ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวอรพิน ดวงแก้ว

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการการบริหารการจัด การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการการบริหารการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 3) ประเมินกระบวนการของโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

4) ประเมินผลผลิตของโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยประยุกต์ใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครูผู้สอนจำนวน 112 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียน ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 346 คน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปกครอง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีการกำหนดกิจกรรมของโครงการเหมาะสมและทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด การกำหนดกิจกรรมของโครงการฯ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีการ วางแผนดำเนินโครงการฯ โดยการจัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีการกำหนดกิจกรรมของโครงการเหมาะสมและทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด บุคลากรให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และสถานศึกษาจัดดำเนินการสำรวจความพร้อมของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มีการกำหนดกิจกรรมของโครงการเหมาะสมและทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด สถานศึกษามีการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินโครงการการบริหาร การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลักสูตรของผู้เรียน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.78 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการกำหนดกิจกรรมของโครงการเหมาะสมและทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด สถานศึกษามีการสำรวจความพร้อมของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการกำหนดกิจกรรมของโครงการเหมาะสมและทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด สถานศึกษาได้สำรวจและประเมินความพร้อมของครูผู้สอนในแต่ละแผนกวิชา/สาขาวิชา มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดเตรียมสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดทำสื่อการสอน

4.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พบว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นในสถานการณ์วิกฤติในรูปแบบใหม่ที่ผู้เรียนและผู้ปกครองจะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับการเรียนในรูปแบบดังกล่าว แต่ปัญหาที่พบ คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ ของผู้เรียนไม่รองรับกับการสอนออนไลน์ ทำให้ผู้ปกครองต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือให้กับผู้เรียน สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรสำหรับผู้เรียนที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล ทำให้การสื่อสารกับครูผู้สอนไม่ต่อเนื่อง สำหรับประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้ปกครองทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้เรียนในแต่ละวันลดลง และต้องการให้สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

โพสต์โดย อรพิน ดวงแก้ว : [15 ก.ค. 2564 เวลา 19:20 น.]
อ่าน [864] ไอพี : 171.4.237.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,595 ครั้ง
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้

เปิดอ่าน 9,785 ครั้ง
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 775 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี

เปิดอ่าน 21,024 ครั้ง
The 90/90 Standard
The 90/90 Standard

เปิดอ่าน 1,049 ครั้ง
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร

เปิดอ่าน 22,729 ครั้ง
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น

เปิดอ่าน 29,656 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน

เปิดอ่าน 55,783 ครั้ง
รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น
รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น

เปิดอ่าน 8,215 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข

เปิดอ่าน 10,257 ครั้ง
พบสัตว์ประหลาดทะเลลึกเฉียด 2 หมื่นสายพันธุ์
พบสัตว์ประหลาดทะเลลึกเฉียด 2 หมื่นสายพันธุ์

เปิดอ่าน 10,496 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เปิดอ่าน 13,147 ครั้ง
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน

เปิดอ่าน 16,249 ครั้ง
การตัดแต่งต้นไม้
การตัดแต่งต้นไม้

เปิดอ่าน 28,483 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 13,928 ครั้ง
พระศิวะ
พระศิวะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,640 ครั้ง
ค้้นพบโลกใบที่ี่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป
ค้้นพบโลกใบที่ี่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป

เปิดอ่าน 21,013 ครั้ง
การเขียนกราฟ
การเขียนกราฟ

เปิดอ่าน 12,042 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 10,460 ครั้ง
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???

เปิดอ่าน 20,704 ครั้ง
Backward Design
Backward Design เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ