ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า

นายธวัชชัย สัสดีทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินการดำเนินโครงการ 4 ด้าน ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 2)เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า กลุ่มประชากร ได้แก่ ครู จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน นักเรียน จำนวน 35 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบประเมินโครงการ จำนวน 5 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน

ผลประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองงูเห่า ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.67)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน (µ = 4.91) รองลงมา คือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (µ = 4.83) และมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (µ = 4.75) ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองงูเห่า ด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.59)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ (µ = 4.83) รองลงมา คือ มีการจัดทำคู่มือและเอกสารเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการแจกให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน (µ = 4.75) และมีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (µ = 4.66) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองงูเห่า ด้านกระบวนการ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.66)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนในการประชุม วางแผน เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการร่วมกัน (µ = 4.91) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันนิเทศ ติดตาม ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (µ = 4.83) และมีการรับฟังความคิดเห็นของครู นักเรียนและชุมชน และนำข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในระหว่างการดำเนินงาน (µ = 4.75) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า ด้านผลผลิต โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.69)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อาคารเรียนมีความสะอาด เรียบร้อย มั่นคงปลอดภัย สามารถปฏิบัติการ ด้านการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (µ = 4.95) รองลงมา คือ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์เหมาะสมตามธรรมชาติ (µ = 4.93) และถนนภายในโรงเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (µ = 4.87) ตามลำดับ

5. ด้านความพึงพอใจ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองงูเห่า ด้านความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.73)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม (µ = 4.90) รองลงมา คือความพึงพอใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร (µ = 4.89) และความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (µ = 4.85) ตามลำดับ

โพสต์โดย ธวัชัย : [18 พ.ค. 2564 เวลา 20:38 น.]
อ่าน [1090] ไอพี : 171.5.223.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,473 ครั้ง
ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์
ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

เปิดอ่าน 399,457 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดอ่าน 7,015 ครั้ง
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน

เปิดอ่าน 9,418 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

เปิดอ่าน 10,199 ครั้ง
เคี้ยวมาก สุขภาพดี
เคี้ยวมาก สุขภาพดี

เปิดอ่าน 10,850 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?

เปิดอ่าน 4,715 ครั้ง
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

เปิดอ่าน 8,807 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ

เปิดอ่าน 25,409 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง

เปิดอ่าน 11,328 ครั้ง
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 12,841 ครั้ง
วิธีทำให้ความจำดีขึ้น
วิธีทำให้ความจำดีขึ้น

เปิดอ่าน 17,308 ครั้ง
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)

เปิดอ่าน 13,023 ครั้ง
ASEAN
ASEAN

เปิดอ่าน 21,136 ครั้ง
ภาษาเขียนและตัวอักษร
ภาษาเขียนและตัวอักษร

เปิดอ่าน 10,848 ครั้ง
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 30,008 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?

เปิดอ่าน 25,509 ครั้ง
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

เปิดอ่าน 4,941 ครั้ง
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่

เปิดอ่าน 10,023 ครั้ง
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02

เปิดอ่าน 40,660 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ