ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลมด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ

ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลมด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

ชื่อผู้ประเมินนายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์

ปีการศึกษา2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation : C ) ของการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการรายงานโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I ) ของการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการรายงานโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 3) ประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation : P ) ของการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการรายงานโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และ 4) ประเมินผลผลิต ( Products Evaluation : P ) ของการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการรายงานโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการมีทั้งสิ้น 135 คน ประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และนักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 77 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนครู และผู้บริหารได้อยู่ในส่วนครูผู้สอนแล้ว ) ผู้ปกครองนักเรียน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการจากตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551 : 132-133 ) จำนวน 32 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) และนักเรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 32 คน ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพในการตอบแบบสอบถาม สามารถอ่านแบบสอบถามได้คล่องทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรงเนื้อหา และวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผล

การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการ

ประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม

ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I ) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation : C ) ด้านกระบวนการ ( Process Evaluation : P ) และด้านผลผลิต ( Products Evaluation : P ) อยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I ) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation : C ) ด้านกระบวนการ ( Process Evaluation : P ) และด้านผลผลิต ( Products Evaluation : P ) อยู่ในระดับมาก สรุปผลการประเมินรายด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation : C ) ของโครงการ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I ) ของโครงการ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ ( Process Evaluation : P ) ของโครงการ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต ( Products Evaluation : P ) ของโครงการ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต ( Products Evaluation : P ) ของโครงการ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลม ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการ ครูผู้สอนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Goodee : [17 พ.ค. 2564 เวลา 15:03 น.]
อ่าน [1028] ไอพี : 184.22.21.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ