ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ปีการศึกษา 2564

รายงานโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของนโยบายต้นสังกัดและความเป็นไปได้ของโครงการ (2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ความเหมาะสมการบริหารจัดการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ (3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล นำมาปรับปรุงและพัฒนา (4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ปีการศึกษา 2564 ประชากรคือนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 384 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 196 คน ใช้แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.81 - 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 15 % ของผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.12) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

เมื่อพิจารณาตามประเด็นตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42 , S.D. = .52 ) รองลงมา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.37 , S.D. = .53) สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก ( x̄ = 4.36 , S.D. = .47) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34 , S.D. = .43) และการส่งเสริมความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.32 , S.D. = .54 ) ตามลำดับ

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ค่าน้ำหนัก 15 % ของผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.54 ,S.D. = .39) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

เมื่อพิจารณาตามประเด็นตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า อาคารเรียน อาคารประกอบมีสภาพมั่นคง ปลอดภัยพร้อมสำหรับการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.74 , S.D. = .49 ) รองลงมา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องธุรการ ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องน้ำห้องส้วม เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68 , S.D. = .53) โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบ ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.68 , S.D. = .58) สนามกีฬาและสนามเด็กเล่นที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามเด็กเล่น เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.68 , S.D. = .60) ห้องเรียนมีความสวยงาม มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.63 , S.D. = .61) การสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̄= 4.63 , S.D. = .62 ) มีความมั่นใจต่อการแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.61 , S.D. = .64 ) แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ สวนผักสวนครัว บ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53 , S.D. = .58 ) ความครอบคลุมของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.52 , S.D. = .62 ) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนของครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.47 , S.D. = .72 ) ความร่วมมือของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.44 , S.D. = .58 ) รูปแบบ และวิธีการดำเนินการในการดำเนินโครงการการประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.41 , S.D. = .68 ) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.40 , S.D. = .66 ) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.38 , S.D. = .72 ) และสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ รั้ว ถนนในโรงเรียน ป้ายบอกทาง การจัดการขยะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.33 , S.D. = .69 ) ตามลำดับ

โพสต์โดย UnnGun : [1 เม.ย. 2565 เวลา 18:45 น.]
อ่าน [922] ไอพี : 113.53.98.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,706 ครั้ง
การรักษาโรคตาแห้ง
การรักษาโรคตาแห้ง

เปิดอ่าน 10,194 ครั้ง
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น

เปิดอ่าน 13,147 ครั้ง
ชี้เอเชียรู้จักเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำมันก่อนยุโรปหลายร้อยปี
ชี้เอเชียรู้จักเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำมันก่อนยุโรปหลายร้อยปี

เปิดอ่าน 33,513 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 11,815 ครั้ง
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!

เปิดอ่าน 35,639 ครั้ง
วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา
วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา

เปิดอ่าน 15,379 ครั้ง
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล

เปิดอ่าน 9,772 ครั้ง
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 27,830 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?

เปิดอ่าน 24,535 ครั้ง
พระกฤษณะ
พระกฤษณะ

เปิดอ่าน 40,474 ครั้ง
อารยธรรมกรีกโบราณ
อารยธรรมกรีกโบราณ

เปิดอ่าน 10,917 ครั้ง
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society

เปิดอ่าน 18,866 ครั้ง
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน

เปิดอ่าน 11,761 ครั้ง
8 นาที กับโยคะบนที่นอน
8 นาที กับโยคะบนที่นอน

เปิดอ่าน 31,217 ครั้ง
พยาธิเส้นด้าย
พยาธิเส้นด้าย

เปิดอ่าน 9,892 ครั้ง
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?
เปิดอ่าน 35,503 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เปิดอ่าน 27,641 ครั้ง
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
เปิดอ่าน 13,253 ครั้ง
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
เปิดอ่าน 10,445 ครั้ง
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ