ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธ

ชื่อผู้วิจัย : นายวันชัย ครามสูงเนิน

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

ปีที่วิจัย : 2562

บทคัดย่อ

ผู้รายงานฯ จึงได้ศึกษาวิธีการใช้ห้องเรียนออนไลน์จากเครือข่ายดิจิทัล และเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม และได้นำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 11 แห่ง ในคราวประชุมประจำเดือน เพื่อให้ความเห็นชอบและร่วมกันขับเคลื่อนให้มีการใช้ห้องเรียนออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมและได้ดำเนินการต่อเนื่องด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครู กศน.ทุกประเภท และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ ในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จากการฝึกอบรม และการนำไปทดลองใช้ ทำให้ค้นพบว่า สมควรดำเนินการส่งเสริม

ให้ใช้ห้องเรียนออนไลน์ต่อเนื่อง สำหรับผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาและวิทยากร ได้ร่วมกันคัดเลือกสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 4 แห่ง เพื่อดำเนินการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ สำหรับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะกลุ่มสาระ ทักษะการเรียนรู้ (421) กลุ่มสาระ การประกอบอาชีพ (423) กลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิต (424) และ กลุ่มสาระการพัฒนาสังคม (425) โดยมีเหตุผลสนับสนุน กล่าวคือ

กลุ่ม สาระทักษะการเรียนรู้ (421) เป็นสาระที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน นำทักษะ

การเรียนแต่ละประเภท มาประกอบเป็นทักษะที่หลากหลายช่วยให้การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกลุ่มสาระการประกอบอาชีพ (423) เป็นสาระ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิต (424) เป็นสาระที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของผู้เรียนโดยตรงต้องใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา และกลุ่มสาระการพัฒนาสังคม (425) เป็นสาระที่มีเนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนที่ต้องใช้ในชีวิตจริงเพื่อที่จะดำรงตนให้อยู่ได้อย่างเหมาะสมในสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้ 4 กลุ่มสาระข้างต้น เนื่องด้วยเป็นกลุ่มสาระ ที่สะดวกต่อการบรรจุ (upload/link) ลงในห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สอดรับกับรายงานและผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) การติดตามคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี พบว่า ด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือ ได้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ซึ่งกล่าวว่า คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสม กับช่วงวัย และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ซึ่งกล่าวว่า ประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย บุคลากรมีพร้อมให้บริการ ด้านเทคโนโลยี มีอินเตอร์เน็ตบริการฟรี และภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย

ผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ใช้ผลการทดสอบฯของปีการศึกษาที่ 2/2562 ซึ่งยังมิได้ส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ กับผลการทดสอบฯของปีการศึกษาที่ 1/2563 ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์มาแล้ว มาเปรียบเทียบกันว่า เมื่อดำเนินการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์แล้ว ค่าคะแนนสูงสุด (Max) และคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของปีการศึกษาที่ 1/2563 จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สูงกว่า หรือเท่ากัน หรือต่ำกว่าของปีการศึกษาที่ 2/2562 ในส่วนที่เป็น คะแนนคะแนนสูงสุด (Max) ของสถานศึกษาเอง คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของสถานศึกษาเอง คะแนนสูงสุด (Max) ของสถานศึกษากับคะแนนสูงสุด (Max) ระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ย (Mean) ของสถานศึกษากับคะแนนเฉลี่ย (Mean) ระดับประเทศ

ซึ่งปรากฏผลในภาพรวมว่า เมื่อมีการส่งเสริมให้สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 แห่ง ใช้ห้องเรียนออนไลน์จัดการเรียนการสอน จำเพาะไปที่ การจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ ทักษะการเรียนรู้ (421) กลุ่มสาระ การประกอบอาชีพ (423) กลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิต (424) และกลุ่มสาระการพัฒนาสังคม (425) มีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โพสต์โดย วันชัย ครามสูงเนิน : [24 ต.ค. 2564 เวลา 12:30 น.]
อ่าน [500] ไอพี : 183.88.169.36
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,415 ครั้ง
สมุนไพรน่ารู้
สมุนไพรน่ารู้

เปิดอ่าน 14,060 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง

เปิดอ่าน 25,187 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"

เปิดอ่าน 10,423 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)

เปิดอ่าน 8,690 ครั้ง
จุดกำเนิดของ Google.com
จุดกำเนิดของ Google.com

เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เปิดอ่าน 7,801 ครั้ง
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล
40 ปี มนุษย์เหยียบจันทร์ กับความฝันสำรวจจักรวาล

เปิดอ่าน 14,810 ครั้ง
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม

เปิดอ่าน 27,159 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

เปิดอ่าน 7,567 ครั้ง
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 853 ครั้ง
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด

เปิดอ่าน 15,328 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 12,593 ครั้ง
พจนานุกรมตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (KPI Dictionary for Thai Education Evaluation)
พจนานุกรมตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (KPI Dictionary for Thai Education Evaluation)

เปิดอ่าน 13,378 ครั้ง
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ

เปิดอ่าน 22,715 ครั้ง
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,835 ครั้ง
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ

เปิดอ่าน 20,114 ครั้ง
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ

เปิดอ่าน 25,309 ครั้ง
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 9,259 ครั้ง
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 15,336 ครั้ง
อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป
อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ