ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสังงคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใบงานที่ 1 วิชา หน้าที่พลเมือง เรื่อง สังคมมนุษย์

ตอนที่ 1

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. สังคมมนุษย์มีความสำคัญอย่างไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง

ประชากร อาณาเขต ความสัมพันธ์ การจัดระเบียบ วัฒนธรรมของตนเอง

2. โครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบมีหน้าที่สำคัญอย่างไร

สถาบันทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม โดยสถาบันทางสังคมทำหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ทำหน้าที่ขัดเกลา ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม สำหรับการจัดระเบียบทางสังคมเป็นวิธีการที่คนในสังคมกำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

3. การขัดเกลาทางสังคมมีความสำคัญอย่างไร จงวิเคราะห์ ช่วยในการอบรมสั่งสอนสมาชิกให้เรียนรู้ระเบียบ เพื่อให้เห็นคุณค่าและนำมาปฏิบัติ และช่วยให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามสถานภาพและบทบาทของตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน

4. การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันทำให้สังคมไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเมืองการปกครอง ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพมีการแสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น ทางด้านเศรษฐกิจประชาชนมีความอยู่ดีกินดีขึ้น จากการที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม เป็นต้น

5. ตัวแทนที่ทำหน้าที่ขัดเกลาทางสังคมมีบทบาทในการขัดเกลานักเรียนด้วยวิธีใดบ้าง

5.1 ครอบครัว 1. อบรมสั่งสอนสมาชิกในสังคมเป็นคนดี 2. ให้การศึกษา 3. ให้ความรักและความอบอุ่น 4. ชี้แนะให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดี

5.2 กลุ่มเพื่อน 1. ชักชวนทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน 2. ชักชวนกันตั้งใจเรียน 3. ให้คำแนะนำปรึกษาต่อกัน 4. ถ่ายทอดความคิดที่ดีให้แก่กัน

5.3 โรงเรียน 1. ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี 2. สอนกฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน 3. อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 4. ฝึกทักษะในการดำเนินชีวิต

5.4 ศาสนา 1. ขัดเกลาจิตใจของคนให้ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม 2. สั่งสอนศีลธรรม จริยธรรม 3. เป็นแบบแผนความประพฤติในทางที่ถูกที่ควร 4. เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของสมาชิกในสังคม

5.5 สื่อสารมวลชน 1. นำเสนอข้อมูลความรู้ 2. ชักชวนสมาชิกในสังคมให้ทำดี 3. เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ดี 4. เป็นผู้จุดประกายในการทำดี

6. ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานของแบบแผนพฤติกรรม เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของสังคม เรียกว่า สถาบันทางสังคม

7. กลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนบ้าน และครอบครัวจัดเป็น กลุ่มปฐมภูมิ

8. กลุ่มสังคมที่สมาชิกไม่ค่อยใกล้ชิดกัน มีการติดต่อกันแบบเป็นทางการ และเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เรียกว่า กลุ่มทุติยภูมิ

9. ในสมัยสุโขทัยประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เพราะได้รับอิทธิพลของ สถาบันศาสนา

10. การสั่งฆ่าสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ นก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ส่งผลกระทบต่อ สถาบันเศรษฐกิจ ของไทยมาก

11. สถาบันที่เก่าแก่ที่สุด คงทนที่สุด และมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์มากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว

12. สถาบันที่ยึดมั่นในเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคของสังคมมากที่สุด คือ สถาบันการเมืองการปกครอง

13. สถาบันที่มีหน้าที่ในการผลิตกำลังแรงงานทางเศรษฐกิจตามความต้องการทางสังคม คือ สถาบันการศึกษา

14. เครื่องหมายการค้าและแผ่นป้ายโฆษณาเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของ สถาบันเศรษฐกิจ

15. กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีการกระทำทางสังคมต่อกัน เพื่อสนองความต้องการของสมาชิกตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เรียกว่า กลุ่มสังคม

ตอนที่ 2

คำสั่ง ให้นักเรียนจำแนกพฤติกรรมที่กำหนดให้ ว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม วิถีประชา จารีต หรือกฎหมาย

1. นุดีปรนนิบัติบิดามารดาเมื่อแก่เฒ่า จารีต

2. ดำขโมยเอกสารของหน่วยงานราชการ จารีต/กฎหมาย

3. อูบาบริโภคเนื้อแมว เพราะเชื่อว่าเป็นยาชูกำลัง วิถีประชา

4. เอกชัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขับรถยนต์มาโรงเรียน กฎหมาย

5. คนในชนบทชอบจับกลุ่มซุบซิบนินทาคนอื่นเป็นประจำ วิถีประชา

6. ซินดี้สวมรองเท้าเข้าโบสถ์ วิถีประชา

7. อาร์มช่วยตำรวจชี้เบาะแสการค้ายาเสพติด ทำให้ตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายได้

คนในหมู่บ้านต่างกล่าวยกย่องชมเชยอาร์ม วิถีประชา

8. แจนไปชอบพอกับศักดิ์ชัยทั้งๆที่เขามีภรรยาอยู่แล้ว จารีต/กฎหมาย

9. แพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเปิดเผยความลับของคนไข้ จารีต/กฎหมาย

10. แอนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำไปร่วมงานศพของญาติ วิถีประชา

ตอนที่ 3

คำสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมต่อไปนี้อยู่ในสถาบันใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องที่กำหนดให้ (เลือกได้มากกว่า 1 สถาบัน)

พฤติกรรม สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน

การศึกษา สถาบันศาสนา

1. การระงับข้อขัดแย้งและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

/

2. สร้างศรัทธาและความเชื่อแก่สมาชิกในสังคม /

3. มีอิทธิพลในการหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็ก / /

4. ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม / /

5. ส่งเสริมสวัสดิการแก่สังคม /

โพสต์โดย krunoi : [25 มี.ค. 2565 เวลา 11:58 น.]
อ่าน [660] ไอพี : 49.228.244.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 118,527 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน

เปิดอ่าน 33,443 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555

เปิดอ่าน 274,804 ครั้ง
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

เปิดอ่าน 11,690 ครั้ง
กินผักตามฤดู 12 เดือน
กินผักตามฤดู 12 เดือน

เปิดอ่าน 42,103 ครั้ง
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เปิดอ่าน 11,727 ครั้ง
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 14,722 ครั้ง
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม

เปิดอ่าน 13,498 ครั้ง
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก

เปิดอ่าน 112,945 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)

เปิดอ่าน 20,569 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 23,577 ครั้ง
ประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส

เปิดอ่าน 21,390 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เปิดอ่าน 16,016 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 108,311 ครั้ง
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย

เปิดอ่าน 19,506 ครั้ง
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,139 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบกราฟิก
องค์ประกอบของระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 10,172 ครั้ง
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ

เปิดอ่าน 13,696 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.

เปิดอ่าน 11,041 ครั้ง
วาซาบิ
วาซาบิ

เปิดอ่าน 2,231 ครั้ง
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ