ง
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก

เปิดอ่าน 10,994 ครั้ง
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน

เปิดอ่าน 11,057 ครั้ง
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน

เปิดอ่าน 18,853 ครั้ง
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี

เปิดอ่าน 21,888 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,463 ครั้ง
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม

เปิดอ่าน 9,115 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ

เปิดอ่าน 17,959 ครั้ง
 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50

เปิดอ่าน 29,711 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 12,526 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ