ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ปีการศึกษา 2564

รายงานโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของนโยบายต้นสังกัดและความเป็นไปได้ของโครงการ (2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ความเหมาะสมการบริหารจัดการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ (3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล นำมาปรับปรุงและพัฒนา (4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ปีการศึกษา 2564 ประชากรคือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 384 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 196 คน ใช้แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.81 - 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 15 % ของผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.12) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

เมื่อพิจารณาตามประเด็นตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42 , S.D. = .52 ) รองลงมา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.37 , S.D. = .53) สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก ( x̄ = 4.36 , S.D. = .47) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34 , S.D. = .43) และการส่งเสริมความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.32 , S.D. = .54 ) ตามลำดับ

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ค่าน้ำหนัก 15 % ของผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.54 ,S.D. = .39) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

เมื่อพิจารณาตามประเด็นตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า อาคารเรียน อาคารประกอบมีสภาพมั่นคง ปลอดภัยพร้อมสำหรับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.74 , S.D. = .49 ) รองลงมา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องธุรการ ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องน้ำห้องส้วม เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68 , S.D. = .53) โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบ ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.68 , S.D. = .58) สนามกีฬาและสนามเด็กเล่นที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามเด็กเล่น เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.68 , S.D. = .60) ห้องเรียนมีความสวยงาม มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.63 , S.D. = .61) การสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̄= 4.63 , S.D. = .62 ) มีความมั่นใจต่อการแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.61 , S.D. = .64 ) แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ สวนผักสวนครัว บ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53 , S.D. = .58 ) ความครอบคลุมของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.52 , S.D. = .62 ) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.47 , S.D. = .72 ) ความร่วมมือของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.44 , S.D. = .58 ) รูปแบบ และวิธีการดำเนินการในการดำเนินโครงการการประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.41 , S.D. = .68 ) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.40 , S.D. = .66 ) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.38 , S.D. = .72 ) และสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ รั้ว ถนนในโรงเรียน ป้ายบอกทาง การจัดการขยะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.33 , S.D. = .69 ) ตามลำดับ

โพสต์โดย UnnGun : [1 เม.ย. 2565 เวลา 18:45 น.]
อ่าน [501] ไอพี : 113.53.98.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,598 ครั้ง
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 24,344 ครั้ง
คำสันธาน
คำสันธาน

เปิดอ่าน 22,485 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning

เปิดอ่าน 11,149 ครั้ง
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 79,652 ครั้ง
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร

เปิดอ่าน 7,460 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 29,635 ครั้ง
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

เปิดอ่าน 18,742 ครั้ง
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย

เปิดอ่าน 9,446 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)

เปิดอ่าน 36,842 ครั้ง
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา

เปิดอ่าน 29,888 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เปิดอ่าน 32,902 ครั้ง
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000

เปิดอ่าน 8,688 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 56 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรา 44 ...ครูและนักเรียนได้อะไร ?
จดหมายฉบับที่ 56 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรา 44 ...ครูและนักเรียนได้อะไร ?

เปิดอ่าน 16,713 ครั้ง
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70

เปิดอ่าน 20,989 ครั้ง
การศึกษาประชารัฐ FOCUS ที่พัฒนาครู
การศึกษาประชารัฐ FOCUS ที่พัฒนาครู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,911 ครั้ง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง

เปิดอ่าน 7,023 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6

เปิดอ่าน 10,499 ครั้ง
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 26,006 ครั้ง
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ