ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การนิเทศภายในโดยใช้ NARAI Model ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ “ทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต” โรงเรียนบ้านหนองโกวิทย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การนิเทศภายในโดยใช้ NARAI Model ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพเป็นฐาน

เพื่อยกระดับคุณภาพ “ทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต”

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

....................................

บทนำ

รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ NARAI Model ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพ “ทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต” โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา มีผลการประเมินที่ดีเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตลอดจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สิ่งที่ได้รับเมื่อสิ้นปีการศึกษาถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนักเรียน ความสำเร็จของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ความสำเร็จในภาพรวมที่ผู้ปกครองนักเรียนรับรู้รับทราบด้วยความภาคภูมิใจ และที่สำคัญทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นลูกของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดังได้อัญเชิญพระนามท่านเป็นโมเดลการพัฒนางานนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ด้วยความสำนึกจึงหลอมรวมความรู้สึกที่ร่วมกับความสำเร็จที่ได้รับ ดังนี้

“สมเด็จพระนารายณ์ เปล่งแสง นำทาง ลูกหนองโกวิทยา บรรจงสร้าง เข้มแข็ง ครูดี”

การขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา โดยใช้ NARAI Model ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ “ทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต” (3R 8C) เป็นเป้าหมายสำคัญการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเป็นสำคัญ แล้วศึกษาวิธีการตามหลักวิชาการตลอดจนแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เกี่ยวกับการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเพิ่มศักยภาพครู ซึ่งล้วนเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและคณะครู ในการพัฒนางานในวิชาชีพทั้งสิ้น จึงเป็นที่มาของ NARAI Model ซึ่งประกอบด้วย

N = Network Learning สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

A = Attitude กำกับเจตคติ ที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน

R = Road Map กำหนดเส้นทางคุณภาพ สู่เป้าหมาย

A = Actionable intelligence ลงมือปฏิบัติเต็มกำลังสติปัญญา

I = Improve quality and Appreciation ปรับปรุงคุณภาพ

NARAI Model เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมเติมเต็มให้การดำเนินการในทุกชั้นเรียนเกิดคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นไปตามนโยบาย 4 กลยุทธิ์ 16 จุดเน้น ตามนโบยายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แล้วนำมาเป็นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพในภาพรวมของโรงเรียน ตลอดจนเป็นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด “ทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต” หรือทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้นเองที่มุ่งให้เด็กกล้าคิด กล้าลงมือทำ กล้านำเสนอเสนอสิ่งใหม่ให้มีผลผลิตมีชิ้นงานที่ตอบสนองการดำรงชีวิตได้อย่างรู้ทันโลกและมีความสุขในการเรียน

กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา เป็นการนิเทศภายในที่ทางโรงเรียนใช้เป็นกิจกรรมสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดเป็นกระบวนการการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนคุณภาพเป็นฐาน จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการนิเทศภายในสถานศึกษามาเป็นกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

กล่าวโดยสรุปรูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ NARAI Model ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพ “ทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต” โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สามารถเขียนรูปแบบเพื่อความชัดเจนและเข้าใจองค์รวมของการดำเนินการได้ดังนี้

ภาพที่ 1 รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ NARAI Model ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพเป็นฐาน

เพื่อยกระดับคุณภาพ “ทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต”

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ NARAI Model ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพ “ทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต” (3R 8C) ของโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา กำหนดองค์ประกอบไว้ดังนี้

ปัจจัยนำเข้า (Input)

1) การยกระดับคุณภาพผู้เรียน

2) การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาตามขั้นตอนที่กำหนด

3) การใช้ห้องเรียนคุณภาพเป็นฐาน

4) ทักษะแห่งอนาคต (3R 8C)

เป็นปัจจัยนำเข้าที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินการนิเทศภายใน เป็นการตั้งเป้าหมายไว้เพื่อตรวจสอบกับผลการดำเนินการ

กระบวนการ (Process)

1. NARAI Model ประกอบด้วย

1) การสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

2) การกำกับเจตคติ ที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน

3) การกำหนดเส้นทางคุณภาพ สู่เป้าหมาย

4) การลงมือปฏิบัติเต็มกำลังสติปัญญา

5) การปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ

2. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้าหนองโกวิทยา 5 ขั้นตอน

ขั้นที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ

ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ

ขั้นที่ ๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ

ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติการนิเทศ

ขั้นที่ ๕ การประเมินผลและรายงานผล

ผลผลิต (Output)

ผลการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน

1) ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

5) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

6) ผลการแข่งชันความสามารถของนักเรียนระดับชาติ

ผลลัพธ์ (Outcome)

ความสำเร็จของการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้ NARAI Model ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ “ทักษะผู้เรียนแห่งอนาคต” (3R 8C) ของโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สามารถส่งผลให้เกิดความสำเร็จและผลดีกับผู้รับบริการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

1) ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน

เป็นโรงเรียนมีคุณภาพของชุมชนที่ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่น

2) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ

3) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข หลากหลายกิจกรรมท้าทาย สร้างประสบการณ์รู้ทันโลก

4) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองและชุมชน

ชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียน ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน กล่าวคือ

“เป็นองค์กรที่ทันสมัย สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”

โพสต์โดย วินัย : [1 ส.ค. 2564 เวลา 04:56 น.]
อ่าน [460] ไอพี : 49.230.74.134
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ