ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การรายงานผลการประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการรักการอ่านขอ

การรายงานผลการประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมือง-หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ซึ่งได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านการประเมินประสิทธิผล ประเมินความยั่งยืน และด้านประเมินการถ่ายทอด ส่งต่อ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST Model ได้แก่ การประเมินด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ซึ่งได้แก่ ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ด้านการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด้านประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และ ด้านประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 274 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร หรือหัวหน้าฝ่าย จำนวน 2 คน ครู จำนวน 20 คน นักเรียน จำนวน 120 คน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน และผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบประเมินโครงการที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) จำนวน 5 ฉบับได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท (Context Evaluation) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อสอบถามผลการดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย 1) ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) 2) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 3) ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) 4) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ฉบับที่ 5 แบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ และฉบับที่ 6 เป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์โครงการ สำหรับผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผลการวิจัย พบว่า

1. ภาพรวมการประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุดโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านบริบท (Context Evaluation) และด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามลำดับ

2. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation ของโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายพบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการไปสู่การปฏิบัติได้จริง โครงการรักการอ่านมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย และโครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามลำดับ

3. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่ามีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ อาคารสถานที่ ชุมชนแวดล้อมสำหรับกิจกรรมตามโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมและเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ และ บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลำดับ

4. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ มีการนิเทศ ติดตาม และควบคุมระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการปรับปรุงระหว่างการดำเนินงานตามโครงการอย่างเหมาะสม มีการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนตามโครงการตามลำดับ

5. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายจำแนกเป็น

5.1 ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) พบว่ามีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้จากอ่านเพิ่มมากขึ้นนักเรียนเห็นความสำคัญใน การ เข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนมีผลประเมินในการอ่านดีขึ้น

5.2 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) พบว่าภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ นักเรียนใช้ประโยชน์จากการการอ่านได้เหมาะสม นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านทั้งในโรงเรียนและชุมชนและ นักเรียนเห็นความสำคัญและหวงแหนชุมชนมากขึ้น

5.3 ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) พบว่าภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ นักเรียนใช้ความรู้จากการอ่านเป็นผู้ที่ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายอย่างเป็นประจำ นักเรียนรู้จักเรียนรู้จากที่มีอยู่อย่างเป็นประโยชน์อยู่เสมอ และนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้กับการเรียนได้หลากหลายวิชาและสม่ำเสมอ

5.4 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ภาพรวมพบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ นักเรียนสามารถนำความรู้จากการอ่านทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนใช้ความรู้จากการอ่านสามารถเชิญชวนผู้ปกครองชุมชนเทศบาลเมืองหนองคายเข้าร่วมอนุรักษ์พัฒนาท้องถิ่นได้ และนักเรียนมีความรักหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

6. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญ-อนุเคราะห์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภาพรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรกได้แก่ สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ ควรมีการดำเนินโครงการนี้ต่อไป และ สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม บรรยากาศในการจัดกิจกรรมมีความสนุกสนานน่าสนใจ

โพสต์โดย ฐิติวรดา จันทำมา : [18 ก.พ. 2565 เวลา 08:08 น.]
อ่าน [545] ไอพี : 1.2.229.63
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,949 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดความดัน
สมุนไพรช่วยลดความดัน

เปิดอ่าน 16,135 ครั้ง
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?

เปิดอ่าน 12,031 ครั้ง
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน

เปิดอ่าน 60,565 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding

เปิดอ่าน 32,332 ครั้ง
 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน

เปิดอ่าน 89,825 ครั้ง
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร

เปิดอ่าน 9,714 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

เปิดอ่าน 13,443 ครั้ง
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ

เปิดอ่าน 40,350 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย

เปิดอ่าน 17,380 ครั้ง
อหิวาตกโรค (Cholera)
อหิวาตกโรค (Cholera)

เปิดอ่าน 9,570 ครั้ง
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช

เปิดอ่าน 25,218 ครั้ง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง

เปิดอ่าน 10,833 ครั้ง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 79,496 ครั้ง
ประเภทของลูกเสือ
ประเภทของลูกเสือ

เปิดอ่าน 13,527 ครั้ง
ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด
ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 27,716 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 13,208 ครั้ง
ปัญหาหน้าห้องใหญ่กว่านาย ... การศึกษาไทยสะดุด
ปัญหาหน้าห้องใหญ่กว่านาย ... การศึกษาไทยสะดุด

เปิดอ่าน 12,092 ครั้ง
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว

เปิดอ่าน 27,557 ครั้ง
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?

เปิดอ่าน 13,457 ครั้ง
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ