ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียน สิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียน

สิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ผู้วิจัย นางธิษารัตน์ หล้าพรหม

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เรื่อง สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีประเด็นในการสนทนากลุ่ม 3 ประเด็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 2) แบบสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีประเด็นในการสัมภาษณ์ 5 ประเด็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

2. เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียน สิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน สิริราชอนุสรณ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2) แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ การใช้รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

3. เพื่อทดลองรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียน สิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 2) แบบประเมินความสามารถด้านการจัดทำเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบรูบริคมีเกณฑ์การประเมิน 5 รายการ จำนวน 16 ข้อ 3) แบบประเมินความสามารถด้าน การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ 4) แบบประเมินความสามารถด้านการจัดทำรายงานผลงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นแบบรูบริค มีเกณฑ์การประเมิน 5 รายการ จำนวน 20 ข้อ

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ

การส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 20 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การหาประสิทธิภาพ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัย

ในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า 1.1 รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ

2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนกระบวนการ และ 4) การวัดและประเมินผล องค์ประกอบด้านขั้นตอนกระบวนการของผู้บริหารมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผน (Planning) 2) ขั้นการดำเนินการ (Action) 3) ขั้นการสังเกต (Observe) และ 4) ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย ความรู้ 5 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 หลักการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน หน่วยที่ 2 การวางแผนการทำวิจัยในชั้นเรียน หน่วยที่ 3 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์และนำเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยที่ 5 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และได้สรุปศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้ดังนี้ 1. ความสามารถด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 2) การวางแผนการทำวิจัยในชั้นเรียน 3) การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 5) การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 2. ความสามารถด้านการจัดทำเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 3. ความสามารถด้านการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน 4. ความสามารถด้านการจัดทำรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

1.2 ครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ มีการทำวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน โดยส่งฝ่ายวิชาการในช่วงหลังสอบปลายภาค รายงานการทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยหน้าเดียว เนื่องจากครูไม่รู้วิธีการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้อง เครื่องมือในการวิจัยขาดการหาคุณภาพของเครื่องมือ ขาดความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงทำให้รายงานการทำวิจัยในชั้นเรียนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครูต้องการได้รับความรู้จากการศึกษาและการทำความเข้าใจด้วยวิธีการที่หลากหลาย ต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือการวิจัย ต้องการให้มีการนิเทศในการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และต้องการพัฒนาการจัดทำรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน

1.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้

หลักการ : “การทำวิจัยในชั้นเรียน ช่วยให้ครูทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการทำงาน ช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ครูสามารถสร้างและวิเคราะห์ทางเลือกอย่างหลากหลาย และตัดสินใจเลือกทางเลือกแนวทางอย่างมีคุณภาพ มีเหตุผล และสร้างสรรค์ ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน และนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ของโรงเรียนได้”

วัตถุประสงค์ : “เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียน

สิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว”

ขั้นตอนกระบวนการ : มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน ขั้นนิเทศติดตาม และขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

ขั้นการวัดและประเมินผล : มีการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ ประเมินความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ประเมินการจัดทำเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน ประเมินความสามารถด้านการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน และประเมินความสามารถด้านการจัดทำรายงานผลงานวิจัยในชั้นเรียน

2. การสร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า

2.1 รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนกระบวนการ และ 4) การวัดและประเมินผล องค์ประกอบด้านขั้นตอนกระบวนการของผู้บริหารมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผน (Planning) 2) ขั้นการดำเนินการ (Action) 3) ขั้นการสังเกต และนิเทศติดตาม (Observe) และ 4) ขั้นการสะท้อนผล (Reflection)

ผลการรับรองรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียน สิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวม มีการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 คู่มือการใช้รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียน

สิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียน

สิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า

3.1 ครูมีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนหลังการใช้รูปแบบ สูงกว่า ก่อนการใช้ รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ครูมีความสามารถด้านการจัดทำเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน เฉลี่ย 68.39 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ครูมีความสามารถด้านการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เฉลี่ย 86.45 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.4 ครูมีความสามารถด้านการจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เฉลี่ย 85.39 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อใช้รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวม อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย รองอ้อ : [15 มิ.ย. 2564 เวลา 11:51 น.]
อ่าน [1456] ไอพี : 182.53.201.252
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,892 ครั้ง
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!

เปิดอ่าน 12,666 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 5,070 ครั้ง
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน

เปิดอ่าน 7,265 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 23,878 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 21,390 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เปิดอ่าน 10,605 ครั้ง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง

เปิดอ่าน 29,877 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"

เปิดอ่าน 12,885 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 15,204 ครั้ง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 16,487 ครั้ง
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน

เปิดอ่าน 11,782 ครั้ง
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ

เปิดอ่าน 35,188 ครั้ง
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น

เปิดอ่าน 23,650 ครั้ง
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เปิดอ่าน 22,570 ครั้ง
การวัดความกดอากาศ
การวัดความกดอากาศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 33,135 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 14,407 ครั้ง
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ
ชา จริงๆ แล้วดีกว่าน้ำ

เปิดอ่าน 20,033 ครั้ง
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?

เปิดอ่าน 11,858 ครั้ง
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก

เปิดอ่าน 12,012 ครั้ง
วิธีเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วิธีเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ