ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถ และทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ปีการศึกษา 2562

การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)โครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป

2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถ และทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) โครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป

4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถ และทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ได้แก่

4.1 คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562

4.2 คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2562

4.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

4.4 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

4.5 ผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแป งานมหกรรมวิชาการเปิกโลกการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2562

4.6 ผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนบ้านกุมแป งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

4.7 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมโครงการของครูและบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูและบุคลากร จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร 1 คน และครู 1 คน) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 74 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 56 คน ผู้ปกครอง จำนวน 136 คน(มีผู้ปกครองซ้ำกันจำนวน 50 คน)และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล จำนวน 7 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 310 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่

ฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาพแวดล้อม(Context)ของโครงการ จำนวน 10 ข้อ

ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยนำเข้า(Input) ของโครงการ จำนวน 10 ข้อ

ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการ(Process)ของโครงการ จำนวน 17 ข้อ

ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิต(Product) ของโครงการ ประกอบด้วย

ฉบับที่ 4.1 แบบบันทึกการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

ฉบับที่ 4.2 แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562

ฉบับที่ 4.3 แบบบันทึกการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

ฉบับที่ 4.4 แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562

ฉบับที่ 4.5 แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

ฉบับที่ 4.6 แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

ฉบับที่ 4.7 แบบบันทึกผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแป งานมหกรรมวิชาการเปิกโลกการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2562

ฉบับที่ 4.8 แบบบันทึกผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนบ้านกุมแป งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ฉบับที่ 4.9 แบบประเมินผลการประเมินการมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริม พัฒนา ความสามารถและทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ของครู ผู้ปกครอง คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล จำนวน 20 ข้อ

ฉบับที่ 4.10 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ จำนวน 10 ข้อ

ฉบับที่ 4.11 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ จำนวน 10 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) โครงการส่งเสริม พัฒนาความ สามารถและทักษะทางวิชาการ แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู และบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านตูล ในด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ซึ่งมีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมินที่จะดำเนินการต่อไป

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการส่งเสริม พัฒนาความ สามารถและทักษะทางวิชาการ แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านตูล โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 ซึ่งมีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมินที่จะดำเนินการต่อไป

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการ แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล บ้านตูล ในด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซึ่งมีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินผลผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริม พัฒนาความ สามารถและทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ในด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย 11 ประเด็น พบว่า

4.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการเรียนในภาพรวมเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.22

ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด่าเฉลี่ย (x̄)ไว้ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไปในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 68.16 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป

4.3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1- 3

ปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 2.93

และภาคเรียนที่ 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 2.86 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดค่าเฉลี่ย( )ไว้ไม่น้อยกว่า 2.75 ขึ้นไป

4.4 ผลการเปรียบเทียบร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ในภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี(3) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 62.81 และในภาคเรียนที่ 2 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 62.26 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ขึ้นไป

4.5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 2 ด้านเท่ากับร้อยละ 82.89 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.66 อยู่ร้อยละ 12.23 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้คือ มีค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

4.6 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.70 อยู่ร้อยละ 1.55 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้คือมีค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.50

4.7 ผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแป งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีผลงานการเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 33 รายการ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่จำนวนไม่น้อยกว่า 20 รายการ

4.8 ผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุมแป งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 12 รายการ และได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รายการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ไม่น้อยกว่าจำนวน 5 รายการ

4.9 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ของครูและบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58

4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53

4.11 นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินโครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านกุมแป ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53

โพสต์โดย ผอ.วิไลพร : [11 พ.ย. 2564 เวลา 12:42 น.]
อ่าน [929] ไอพี : 1.0.217.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 50,723 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

เปิดอ่าน 12,535 ครั้ง
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)

เปิดอ่าน 44,058 ครั้ง
ต้นสาคู
ต้นสาคู

เปิดอ่าน 16,612 ครั้ง
การทำงานของรถจักรไอน้ำ
การทำงานของรถจักรไอน้ำ

เปิดอ่าน 21,679 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 16,842 ครั้ง
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว

เปิดอ่าน 11,384 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!

เปิดอ่าน 9,647 ครั้ง
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 11,350 ครั้ง
เข้าใจผิดทั่วโลก! นางแบบไต้หวันจ่อฟ้องคนปล่อยข่าวมั่วทำชีวิตพัง
เข้าใจผิดทั่วโลก! นางแบบไต้หวันจ่อฟ้องคนปล่อยข่าวมั่วทำชีวิตพัง

เปิดอ่าน 9,603 ครั้ง
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้

เปิดอ่าน 13,648 ครั้ง
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี

เปิดอ่าน 13,713 ครั้ง
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา

เปิดอ่าน 15,083 ครั้ง
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี

เปิดอ่าน 19,218 ครั้ง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง

เปิดอ่าน 25,700 ครั้ง
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,739 ครั้ง
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก

เปิดอ่าน 17,846 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 115,990 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score

เปิดอ่าน 12,011 ครั้ง
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น

เปิดอ่าน 10,149 ครั้ง
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ