ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

ผู้รายงาน นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนและผลผลิตของการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 486 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบประเมินผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน ที่โรงเรียนกำหนดและแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า ความเชื่อมั่น 0.98 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินบริบทของโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมการดำเนินโครงการมีความหลากหลายสอดคล้องกับความสามารถของครูและนักเรียน โครงการมีการกำหนดวิธีดำเนินงานและการวัดประเมินผลที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการส่วนหลักการ วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเพียงพอ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ส่วนโรงเรียนมีปฏิทินการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

3. การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา มีการนำผลการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้ ประชุมชี้แจง การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ให้คณะกรรมการดำเนินงานและครูผู้สอนมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ส่วนการรายงานผลการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ขยายผลต่อผู้ที่สนใจต่อไป มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ดังนี้

4.1 ผลการประเมินทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนของนักเรียนอยู่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.80 ซึ่งผลการประเมินอยู่ระดับดีเยี่ยม และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ซึ่งผลการประเมินอยู่ระดับดีเยี่ยม

4.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน บ้านนาวิทยาคม โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ผลการดำเนินงานตามโครงการสนองนโยบายโรงเรียน/มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน ที่สูงขึ้น ส่วนนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

4.3 การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมกับนักเรียนและ มีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามารถอย่างมีความสุข การได้คิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงด้วยตนเอง ส่วนการได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, พัฒนาทักษะ, การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน, กิจกรรม

การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

โพสต์โดย ปาริฉัตร รัตนพันธ์ : [13 พ.ค. 2565 เวลา 18:02 น.]
อ่าน [774] ไอพี : 171.6.230.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,538 ครั้ง
รำลึก 100 ปี พระปิยะมหาราช
รำลึก 100 ปี พระปิยะมหาราช

เปิดอ่าน 16,723 ครั้ง
พระลักษมี
พระลักษมี

เปิดอ่าน 12,415 ครั้ง
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ

เปิดอ่าน 15,812 ครั้ง
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!

เปิดอ่าน 20,140 ครั้ง
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก

เปิดอ่าน 20,740 ครั้ง
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?

เปิดอ่าน 11,171 ครั้ง
1 ธันวา..วันเอดส์โลก
1 ธันวา..วันเอดส์โลก

เปิดอ่าน 11,650 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 27,560 ครั้ง
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 8,380 ครั้ง
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค

เปิดอ่าน 14,741 ครั้ง
ผักกระเฉด
ผักกระเฉด

เปิดอ่าน 20,109 ครั้ง
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 56,798 ครั้ง
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
การวัดความชื้นในบรรยากาศ

เปิดอ่าน 192,421 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 18,352 ครั้ง
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้

เปิดอ่าน 12,220 ครั้ง
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
เปิดอ่าน 65,471 ครั้ง
โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก
โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก
เปิดอ่าน 33,960 ครั้ง
“ใบมะกรูด” แก้ความดันโลหิตสูง
“ใบมะกรูด” แก้ความดันโลหิตสูง
เปิดอ่าน 23,900 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เปิดอ่าน 15,537 ครั้ง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ