ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคา

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้าน การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

และการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ครูผู้สอนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 เครือข่าย ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เครือข่ายละ 5 คน จำนวน 55 คน ดำเนินการพัฒนาตามหลักการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติตามแผน (Action) ขั้นสังเกตผล (Observation) และขั้นสะท้อนผล (Reflection) ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ ในปีการศึกษา 2560 แต่ละวงรอบใช้รูปแบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและ การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิดประกอบด้วย เครื่องมือพัฒนาได้แก่ คู่มือปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 2) แบบประเมินประสิทธิภาพคู่มือปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 3) แบบประเมินเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 4) แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 5) แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการนิเทศแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน 6) แบบวัดเจตคติของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ t (t-test) แบบไม่เป็นอิสระ (Dependent Samples)

ผลการวิจัย

1. ผลการสร้างและพัฒนาคู่มือปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า

1.1 คู่มือปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48

1.2 คู่มือปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) เท่ากับ 88.40ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 88.73 หรือ E1/ E2 เท่ากับ 88.40/88.73

2. ผลการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่า

2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยในชั้นเรียนหลังการพัฒนา สูงกว่าก่อน การพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2. ผลการประเมินเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน โดยผู้เชี่ยวชาญในวงรอบที่ 1 พบว่า ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.47 ในวงรอบที่ 2 พบว่า ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.16

2.3 ผลการประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในวงรอบ ที่ 1 พบว่า ครูผู้สอนเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.25 ในวงรอบที่ 2 พบว่า ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนเขียนรายงานการวิจัย ในชั้นเรียนมีคุณภาพในระดับดี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.72

2.4 ผลการประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการนิเทศ

แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในวงรอบที่ 2 พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.73

2.5 ผลการวัดเจตคติของครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาครูผู้สอน

ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อรูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50

โพสต์โดย ศน.รำเพย : [1 มิ.ย. 2564 เวลา 07:52 น.]
อ่าน [1650] ไอพี : 159.192.37.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 132,468 ครั้ง
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 1,209 ครั้ง
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!

เปิดอ่าน 39,798 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)

เปิดอ่าน 8,678 ครั้ง
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

เปิดอ่าน 16,133 ครั้ง
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 12,334 ครั้ง
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร

เปิดอ่าน 14,410 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ

เปิดอ่าน 16,208 ครั้ง
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)

เปิดอ่าน 9,183 ครั้ง
กำยาน
กำยาน

เปิดอ่าน 12,219 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 29,943 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

เปิดอ่าน 29,312 ครั้ง
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี

เปิดอ่าน 12,940 ครั้ง
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว

เปิดอ่าน 17,104 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล

เปิดอ่าน 10,474 ครั้ง
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)

เปิดอ่าน 116,465 ครั้ง
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
เปิดอ่าน 11,804 ครั้ง
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เปิดอ่าน 29,815 ครั้ง
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
เปิดอ่าน 8,233 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
เปิดอ่าน 9,588 ครั้ง
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ