ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

การประเมินโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านตะเคียนทองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน กล่าวคือ เพื่อประเมินบริบท

ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการและความเป็นได้ของกิจกรรม เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์และความเหมาะสมของการบริหารจัดการในโรงเรียน ด้านพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และด้านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ ด้านการเตรียมการ การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ และการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง จำนวน 5 กิจกรรม และความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียลแอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) นำมาใช้ ในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน ผู้ปกครอง จำนวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

(α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง พบว่า

1. ด้านการประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม

ความชัดเจนความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายกับกิจกรรมโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ และด้านความเหมาะสมและความเป็นได้ของกิจกรรมตามลำดับ

2. ด้านการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของงบประมาณ บุคคล สถานที่ สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ

ในโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความเหมาะสมและความเพียงพอของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของการบริหารจัดการในโรงเรียน และด้านความเหมาะสมและความเพียงพอของสถานที่ และด้านความเหมาะสมและความเพียงพอของสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

3. ด้านการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของการบริหารโครงการ ได้แก่ การเตรียมการ การดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมการออมสร้างภูมิคุ้มกัน กิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมคัดแยกขยะของโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการติดตามและ

การประเมินผลการดำเนินงาน และด้านการเตรียมการดำเนินงาน ตามลำดับ

4. ด้านประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ของโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ดังนี้

4.1 คะแนนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง นักเรียนมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ย 12.80 คะแนน โดยคิดเป็นร้อยละ 85.38 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และคะแนนหลังการดำเนินโครงการสูงกว่าคะแนนก่อนการดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ผลผลิตโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านตะเคียนทอง โดยความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวมีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับแรก รองลงมาคือ กิจกรรมการออมสร้างภูมิคุ้มกัน กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมคัดแยกขยะและกิจกรรมทำปุ๋ยหมักตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โดยความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งความพึงพอใจต่อการมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอมีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับแรก รองลงมาคือ การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสมและกระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดโครงการตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย ทวีวรรณ : [6 ธ.ค. 2564 เวลา 16:15 น.]
อ่าน [305] ไอพี : 184.22.15.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,429 ครั้ง
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 12,403 ครั้ง
พระสรัสวดี
พระสรัสวดี

เปิดอ่าน 39,606 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เปิดอ่าน 13,632 ครั้ง
ประวัติจังหวัดนครพนม
ประวัติจังหวัดนครพนม

เปิดอ่าน 9,964 ครั้ง
หน้าใสด้วยสมุนไพร - สูตรผสมจากว่านหางจระเข้
หน้าใสด้วยสมุนไพร - สูตรผสมจากว่านหางจระเข้

เปิดอ่าน 120,619 ครั้ง
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย

เปิดอ่าน 16,381 ครั้ง
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ

เปิดอ่าน 27,823 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง

เปิดอ่าน 11,797 ครั้ง
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)

เปิดอ่าน 45,843 ครั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

เปิดอ่าน 30,499 ครั้ง
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 36,113 ครั้ง
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)

เปิดอ่าน 10,415 ครั้ง
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา

เปิดอ่าน 27,594 ครั้ง
11 ผู้นำ ... ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ( ยุคปัจจุบัน )
11 ผู้นำ ... ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ( ยุคปัจจุบัน )

เปิดอ่าน 16,217 ครั้ง
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 1,909 ครั้ง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง
วิธีปลูก "ต้นหอม" ทานเอง

เปิดอ่าน 9,660 ครั้ง
ทำไมขนมโดนัทจึงมีรู
ทำไมขนมโดนัทจึงมีรู

เปิดอ่าน 45,843 ครั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

เปิดอ่าน 18,750 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 9,904 ครั้ง
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ