ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครนายก

ผู้รายงาน นายวุฒิชัย พันธุ์งาม ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง

หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ปีที่รายงาน 2563

สรุปผลการการศึกษา

การการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมืองปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 17 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 17 คน กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 คน นักเรียน จำนวน 17 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทำการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

จากการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับ มาก โดยมี ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับ มาก ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับ มาก โดยมี ผลการประเมินแยกเป็นรายด้าน ดังนี้

1.1 ด้านสภาพวะแวดล้อม พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้ ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาโครงการช่วยปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนได้ โรงเรียนมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับ มากที่สุด และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ มีความสอดคล้องและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับ มาก

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับ มาก มีการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน บุคลากร หรือหน่วยงานเอกชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ สถานที่ ที่ใช้ดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับ มากที่สุด และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมฐานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ มีความเหมาะสม กิจกรรมของโครงการ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน รูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับ มาก

1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก โดยมีมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาสู่การเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานตามโครงการ ครบถ้วนทุก กิจกรรม และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมามีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับ มากที่สุด และการกำหนดขั้นตอนการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความชัดเจน สาระเนื้อหาตามองค์ประกอบของโครงการมีความชัดเจนปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับ มาก

1.4 ด้านผลผลิต พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ มาก โดยมี ผลการดำเนินกิจกรรม ทำให้โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง สามารถจัดการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้และมีจิตอาสา นักเรียนมีความสุข มีความภูมิใจในการฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผู้มี ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน นักเรียนมีทักษะการอ่าน กระบวนการคิด และค้นหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาให้ความสำคัญด้านการอ่านหนังสือในห้องสมุด นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะในการพัฒนาจิตใจด้วยหลักพุทธศาสตร์ไตรสิกขา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมานักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดและถั่วงอกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ มากที่สุด และผลการดำเนินกิจกรรม ทำให้นักเรียนตอบคำถามและเกิดการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากันเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับ มาก

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความคิดเห็นของนักเรียน ในการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ด้านผลผลิต พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับ มาก โดยนักเรียนมีความสุข มีความภูมิใจในการฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผู้มี ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมานักเรียนมีเจตคติที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษาให้ความสำคัญด้านการอ่านหนังสือในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับ มากที่สุด และผลการดำเนินกิจกรรม ทำให้นักเรียนตอบคำถามและเกิดการเรียนรู้ บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับ มาก

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับ มาก โดยโรงเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผักสวนครัวและสมุนไพรท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมานักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดและถั่วงอกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับ มากที่สุด และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.35 อยู่ในระดับ ปานกลาง

4. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามฉบับที่ 1 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ฉบับ ผู้ตอบแบบสอบถาม เขียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งสิ้นจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ดังนี้

4.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นด้วยในการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ควรน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ควรมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป

4.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเห็นว่า ควรมีการจัดทำสื่อวีดีทัศน์หรือวิดีโอ นำเสนอโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณะ

5. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน จำนวน 17 ฉบับ ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม เขียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

6. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามฉบับที่ 3 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 17 ฉบับ ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งสิ้นจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ดังนี้

6.1. ผู้ปกครองนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่ดี ฝึกให้นักเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู นักเรียนและชุมชน อยากให้โครงการมีความยั่งยืน ประเมินและสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ

6.2. ผู้ปกครองนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า มีการปรับปรุงพัฒนาความประพฤติของนักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น

6.3. ผู้ปกครองนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า อยากให้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เช่น มีต้นไม้ ดอกไม้ ต้นเล็ก ๆ ปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ดียิ่งขึ้น

โพสต์โดย วุฒิชัย : [6 ส.ค. 2564 เวลา 11:14 น.]
อ่าน [733] ไอพี : 184.22.170.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,158 ครั้ง
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 25,336 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 32,144 ครั้ง
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"

เปิดอ่าน 8,666 ครั้ง
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ

เปิดอ่าน 23,396 ครั้ง
การดองผลไม้
การดองผลไม้

เปิดอ่าน 9,583 ครั้ง
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ

เปิดอ่าน 23,655 ครั้ง
พยาธิเส้นด้าย
พยาธิเส้นด้าย

เปิดอ่าน 12,463 ครั้ง
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน

เปิดอ่าน 8,812 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 8,815 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 17,305 ครั้ง
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน

เปิดอ่าน 14,276 ครั้ง
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard

เปิดอ่าน 50,556 ครั้ง
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร

เปิดอ่าน 7,078 ครั้ง
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู

เปิดอ่าน 5,998 ครั้ง
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,552 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 19,991 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 11,532 ครั้ง
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น

เปิดอ่าน 21,821 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ

เปิดอ่าน 9,153 ครั้ง
เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรี
เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรี



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ