ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนา

การจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้

สู่ศตวรรษที่ 21

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางชุติมณฑน์ โชครวย

โรงเรียนวัดไผ่แก้ว (ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ปีพิมพ์ 2563

บทคัดย่อสีเขียว

การศึกษาครั้งนี้การประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้การประเมิน เป็นกลไกในการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินความเหมาะสม ของบริบทและความพร้อมปัจจัยในการดำเนินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้ว เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 2. ประเมินพัฒนาการกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคม แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 3. ประเมินผลสรุปของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้ว เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 4. ติดตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 5. ศึกษาผลสำเร็จ ของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ปีการศึกษา 2562 นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 105 คน ปีการศึกษา 2563 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 98 คน ของโรงเรียนวัดไผ่แก้ว (ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ โครงการ แบบประเมินความพึงพอใจ 10 ข้อ

ผลจากการศึกษาพบว่า

การประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของบริบทและความพร้อมปัจจัยในการดำเนิน

โครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้ว เพื่อพัฒนาการจัดกการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนในสังคมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 พบว่า

1.1 ความเหมาสมของบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.64 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.49

1.2 ความพร้อมปัจจัยในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56)

2. ผลการประเมินพัฒนาการกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมของ

โครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 พบว่า

2.1 กระบวนการจัดบริหารจัดการมีพัฒนการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47)

2.2 การดำเนินกิจกรรมของโครงการ ได้แก่

1.การพัฒนาบริหารหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพ มีพัฒนาการที่สูงขึ้น

และมีคุณภาพ

อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)

2. กระบวนการนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน มีพัฒนาการ

ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย =3.71 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)

3. การสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ

อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46)

4. บูรณาการแหล่งการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน มีพัฒนาการที่สูงขึ้น

และมีคุภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.86 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38)

5. แหล่งการเรียนรู้สารสนเทศ มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44)

6. เปิดบ้านพ่อแม่ผู้ปกครอง มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ

อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47)

7. คู่บัดดี้ชั้นเรียน มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

(ค่าเฉลี่ย = 3.80 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42)

8. กิจกรรมครูอาสา มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

(ค่าเฉลี่ย = 3.74 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45)

9. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีพัฒนาการที่สูงขึ้น

และมีคุณภาพในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38)

10. เปิดบ้านวิชาการวัดไผ่แก้ว มีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในระดับ

ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45)

3. ผลประเมินผลสรุปของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้สู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งขอรายงานผลสรุปใน 2 ด้านคือ

1.1 ผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.66

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52)

1.2 คุณลักษณะของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.27 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.69)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.60 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.56)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.62 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.57)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.61 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.53)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.60 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.53)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.59 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.55)

2. ผลการประเมินติดตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประเมิน 2 ครั้ง ดังนี้

4.1 การติดตามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2.1.1 ผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45)

2.1.2 คุณลักษณะของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.51

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58) สำหรับในแต่ละชั้นเรียนมีผลดังนี้

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 3.07 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.76)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.60)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.52 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.59)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.56)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.62 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.52)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.67 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.48)

2.2 การติดตามในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2.2.1 ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย

= 3.87 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.37)

4.2.2 คุณลักษณะของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) สำหรับในแต่ละชั้นเรียนมีผลดังนี้

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.50 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.58)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.62 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.52)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.76)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.64 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.54)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.71 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.41)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.74 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

= 0.44)

5. ผลการศึกษาผลสำเร็จของโครงการบริหารจัดการโรงเรียนวัดไผ่แก้วเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้สู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

1.1 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.1.1ความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.66

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44)

1.1.2ความพึงพอใจของครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53)

1.1.3ความพึงพอใจของผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.58

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53)

โพสต์โดย นางชุติมณฑน์ โชครวย : [25 เม.ย. 2565 เวลา 16:54 น.]
อ่าน [2230] ไอพี : 1.47.146.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 103,055 ครั้ง
ประเภทของลูกเสือ
ประเภทของลูกเสือ

เปิดอ่าน 25,695 ครั้ง
แมลงมีพิษกัดต่อย
แมลงมีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 12,503 ครั้ง
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน

เปิดอ่าน 18,903 ครั้ง
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน

เปิดอ่าน 28,454 ครั้ง
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก

เปิดอ่าน 11,091 ครั้ง
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้

เปิดอ่าน 22,457 ครั้ง
ถอนผมหงอก...ดีไหม
ถอนผมหงอก...ดีไหม

เปิดอ่าน 51,042 ครั้ง
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486

เปิดอ่าน 2,856 ครั้ง
การเป็นพลเมืองที่ดี
การเป็นพลเมืองที่ดี

เปิดอ่าน 16,718 ครั้ง
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address

เปิดอ่าน 16,924 ครั้ง
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม

เปิดอ่าน 14,111 ครั้ง
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์

เปิดอ่าน 16,597 ครั้ง
ผักกระเฉด
ผักกระเฉด

เปิดอ่าน 30,818 ครั้ง
ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....
ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....

เปิดอ่าน 13,273 ครั้ง
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม

เปิดอ่าน 25,858 ครั้ง
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์
เปิดอ่าน 142,434 ครั้ง
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik
สูตรลูกบิด สูตรรูบิค Rubik's Cube
เปิดอ่าน 501 ครั้ง
7 วัดเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่สุดปัง ไหว้พระรับโชค
7 วัดเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่สุดปัง ไหว้พระรับโชค
เปิดอ่าน 19,507 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เปิดอ่าน 14,894 ครั้ง
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ