ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจในโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครู จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 111 คน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แบบสอบถามความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ผลการประเมินโครงการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยด้านบริบทมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ( = 4.95) รองลงมาคือด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย ( = 4.86) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) สำหรับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพบว่าความพึงพอใจของความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและคระกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยแ( = 4.87)สูงกว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีค่าเฉลี่ย ( = 4.73) และเมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย พบว่า อยู่ในระดับสำเร็จมากที่สุด

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.27 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.73 ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 41 ปี-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31 ปี-40 ปีคิดเป็น ร้อยละ 29.36 ช่วงอายุ 21 ปี-30 ปี คิดเป็น ร้อยละ 19.05 และน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.25 ทางด้านระดับการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.79 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.24 ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 3.17 และน้อยที่สุดคือ ปริญญาเอกคิดเป็น ร้อยละ 0.79 ส่วนในตำแหน่ง พบว่า มากที่สุดคือ ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 88.09 รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.35 คณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.76 และน้อยที่สุดคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.79

1.การประเมินโครงการด้านบริบทของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า การประเมินโครงการด้านบริบทของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่า มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.95 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งและวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.97 ) รองลงมา คือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของ ครู ผู้ปกครอง วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา และเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน เด็ก ครู และผู้ปกครอง และวัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.95 ) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน มีการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.93 )

2. การประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายพบว่า การประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่ามีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.79 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า โรงเรียนมีการศึกษาสภาพและข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานก่อนดำเนินการตามโครงการ (xˉ = 4.94 ) รองลงมา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับดำเนินโครงการมีความเพียงพอ มีการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.88 ) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน และหน่วยงานอื่นๆมีการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.44 )

3.การประเมินโครงการด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า การประเมินโครงการด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่ามีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.84 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าโรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ (xˉ = 4.97 ) รองลงมา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจและโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.89) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เด็กสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามประสบการณ์ความถนัด และความสนใจและเด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.79 )

4. การประเมินโครงการด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า การประเมินโครงการด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผลที่เกิดกับเด็ก ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่ามีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.92 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า เด็กมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียน (xˉ = 4.93 ) รองลงมา นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)และเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยรอบด้าน มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.92) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.91 )

ที่เกิดกับครู ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่า มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.82 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าโรงเรียนมีทีมนำและทีมประสาน อันได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย กรรมการสถานศึกษา รวมทั้งครูตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (xˉ = 4.87 ) รองลงมา ครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักสำคัญในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆจากโรงเรียนมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.84) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือครูและบุคลากรของโรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.79 )

ผลที่เกิดกับโรงเรียน มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.85 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย โรงเรียนมีการพัฒนาโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (xˉ = 4.92 ) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการสร้างการมีส่วนร่วม ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในการที่เอื้อประโยชน์ต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.90) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆในส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น วัด ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.79 )

5.การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ5โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การประเมินความพึงพอใจ ครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (xˉ=4.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยการ พบว่า ดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้ และครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันพระ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (xˉ=5.00) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียนที่เป็นปัจจุบันสถานศึกษามีการจัดทำระเบียนสะสมนักเรียนทุกระดับชั้นและเป็นปัจจุบัน การบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็ก ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 ความพึงพอใจในกิจกรรมโรงเรียนรัตนะ 5 ความพึงพอใจในกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพึงพอใจในกิจกรรมสรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์ ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นแต่ละคนจัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าระดับชั้นทุกสิ้นภาคเรียน สถานศึกษามีการรายงานผลของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอการดำเนินงานโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 สอดคล้องกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจต่อใช้งบประมาณในโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (xˉ=4.93) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ประสานงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (xˉ=4.47)

การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (xˉ=4.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยการ พบว่า ผู้ปกครองสังเกตพบว่าเด็กมีสมาธิและผู้ปกครองสังเกตพบว่านักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (xˉ=4.99) รองลงมา คือผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกิจกรรมโรงเรียนรัตนะ 5 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการทำบุญตักบาตรในวันพระ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการท่องพระสูตรปฏิจจสมุปบาทให้ผู้สูงอายุ ผู้ปกครองสังเกตพบว่ามีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ผู้ปกครองสังเกตพบว่าเด็กมีสมาธิและผู้ปกครองสังเกตพบว่านักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (xˉ=4.98) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือโรงเรียนมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการมีความเหมาะสมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (xˉ=4.17)

โพสต์โดย กัญญาลักษณ์ : [26 ก.พ. 2565 เวลา 12:35 น.]
อ่าน [707] ไอพี : 1.20.222.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,176 ครั้ง
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน

เปิดอ่าน 18,943 ครั้ง
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?

เปิดอ่าน 25,448 ครั้ง
แมงมุม
แมงมุม

เปิดอ่าน 28,611 ครั้ง
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

เปิดอ่าน 10,354 ครั้ง
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน

เปิดอ่าน 21,678 ครั้ง
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ

เปิดอ่าน 51,400 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบ ผอ.และรอง ผอ.
หลักเกณฑ์สอบ ผอ.และรอง ผอ.

เปิดอ่าน 12,223 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 4,309 ครั้ง
JobsDB แนะทริคสมัครงานสำหรับเด็กจบใหม่  ทำอย่างไรให้ HR สนใจเรียกสัมภาษณ์งาน
JobsDB แนะทริคสมัครงานสำหรับเด็กจบใหม่ ทำอย่างไรให้ HR สนใจเรียกสัมภาษณ์งาน

เปิดอ่าน 55,212 ครั้ง
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)

เปิดอ่าน 118,932 ครั้ง
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร

เปิดอ่าน 8,329 ครั้ง
10 สรรพคุณ ประโยชน์ของหน่อไม้
10 สรรพคุณ ประโยชน์ของหน่อไม้

เปิดอ่าน 13,460 ครั้ง
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 65,838 ครั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)

เปิดอ่าน 10,653 ครั้ง
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 11,908 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
เปิดอ่าน 12,374 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เปิดอ่าน 8,237 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 9,421 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
เปิดอ่าน 24,743 ครั้ง
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ