ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ๑) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ๒) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ๓) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ๔) ด้านผลผลิต (Product Evaluation ) โดยการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้อื่น ๕) ด้านผลกระทบของโครงการ ( Impact) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการของแด เนียล แอล สตัฟเฟิลบีม ( Danial L. Stufflebeam ) หรือแบบจําลองซิปป์ ( CIPP Model) กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ๓ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ๔ คน ครูผู้เกี่ยวข้อง ๓๒ คน ตัวแทนหน่วยงานภายนอก ๗ คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง นักเรียนจํานวน ๒๐๓ คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นกําหนดขนาดกลุ่มตามสัดส่วนของประชากร ในแต่ละชั้น จากนั้นในแต่ละกลุ่มกําหนดผู้ให้ข้อมูลโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) ผู้ปกครองจํานวน ๒๐๓ คน ได้มาจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ๕ ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประเมินได้ทําการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน ผลการ ประเมินทั้ง ๕ ด้าน พบว่า

๑. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ พบว่า ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผู้เกี่ยวข้อง เห็นว่า มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ นโยบายโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ รวมทั้งปัญหาและความต้องการของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่าทุกรายการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.๕๕ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ ค่าเฉลี่ย 2 ๔.๕๑ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๒. ผลการประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของการดําเนินการโครงมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นโดยภาพรวม พบว่า ทุกรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๘ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ ค่าเฉลี่ย 2 ๔.๕๑ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๓. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ (Process Evaluation) ดําเนินงาน โครงการ โดยความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้เกี่ยวข้อง นักเรียนและหน่วยงาน ภายนอก โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.๗๐ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ ค่าเฉลี่ย 2 ๔.๕๑ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๔. ผลการประเมินด้านผลผลิตของด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยการประเมิน พฤติกรรมนักเรียนหลังดําเนินโครงการ ตามความเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง นักเรียน ตัวแทนหน่วยงานภายนอก ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมทักษะชีวิตและอาชีพ ๔ ด้าน อยู่ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๔ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ กําหนด คือ ค่าเฉลี่ย 2 ๔.๕๑ ดังนั้นการประเมินโครงการด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผ่าน เกณฑ์การประเมิน

๕. ผลการศึกษาด้านผลกระทบของโครงการ ( Impact) ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๕ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลกระทบต่อโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ ส่วน เบียงเบนมาตรฐาน 0.5% รองลงมา คือ ผลกระทบต่อผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๙

โพสต์โดย ทนงศักดิ์ อำไพ : [29 เม.ย. 2565 เวลา 13:52 น.]
อ่าน [816] ไอพี : 182.52.105.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,242 ครั้ง
กุ้งลายเสือ - เรื่องน่ารู้
กุ้งลายเสือ - เรื่องน่ารู้

เปิดอ่าน 28,341 ครั้ง
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย

เปิดอ่าน 10,716 ครั้ง
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก

เปิดอ่าน 14,509 ครั้ง
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน

เปิดอ่าน 56,881 ครั้ง
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,864 ครั้ง
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย

เปิดอ่าน 19,632 ครั้ง
ความหมายของเครื่องในพิธี
ความหมายของเครื่องในพิธี

เปิดอ่าน 18,998 ครั้ง
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"

เปิดอ่าน 12,770 ครั้ง
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M.
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M.

เปิดอ่าน 23,101 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 11,907 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 9,048 ครั้ง
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6

เปิดอ่าน 11,728 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 28,527 ครั้ง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

เปิดอ่าน 16,211 ครั้ง
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม

เปิดอ่าน 55,069 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เปิดอ่าน 10,471 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)
เปิดอ่าน 20,935 ครั้ง
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
เปิดอ่าน 18,534 ครั้ง
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ