ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ๑) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ๒) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ๓) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ๔) ด้านผลผลิต (Product Evaluation ) โดยการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้อื่น ๕) ด้านผลกระทบของโครงการ ( Impact) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการของแด เนียล แอล สตัฟเฟิลบีม ( Danial L. Stufflebeam ) หรือแบบจําลองซิปป์ ( CIPP Model) กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ๓ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ๔ คน ครูผู้เกี่ยวข้อง ๓๒ คน ตัวแทนหน่วยงานภายนอก ๗ คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง นักเรียนจํานวน ๒๐๓ คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นกําหนดขนาดกลุ่มตามสัดส่วนของประชากร ในแต่ละชั้น จากนั้นในแต่ละกลุ่มกําหนดผู้ให้ข้อมูลโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) ผู้ปกครองจํานวน ๒๐๓ คน ได้มาจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) ๕ ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประเมินได้ทําการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน ผลการ ประเมินทั้ง ๕ ด้าน พบว่า

๑. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ พบว่า ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผู้เกี่ยวข้อง เห็นว่า มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ นโยบายโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ รวมทั้งปัญหาและความต้องการของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่าทุกรายการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.๕๕ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ ค่าเฉลี่ย 2 ๔.๕๑ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๒. ผลการประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของการดําเนินการโครงมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นโดยภาพรวม พบว่า ทุกรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๘ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ ค่าเฉลี่ย 2 ๔.๕๑ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๓. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ (Process Evaluation) ดําเนินงาน โครงการ โดยความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้เกี่ยวข้อง นักเรียนและหน่วยงาน ภายนอก โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.๗๐ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ ค่าเฉลี่ย 2 ๔.๕๑ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๔. ผลการประเมินด้านผลผลิตของด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยการประเมิน พฤติกรรมนักเรียนหลังดําเนินโครงการ ตามความเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง นักเรียน ตัวแทนหน่วยงานภายนอก ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมทักษะชีวิตและอาชีพ ๔ ด้าน อยู่ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๔ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ กําหนด คือ ค่าเฉลี่ย 2 ๔.๕๑ ดังนั้นการประเมินโครงการด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผ่าน เกณฑ์การประเมิน

๕. ผลการศึกษาด้านผลกระทบของโครงการ ( Impact) ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๕ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลกระทบต่อโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ ส่วน เบียงเบนมาตรฐาน 0.5% รองลงมา คือ ผลกระทบต่อผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๙

โพสต์โดย ทนงศักดิ์ อำไพ : [29 เม.ย. 2565 เวลา 13:52 น.]
อ่าน [297] ไอพี : 182.52.105.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,180 ครั้ง
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ

เปิดอ่าน 52,916 ครั้ง
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?

เปิดอ่าน 16,964 ครั้ง
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18

เปิดอ่าน 9,543 ครั้ง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง

เปิดอ่าน 12,378 ครั้ง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

เปิดอ่าน 18,743 ครั้ง
การระบายสีจุดของกราฟ
การระบายสีจุดของกราฟ

เปิดอ่าน 11,154 ครั้ง
6 วิธีแก้เครียด
6 วิธีแก้เครียด

เปิดอ่าน 11,174 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?

เปิดอ่าน 51,371 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 92,384 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 13,408 ครั้ง
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย

เปิดอ่าน 149,039 ครั้ง
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร

เปิดอ่าน 8,472 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 4,331 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 10,773 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 68,221 ครั้ง
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 29,943 ครั้ง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 7,702 ครั้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 11,427 ครั้ง
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ

เปิดอ่าน 8,352 ครั้ง
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube
คลิปรวมยอดฮิต 2013 ของ YouTube เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ