ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ โรงเรียน บ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปางแดง ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ และ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ ที่ได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ นำมาวิเคราะห์หา ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทดลองใช้และนำผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนการดำเนินงานโครงการ ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และผลการประเมินยังพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และเป้าหมายของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จได้

2. ผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าโดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และผลการประเมินยังพบว่า ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ มีความเหมาะสมในระดับมาก ยกเว้นในด้านงบประมาณมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาและอุปสรรคในด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ขาดสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกขาดการประสานงาน ขาดความร่วมมือร่วมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอสำหรับจัดการเรียนการสอน ขาดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการฝึกงานอาชีพและครูมีภาระงานมากไม่มีเวลาในการสำรวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มที่

3. ผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และเมื่อพิจารณาพบว่า ในขั้นการวางแผน ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินยังพบว่าโรงเรียนมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ และมีการกำหนดนโยบายน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี ขั้นดำเนินงานตามแผน ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่ามีการจัดทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในขั้นการนิเทศและติดตามผล ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและพบว่า โรงเรียนมีการจัดระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานต่อผู้บริหาร และขั้นปรับปรุงและพัฒนา ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและพบว่า มีการนำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ มีการประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน เช่น การทอผ้ากะเหรี่ยง ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่วนปัญหาในด้านกระบวนการ พบว่า ขาดการประสานงานและร่วมมือกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนไม่พัฒนาครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน ผู้บริหาร ไม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องไม่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการนิเทศ ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ ขาดการรายงานผลการจัดการเรียนรู้

4. ผลการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และผลการประเมินยังพบว่า โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการและพึงพอใจในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โพสต์โดย นายอินทร ชมชื่น : [16 ก.ค. 2564 เวลา 22:07 น.]
อ่าน [1575] ไอพี : 223.206.210.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,559 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

เปิดอ่าน 18,908 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 37,858 ครั้ง
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 55,017 ครั้ง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

เปิดอ่าน 15,478 ครั้ง
ข้าวหางหรือข้าวนก
ข้าวหางหรือข้าวนก

เปิดอ่าน 10,860 ครั้ง
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ

เปิดอ่าน 7,611 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 12,403 ครั้ง
ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ
ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ

เปิดอ่าน 18,225 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 10,321 ครั้ง
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า

เปิดอ่าน 35,531 ครั้ง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 25,698 ครั้ง
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน"
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน"

เปิดอ่าน 45,068 ครั้ง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

เปิดอ่าน 11,402 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ

เปิดอ่าน 26,221 ครั้ง
ระบบสี Subtractive
ระบบสี Subtractive

เปิดอ่าน 11,351 ครั้ง
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
เปิดอ่าน 33,672 ครั้ง
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู
หลักในการบริหารเวลาของคนเป็นครู
เปิดอ่าน 17,714 ครั้ง
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!
เปิดอ่าน 13,204 ครั้ง
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ
เปิดอ่าน 45,337 ครั้ง
การหาพื้นที่ผิวของร่างกาย
การหาพื้นที่ผิวของร่างกาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ