ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
พรรัตน์ เวียงพลออม. (2564). แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนวัดกะสังข์(พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1. โรงเรียนวัดกะสัง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ของชุมชน โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 2) ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการ โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 3) ศึกษาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้มาจากวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดกะสังข์ จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 54 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธนู จำนวน 1 คน กำนันตำบลธนู จำนวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,2 ตำบลธนู หมู่ 1,2 ตำบลข้าวเม่าจำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนู จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุทัย จำนวน 3 คน รวมจำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบบันทึก สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน สูงสุด 3 อันดับแรกของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 2) มีส่วนร่วมในการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน 3) มีส่วนร่วมในการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 2) มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานพัสดุของโรงเรียน 3) มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องของโรงเรียน

1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 2) มีส่วนร่วมในการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และให้ข้อเสนอแนะการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 3) มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในงานสัมพันธ์ชุมชนกับ 2) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 3) มีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุง

2. ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน สูงสุด 3 อันดับแรกของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมในให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 2) มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม 3) มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน

2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของโรงเรียน 2) มีส่วนร่วมในการรับข้อมูลที่ถูกต้องด้านงบประมาณการปรับปรุง ซ่อมแซมของโรงเรียน -3) มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ ๆ ผ่านตัวแทนผู้ปกครองในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา

2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) มีส่วนร่วมในการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร 3) มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 1) มีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 2) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุง 3) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน

3. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน คือ

3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาควรแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาร่วมกำหนดกรอบประเมินผลการใช้ หลักสูตร กรอบการนิเทศ และกรอบในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น อบรม ชี้แจง ให้ความรู้ใน ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการใช้หลักสูตร การนิเทศ และการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ดำเนินการ ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการใช้หลักสูตร ดำเนินการนิเทศ สรุปผลให้ข้อเสนอแนะใน การประเมินผลการใช้หลักสูตร การนิเทศ และการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ

สถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุของโรงเรียน ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณของ โรงเรียน และผู้บริหารร่วมกับคณะครูนำผลที่ได้มาปรับใช้กับปีการศึกษาต่อไป

3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล

สถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมวางแผนในการสรรหาและ พัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน

3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป

สถานศึกษาควรประชุมวางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้มากขึ้น รวมทั้งการใช้อาคารสถานที่ และการประเมินผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งด้วย

โพสต์โดย Bung1456 : [13 พ.ค. 2565 เวลา 07:13 น.]
อ่าน [799] ไอพี : 1.47.24.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,420 ครั้ง
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์

เปิดอ่าน 19,481 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 15,838 ครั้ง
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564

เปิดอ่าน 276,631 ครั้ง
สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ

เปิดอ่าน 11,980 ครั้ง
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน

เปิดอ่าน 13,882 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 15,660 ครั้ง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง

เปิดอ่าน 11,778 ครั้ง
เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)
เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)

เปิดอ่าน 102,463 ครั้ง
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"
ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"

เปิดอ่าน 22,792 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 43,367 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 9,452 ครั้ง
การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 6,949 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 18,724 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 23,434 ครั้ง
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"
"สธ."เตือนอย่าให้เด็กกิน "คลอโรฟิลล์"

เปิดอ่าน 23,225 ครั้ง
วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก
เปิดอ่าน 34,860 ครั้ง
ครูธุรการทั่วประเทศ ขอบรรจุเป็นพนักงานราชการ รายการ สถานีประชาชน สถานี ThaiPBS 14 ส.ค.2558
ครูธุรการทั่วประเทศ ขอบรรจุเป็นพนักงานราชการ รายการ สถานีประชาชน สถานี ThaiPBS 14 ส.ค.2558
เปิดอ่าน 11,683 ครั้ง
6 วิธีแก้เครียด
6 วิธีแก้เครียด
เปิดอ่าน 14,870 ครั้ง
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด
เปิดอ่าน 14,141 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ