ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อเรื่องวิจัย การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุนันทา จาดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้ประเมินจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการ โดยใช้รูปแบบ IPO Model โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs) ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2)เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โรงเรียน วัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) เพื่อประเมินผลผลิต (Output) ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมิน 2 กลุ่ม คือ ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดวิสุทธาราม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวิสุทธาราม จำนวน 7 คน ประชากรกลุ่มที่ 2 เป็นผู้ประเมินด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดวิสุทธารามชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1)แบบสอบถาม 2 ฉบับมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) 5 มีค่าความเชื่อมั่น 0.980 และ 0.933 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (µ)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 2) เครื่องมือวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 3) ครื่องมือการวัดและประเมินผล ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) และ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) (ด้านภาษาไทย) คือ เครื่องมือการวัดและประเมินผล จากสำนักทดสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 สรุปผลการประเมินเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1) ด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านงบประมาณ

2) ด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา และด้านการวางแผนการดำเนินงาน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือด้านการดำเนินกิจกรรม

3) ด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดวิสุทธาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 48 คน

3.1 ด้านทักษะการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 มีทักษะการอ่าน เฉลี่ยร้อยละ 87.29 สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 8.96 อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก

3.2 ด้านทักษะการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 มีทักษะการเขียน เฉลี่ยร้อยละ 82.27 สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 9.44 อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ ดีมาก

3.3 นักเรียนมีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ระดับสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.50 สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 9.00

3.4 นักเรียนมีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ระดับสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.60 สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 8.60

โพสต์โดย เอ้ : [3 ส.ค. 2564 เวลา 07:19 น.]
อ่าน [975] ไอพี : 14.207.125.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 4,032 ครั้ง
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)
คำถามยอดฮิต วิทยฐานะใหม่ (PA)

เปิดอ่าน 20,282 ครั้ง
พยางค์ และ คำ
พยางค์ และ คำ

เปิดอ่าน 19,073 ครั้ง
อีกวิธีสำหรับหยุดอาการ "สะอึก"
อีกวิธีสำหรับหยุดอาการ "สะอึก"

เปิดอ่าน 13,352 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 29,352 ครั้ง
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ

เปิดอ่าน 50,955 ครั้ง
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย

เปิดอ่าน 12,769 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 8,613 ครั้ง
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube

เปิดอ่าน 21,310 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์

เปิดอ่าน 18,551 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ

เปิดอ่าน 17,549 ครั้ง
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549

เปิดอ่าน 1,455 ครั้ง
"พริกด่างญี่ปุ่น" พืชผักสวนครัว ผลทานได้
"พริกด่างญี่ปุ่น" พืชผักสวนครัว ผลทานได้

เปิดอ่าน 10,572 ครั้ง
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

เปิดอ่าน 7,743 ครั้ง
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต

เปิดอ่าน 31,707 ครั้ง
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,707 ครั้ง
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?

เปิดอ่าน 18,210 ครั้ง
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?

เปิดอ่าน 1,168 ครั้ง
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด

เปิดอ่าน 9,407 ครั้ง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 61,487 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ