ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะด้วยรูปแบบ 5 STEP (3P2C) ของโรงเรียนโรงเรียนวัดเขานางเภา

โรงเรียนวัดเขานางเภา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน ส่งผลให้เกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงเรียนต้องดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักให้กับนักเรียนในปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนในการจัดการขยะตามความสามารถของผู้เรียน โดยโรงเรียนมีแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและในระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งโรงเรียนได้มีการวางแผนร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบ และขั้นตอน 5 ขั้นตอน เกิดเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะด้วยรูปแบบ 5 STEP (3P2C) ของโรงเรียนโรงเรียนวัดเขานางเภา” โดยมีขั้นตอนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดังนี้

STEP 1 : Planning from a prior knowledge base (วางแผนจากฐานความรู้เดิม)

โรงเรียนวัดเขานางเภา ได้ใช้แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะในปี 2564 เป็นฐานข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณขยะในโรงเรียน กระบวนการจัดการขยะในโรงเรียนที่ผ่านมาและผลลัพธ์ในการดำเนินงาน ซึ่งโรงเรียนมีวิธีการดำเนินการดังนี้

(1) มีการวางแผนร่วมกันในเบื้องต้นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการในการดำเนินงานการจัดการขยะร่วมกันกับชุมชน ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อต่อยอดความรู้สู่ครัวเรือย

(2) นำกรอบการดำเนินงานมาวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อร่วมกันกำหนดวิธีการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน ตลอดจนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ

(3) กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน

STEP 1 : Create Knowledge (การสร้างองค์ความรู้ใหม่)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนใน ๕ รูปแบบ คือ On-site, On-line, On-demand, On-air และ On-hand ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดเขานางเภา ได้จัดการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ คือ On-line, On-demandและ On-hand เป็นหลัก และเปิดการเรียนแบบ On-site เพิ่มอีก 1 รูปแบบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับกระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะให้กับนักเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยโรงเรียนมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดการอบรมการกำจัดขยะและปลอดขยะในสถานศึกษาให้กับนักเรียนในรูปแบบ On-line ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนในช่วงที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ โดยนักเรียนจะมีเอกสารประกอบการอบรม

(2) นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอบรวมไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน โดยศึกษาจากเอกสารความรู้และ นำความรู้สู่การปฏิบัติในครัวเรือนของนักเรียน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจของนักเรียน

STEP 2 : Put Knowledge into practice (นำความรู้สู่การปฏิบัติ)

เมื่อนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ การคัดแยกขยะโดยผ่านการอบรม นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนในช่วงที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยรูปแบบ On-hand และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาช่วงการเรียนในรูปแบบ On-site ที่โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการขยะ การคัดแยกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดการขยะทั้ง 4 รูปแบบได้เป็นอย่างดี

STEP 4 : Creative work (การสร้างสรรค์ผลงาน)

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในสถานศึกษาและในครัวเรือน มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำแล้ว นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ มาสร้างสรรค์ผลงานของตนเองที่ประดิษฐ์ขึ้นจากการนำขยะมาใช้ เช่น การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ หรือการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ในรูปแบบใหม่ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้นักเรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ พัฒนา ปรับปรุงและต่อยอดความรู้สู่การสร้างผลงานเป็นของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

STEP 5 : Present work (การนำผลงาน)

เมื่อนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการนำขยะในแต่ละประเภทมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแล้ว นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นรูปแบบสิ่งของที่ประดิษฐ์จากการแปรรูปขยะ หรือการนำขยะมาประยุกต์ใช้เป็นฐานในการปลูกพืช เช่น การปลูกถั่วงอกจากขวดพลาสติก ตะกร้าพลาสติก การประดิษฐ์กระเป๋าจากกล่องนม เป็นต้น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานที่สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นไปจำหน่ายออกสู่ชุมชนได้

ซึ่งจากผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะด้วยรูปแบบ 5 STEP (3P2C) ในปีการศึกษา 2564 พบว่า

1. นักเรียนโรงเรียวัดเขานางเภา รู้จักประเภทของขยะ สามารถบริหารจัดการขยะ แยกขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อการวัดผลความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่สูงขึ้น

2. โรงเรียนวัดเขานางเภา ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. โรงเรียนวัดเขานางเภา ได้ผ่านเกณฑ์ในระดับมาตรฐาน ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมราชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการขยะด้วยรูปแบบ 5 STEP (3P2C) อยู่ในระดับดีมาก

โพสต์โดย นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป : [28 ก.พ. 2565 เวลา 01:40 น.]
อ่าน [749] ไอพี : 184.22.77.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,304 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 29,239 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 23,199 ครั้ง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
การช่างและหมู่บ้านช่าง

เปิดอ่าน 15,406 ครั้ง
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ

เปิดอ่าน 74 ครั้ง
ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร
ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร

เปิดอ่าน 7,912 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 12,633 ครั้ง
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 11,034 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 17,783 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 6,578 ครั้ง
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 11,020 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 17,853 ครั้ง
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)

เปิดอ่าน 58,348 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform)
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform)

เปิดอ่าน 9,624 ครั้ง
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 18,059 ครั้ง
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 18,915 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
เปิดอ่าน 11,953 ครั้ง
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย
เปิดอ่าน 141,293 ครั้ง
อาถรรพณ์"นรกซานติก้า" ที่ดินนี้มีตำนาน..."เลือด"!!!
อาถรรพณ์"นรกซานติก้า" ที่ดินนี้มีตำนาน..."เลือด"!!!
เปิดอ่าน 4,685 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เปิดอ่าน 37,281 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ